Lurker.land - tag #wolnosc

Demokracja w Europie umiera

Zobacz: https://lurker.land/post/hWDzbQY7a
Data dodania: 6/11/2021, 9:00:38 AM
Autor: harnas

https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/prof-engels-niemiecka-polityka-klimatyczna-jest-niedemokratyczna-i-stanowi-zagrozenie-dla-sasiadow,474933.html
Prof. Engels: niemiecka polityka klimatyczna jest niedemokratyczna i stanowi zagrożenie dla sąsiadów
Ochrona klimatu staje się jednym z głównych celów państwa niemieckiego, usprawiedliwia ona nawet poważne naruszenia wolności obywatelskich i wszelkimi środkami dąży do narzucenia tej samej polityki sąsiadom - mówi belgijski historyk, prof. David Engels.

"Przed kilkoma tygodniami podjęto w Niemczech dwie rewolucyjne decyzje, które, jak często bywa w takich przypadkach, były nazbyt oszczędnie relacjonowane w prasie zagranicznej" - twierdzi Engels.
Stało się tak dlatego, zdaniem badacza, że "Niemcy - w przeciwieństwie do Polski czy Węgier - nie znajdują się pod kontrolą niezliczonych organizacji pozarządowych, korespondentów zagranicznych czy dobrze poinformowanych działaczy opozycji, którzy tylko czekają, aż wyjdzie na jaw jakiekolwiek rzeczywiste lub podejrzane +naruszenie prawa+".
Badacz jest zdania, że z postanowień tych wynika, że "coraz trudniej będzie, nie tylko w Niemczech, ale prawdopodobnie w całej Europie, sprzeciwić się decyzjom Berlina.
#europa #wolnosc #niemcy #polityka


Zobacz: https://lurker.land/post/k1aizeeKM
Data dodania: 6/3/2021, 12:02:23 PM
Autor: sol_ziemi

Mam trójkę dzieci i od ich najmłodszych lat staram się im przekazywać kulturowy przekaz o odpowiedzialności za swoje czyny oraz tego, że mają wpływ na swój los, dzięki czemu są wolne i mogą samodzielnie osiągnać satysfakcję, zadowolenie, szczęście. [Są fajne zabawy, narzędzia wychowawcze, metody, które w tym pomagają, ale to może innym razem…]

Bądź kowalem swojego losu!
Krótkie rozważania w oparciu o książkę Kazimierza Obuchowskiego pt.: "Adaptacja twórcza."

Dorosłość, dojrzała osobowość cechuje się autonomią w działaniu, wolą działania ukierunkowanego na cele, pragnieniem osiągania celów wynikającą z świadomości konsekwencji swojego działania i oczywiście zdolnością do brania odpowiedzialności za swoje czyny. Dobrze rozwijająca się osobowość, aby prawidłowo funkcjonować MUSI umieć wyznaczać sobie cele bliskie, które jednocześnie nie kolidują, a nawet współdziałają z nadrzędnymi celami dalekosiężnymi.

Umiejętność wyznaczania sobie celów bliskich i dalekich oraz upór i zdolność ich osiągania są cechami osobowości dobrze rozwiniętej, dojrzałej. Osobowości dojrzałe są zdolne do budowania, ulepszania swojego życia i życia swoich bliskich, a także oczywiście ogólnego polepszenia jakości życia i dobrobytu ogółu społeczeństwa. Społeczeństwo powinno być stymulowane w kierunku zwiększania świadomości osobistej odpowiedzialności obywateli za ich los. Od najmłodszych lat! To owocuje postępem i polepszeniem jakości życia ogółu. W społeczeństwie powinna panować atmosfera odpowiedzialności osobistej w sferze nie tylko prawa karnego, etyki, ale też w sferze ekonomicznej, gdyż tu realizuje się podstawa osobistej wolności obywatelskiej.

Każdy krok w kierunku ściągania z obywateli odpowiedzialności osobistej za ich czyny jest krokiem w kierunku UPOŚLEDZENIA ich osobowości indywidualnej oraz upośledzenia systemu kulturowego w sensie ogólnym.

Traktowanie obywatela jak upośledzonego pod pretekstem "opieki" odbiera mu wolność i autonomię, ogranicza jego wolność i jest postępującym systemem degradacji i ograniczania wolności obywatelskiej. Ostatecznie zawsze kończy się budowaniem systemu opresji i atmosferą zależności od czynników zewnętrznych - czyli zniewolenia.

#wolnosc #ekonomia #socjologia #psychologia


Zobacz: https://lurker.land/post/YF-HtP8dU
Data dodania: 6/2/2021, 7:56:21 AM
Autor: sol_ziemi

Jeśli własna wolność (dobrobyt) nie jest wynikiem własnej pracy, to zawsze musi być ona wynikiem zniewolenia innych ludzi.

Krótki wpis wyjaśniający
dlaczego socjal jest kradzieżą, systemem kradzieży i zniewolenia. Bardzo zachęcam do przeczytania!

"Isaiah Berlin

W 1958 r. brytyjsko-żydowski filozof Isaiah Berlin opublikował esej pt. „Dwie koncepcje wolności”, w którym rozróżnił wolność negatywną, czyli wolność od wszelkiego przymusu (człowiek wolny nie musi) i wolność pozytywną, czyli możliwości działania zgodnie z własną wolą (człowiek wolny może).

Wolność negatywna, czyli brak przymusu robienia czegokolwiek wbrew własnej woli może być realizowana tylko w bardzo wąskim zakresie. W gruncie rzeczy jedyną formą wolności negatywnej jest prawo do nicnierobienia. We współczesnym, zurbanizowanym świecie wysokich technologii większość działań polegających na robieniu czegokolwiek wymaga korzystania z jakichś dóbr i jakiejś infrastruktury. Zaspokojenie nawet tak elementarnych potrzeb jak odżywianie wymaga zdobycia produktów żywnościowych, które bezpłatnie można zdobyć wyłącznie na śmietniku.

Wolność pozytywna nie oznacza samego teoretycznego prawa do działania wg własnej woli, ale realną możliwość takiego działania, czyli dysponowania środkami, ktore to działanie umożliwiają. Realizacja prawa do podróżowania wymaga posiadania środka komunikacji albo pieniędzy na bilet, realizacja prawa do wiedzy i kultury wymaga posiadania środków na zakup książek, komputera, biletu do kina czy teatru, opłacenia czesnego na uczelni itd., itp. Bez posiadania tych środków wolność pozytywna jest fikcją tak, jak fikcją jest prawo do podróżowania kloszarda śpiącego pod płotem międzynarodowego lotniska.

Przyznaniu komukolwiek prawa do wolności jest fikcją, o ile nie wskazuje się źródeł dóbr koniecznych do realizacji tego prawa."

"Stan, w którym człowiek dysponuje środkami materialnymi umożliwiającymi zaspokojenie wszystkich jego potrzeb i realizację wszystkich jego praw, a także wolnym czasem, żeby te potrzeby i prawa zaspokajać i realizować można nazwać dobrobytem.

Problem w tym, że środki materialne konieczne do realizacji wolności pozytywnej nie biorą się znikąd i ktoś je musi wyprodukować.

Zdobycie takich środków możliwe jest tylko na trzy sposoby: można je dostać w prezencie, można je ukraść, albo można je wyprodukować samodzielnie (albo wyprodukować samodzielnie jakieś dobro, które można ekwiwalentnie wymienić z innymi producentami na inne potrzebne dobra).

Jednak wyprodukowanie w odpowiedniej ilości odpowiednich dóbr – szczególnie w świecie wysokich technologii i zorganizowanego podziału pracy - wymaga najpierw zdobycia odpowiednich kwalifikacji, a potem poddania się dyscyplinie takiej pracy, a zdobycie odpowiednich kwalifikacji wymaga (może z wyjątkiem współczesnej sztuki) poddania się dyscyplinie nauki i regularnych ćwiczeń.

Przyznanie komukolwie prawa do wolności oznacza konieczność wskazania, czy potrzebne do jego realizacji dobra dostanie on w prezencie, czy ma je ukraść, czy też wyprodukować samodzielnie."

"Im większy jest obszar wolności pozytywnej, im wygodniej chcemy mieszkać, częściej i dalej podróżować, lepiej i wykwintniej jeść, prowadzić ciekawe życie towarzyskie i kulturalne itp., tym mniejszy może być obszar wolności negatywnej, ponieważ zdobycie środków na realizację potrzeb i praw wymaga poddania się określonej dyscyplinie, czyli tak czy inaczej rozumianemu przymusowi.

Całkowita wolność negatywna, czyli prawo do nicnierobienia, oraz prawo do działań wyłącznie spontanicznych przysługuje tylko kloszardowi z wyboru, który na tyle ograniczy swoje potrzeby, żeby zaspokajać je na śmietniku i godzi się umrzeć z głodu, jeśli śmietnik będzie pusty.

W każdym innym przypadku, jeśli ktoś chce korzystać z prawa do wolności negatywnej i albo nie chce, albo nie potrafi poddać się reżimowi wynikającemu z trybu produkcji potrzebnych dóbr, a mimo to chce korzystać z wolności pozytywnej, potrzebne mu dobra musi zabrać komuś, kto je wyprodukował, rezygnując z własnej wolności negatywnej.

Oznacza to, że jeśli własna wolność nie jest wynikiem własnej pracy, to zawsze musi być ona wynikiem zniewolenia innych ludzi.

Od przedstawionej zasady nie ma wyjątku i wszelkie ideologie wolności, niezależnie od tego, jak się będą nazywać i w jaki sposób będą się uzasadniać, jeśli nie definiują precyzyjnie pojęcia wolności i jeśli nie wskazują źródeł warunkującego wolność dobrobytu - prędzej czy później muszą okazać się zawoalowanymi ideologiami grabieży, wyzysku i zniewolenia."

Źródło: historiasztuki.com.pl

#wolnosc #socjologia #ekonomia


Zobacz: https://lurker.land/post/B_M2-Yu9e
Data dodania: 5/17/2021, 10:18:23 PM
Autor: emrys_vledig

#sztukaalternatywna #bekazcovida #wolnosc


Zobacz: https://lurker.land/post/nlgVyN6lx
Data dodania: 4/11/2021, 12:06:04 AM
Autor: lcoyote

#wolnosc #manifest
WOLNOŚĆ
MANIFEST
(blog AA Michała)
Piszę te słowa mając niecałe 35 lat. Po ponad 2,5 roku śledzenia Q i wydarzeń
z amerykańskiej i globalnej sceny politycznej zrozumiałem, że istnieje operacja militarno
wywiadowcza, mająca na celu obalenie ukrytego światowego rządu, którego istnienie
podejrzewamy od wielu lat. Jest to rząd, który zza kulis steruje wszystkimi kluczowymi
wydarzeniami.
Ustawiani są prezydenci, premierzy, ludzie show biznesu. Dosłownie - WSZYSCY!
Wiedzieliśmy to od lat.
Wraz z wyborem Donalda Trumpa na Urząd Prezydenta, tzw. „deep state”, „cabal” czy
„Illuminati” stracili kontrolę nad najważniejszym stanowiskiem jakie może oficjalnie
piastować na tej planecie człowiek.
https://drive.google.com/file/d/1aFzvc8wMTjK8eki7lMYyhK9GLz3iBDwd/view


Czym jest wola i czy wola jest wolna?

Zobacz: https://lurker.land/post/EoU137dvK
Data dodania: 3/27/2021, 10:21:50 AM
Autor: rmweb

https://rmweb.pl/czym-jest-wola-i-czy-wola-jest-wolna

Wola nie polega na możliwości zmiany decyzji, wola to twoje chcenie. Mózg coś obliczy, znaczy, że tego chcesz i koniec, taka jest twoja wola. A wolna jest wtedy, kiedy można te chcenie zrealizować.

▶️ Jak większość ludzi to rozumie

Mówiąc w skrócie, wola jest zdolnością do podejmowania decyzji.

Problem jednak pojawi się wtedy, jeśli przyjmiemy, że wola to ŚWIADOME podejmowanie decyzji, wtedy będzie to tożsame z wolną wolą, którą rozumie się jako możliwość dokonywania wyborów bez wpływu żadnych czynników zewnętrznych.

▶️ Jak ja to widzę - moja percepcja wolnej woli

Czy nie jest przypadkiem tak, że termin wolnej woli jest oparty na kartezjańskim dualizmie, który dzieli świat na materialne ciała i niematerialne dusze istniejące w jakieś transcendentalnej rzeczywistości, która wykracza poza materię? Przy takim założeniu dusza jest niejako oderwana od świata materialnego, więc sama może o sobie stanowić.

Jeśli jednak przyjmiemy, że umysł ludzki jest ucieleśniony tzn. że nie jest możliwe, by rozdzielić umysł od ciała i że jedno jest w jakiś sposób połączone z drugim i że to jak myślimy, jak odczuwamy i jak działamy, wpływa na nasze ciało, a ciało i środowisko wpływa na nasz umysł, czyli koryguje nasze myślenie, odczuwanie i działanie, to pojawia się problem, bo nie da się tego połączyć z koncepcją wolnej woli i czy przypadkiem wolna wola nie jest iluzją?

Ale to jeszcze nie koniec problemu wolnej woli. Pojawiły się jeszcze dodatkowe problemy. Po pierwsze skoro przyjmujemy, że koncepcja dualizmu kartezjańskiego jest błędna, to musimy też zanegować definicję wolnej woli, bo skoro umysł jest ucieleśniony, a wola wypływa z umysłu, to i sama wola musi być ucieleśniona, więc musimy ten fakt uwzględnić w definicji wolnej woli. Drugi problem dotyczy samego pojęcia podmiotu i naszej tożsamości. Większość ludzi utożsamia podejmujący wybory, działający podmiot, z tym co w naszej kulturze nazywamy Ja, albo Ego czy świadomością, czy też intelektem i czysto teoretycznym rozumem. Takiego podejście jest błędne, bo czy twoje ciało to nie jesteś ty? Czy twoja intuicja to nie ty? Czy kiedy doświadczasz emocji, to nie ty ich doświadczasz? Czy kiedy twój mózg interpretuje otaczającą cię rzeczywistość, to nie ty interpretujesz rzeczywistość? Czy kiedy machasz ręką, to nie ty machasz ręką? Czy kiedy samoistnie prowadzisz auto, to nie ty prowadzisz auto? Wszystkich tych czynności doświadczasz bez udziału intelektu, a mimo wszystko te czynności są twoją zasługą. I kiedy Ja mówię Ja, to nie mówię tego jako jakaś świadoma cząstka umysłu, tylko całość przeze mnie przemawia i decyzję też podejmuję jako całość.

Czym zatem jest wolna wola?

Wolna wola jest harmonią. Kiedy twoje ciało domaga się jednego, a intelektualny rozum drugiego, wtedy nie ma harmonii, ale kiedy twój umysł jest zsynchronizowany z ciałem, wtedy doświadcza harmonii, a harmonia to spokój, a spokój daje poczucie swobodnego działania i to jest wolność.

Wolna wola NIE JEST wtedy, kiedy możesz zmieniać decyzję. Wolna wola jest wtedy, kiedy odczuwasz potrzebę zrobienia czegoś i możesz to zrobić, bo nikt cię nie powstrzymuje. Jeśli czynniki zewnętrzne nie pozwalają na realizowanie woli, wtedy wola nie jest wolna, ale wola nie ma nic wspólnego, z tym że możemy ją zmodyfikować, manipulować nią, samokontrolować się itd. wola to twoja spontaniczność i nie jest istotne, czym jest zdeterminowana i czy w ogóle jest zdeterminowana, to nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko to, czy twoja wola jest realizowana. To właśnie swobodne działanie daje poczucie wolności.

#filozofia #wolnosc #wolnawola #przmyslenia #libertarianizm


Użytkownicy wykopu wykorzystują nagonki jako narzędzie cenzury osób o innych poglądach. Nagonki były już organizowane wobec lurkera i kanału Szarpani z Życiem. Tymczasem na wykopie jest wiele nieusuwanych komentarzy obrażających np. mężczyzn, Polaków, itp.

Zobacz: https://lurker.land/post/eeu4jX-bN
Data dodania: 3/15/2021, 9:33:55 PM
Autor: rowero

Kilku użytkowników wykopu organizuje nagonki na lurkera a jako pretekst służą pojedyncze komentarze osób które maja inne poglądy niż #neuropa na wykopie. Dziennie lurker ma około 3 tys. unikalnych użytkowników a do nagonki wystarczy komentarz jednej osoby.

W krajach zachodnich na podobne nagonki zwrócił uwagę Rowan Atkinson i porównał to do średniowiecznej tłuszczy która "szuka kogo by tu spalić na stosie". Link do wypowiedzi aktora jest poniżej.

Tymczasem na wykopie są liczne nieusuwane komentarze obrażające niektóre grupy i nikomu to nie przeszkadza a moderacja odrzuca zgłoszenia komentarza w którym użytkownik obraża Polaków. Takich komentarzy jest tam wiele ale wybrałem te które zapamiętałem.
Wykop to portal który pozwala na obrażanie grup nielubianych przez lewice ale potrafi usuwać kulturalnie przywołane dane statystyczne jeżeli podważają lewicową narracje np. w sprawie przestępstw imigrantów.

https://www.wykop.pl/wpis/56026725/#comment-199438353
https://www.wykop.pl/wpis/31669731/dzis-obchodzimy-rocznice-najistotniejszego-wydarze/
https://deadline.com/2021/01/rowan-atkinson-cancel-culture-mr-bean-blackadder-1234664901/

Wobec Lurkera i Wykopu są stosowane podwójne standardy podobnie jak wobec portali zachodnich. Zablokowano Parlera bo wielu zwoleników Trumpa miało tam konta a Twitter trzymał konto byłego premiera Malezji który nawoływał do morderstw i nikt nie blokował z tego powodu Twittera.
https://twitter.com/wszewko/status/1347900120336097282

#wykop #lurker #4konserwy #wolnosc #it


Międzynarodowy Marsz o Wolność – Warszawa 20.03.2021 !!!

Zobacz: https://lurker.land/post/M7hnMZv0D
Data dodania: 3/13/2021, 2:06:50 PM
Autor: yfu

https://bialczynski.pl/2021/03/06/miedzynarodowy-marsz-o-wolnosc-warszawa-20-03-2021/

#wolnosc #marsz #protest #polska #miedzynarodowy #covid19 #praktycznyspisek #czaspatriotow


Zobacz: https://lurker.land/post/Lp_LxQbKq
Data dodania: 3/11/2021, 6:38:56 PM
Autor: paladyn

Od ostatnich wyborów parlamentarnych minęło około półtora roku. Ostatni rok to okres jednych z największych ograniczeń wolności na przestrzeni ostatnich 30 lat jakich byliśmy świadkami.
Skoro w tym czasie poparcie dla partii, która określa się mianem najbardziej wolnościowej w Polsce (a nawet i jedynej), to kiedy ona zamierza to poparcie zdobywać jak nie teraz?
#polityka #konfederacja #wolnosc


Francja nie chce paszportu szczepionkowego proponowanego przez Izrael

Zobacz: https://lurker.land/post/6MY8FTTGB
Data dodania: 3/10/2021, 9:36:50 PM
Autor: xmar

Francuskie władze nie maja zamiaru wprowadzać paszportu szczepionkowego, zaproponowanego przez premiera Izraela Benjamina Netanjahu, który w ten sposób chce umożliwić podróżowanie między Francja a jego krajem – poinformował w środę rzecznik rządu Gabriel Attal.

https://www.tysol.pl/a62500-Francja-nie-chce-paszportu-szczepionkowego-proponowanego-przez-Izrael

#polityka #europa #swiat #covid19 #wolnosc #antysemityzm


Czechy: Demonstracje przeciwników lockdownu. Policja zatrzymuje manifestantów jadących do stolicy

Zobacz: https://lurker.land/post/0kxyERqlT
Data dodania: 3/7/2021, 5:17:13 PM
Autor: xmar

W kilku miastach Czech zaplanowano w niedzielę demonstracje przeciwko ograniczeniom, które rząd wprowadza w walce z koronawirusem. W samej Pradze mają być dwie manifestacje, które ma nadzorować kilkuset funkcjonariuszy. Do stolicy Czech jadą demonstranci z innych miejscowości, po drodze zatrzymuje ich policja.

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-czechy-demonstracje-przeciwnikow-lockdownu-policja-zatrzymuj,nId,5092164#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

#europa #covid19 #wolnosc #zamordyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/u3MqKBcsX
Data dodania: 3/5/2021, 11:20:44 PM
Autor: paladyn

Czy na Węgrzech jest mniejsza wolność niż w Polsce?
#polska #wegry #wolnosc


Raport przedstawiający przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce

Zobacz: https://lurker.land/post/8sDZPa7ze
Data dodania: 3/4/2021, 10:05:03 PM
Autor: paladyn

Konstytucja RP w art. 53 deklaruje prawo do wolności sumienia i religii, mimo to
na terenie Polski odnotowuje się różne formy ataków na osoby wierzące, miejsca
kultu i symbole wyznaniowe powodowe ich przynależnością religijną. Prezentowany
raport ukazuje 280 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Link do raportu

#polska #religia #wolnosc #prawo


Montana staje się 18 stanem, który znosi wymóg posiadania pozwolenia na noszenie broni palnej [ENG]

Zobacz: https://lurker.land/post/_U990_l6s
Data dodania: 2/20/2021, 8:44:06 AM
Autor: rulker

W dniu 12 lutego 2021 r. Breitbart News odnotował, że Utah stał się 17. stanem, który zniósł wymóg posiadania zezwolenia na ukryte noszenie broni. Montana jest obecnie 18.

https://www.breitbart.com/politics/2021/02/18/montana-18th-state-abolish-concealed-carry-permit/

#bron #prawodobroni #wolnosc #usa


Zobacz: https://lurker.land/post/ITBYEYJJk
Data dodania: 2/18/2021, 12:39:01 AM
Autor: postironicznypoweruser

najlepszy utwór Kelthuza?
https://youtu.be/F-Bw15sWVR0
#metal #kelthuz #wolnosc #wlasnosc #rynek #handel


Niemiecki dziennik ujawnia, jak władze Niemiec razem z naukowcami siały koronapropagandę, by odebrać wolność Niemcom.

Zobacz: https://lurker.land/post/Gmq6UrQIS
Data dodania: 2/13/2021, 4:22:27 PM
Autor: yfu

https://prawy.pl/112785-niemiecki-dziennik-ujawnia-jak-wladze-niemiec-razem-z-naukowcami-sialy-koronapropagande-by-odebrac-wolnosc-niemcom/

#niemcy #naukowcy #covid19 #pandemia #wolnosc #polityka #praktycznyspisek #czaspatriotow


W Moskwie aresztowano 25 osób, które na śniegu napisały „WOLNOŚĆ”

Zobacz: https://lurker.land/post/mULFkAWes
Data dodania: 2/6/2021, 2:48:38 PM
Autor: michwsek

W Moskwie zatrzymano 25 osób, które w uniformach OMON-u napisały na śniegu słowo „WOLNOŚĆ” i w stojąc w szyku kordonowym „ochraniały” swoje dzieło.

#rosja #snieg #moskwa #zatrzymanie #putin #omon #wolnosc

https://kresy24.pl/w-moskwie-aresztowano-25-osob-ktore-na-sniegu-napisaly-wolnosc/


Belgijscy katolicy wolność religijna w Belgii jest tylko na papierze

Zobacz: https://lurker.land/post/IkyQ-16mj
Data dodania: 2/3/2021, 1:29:45 PM
Autor: whitelifesmatter

Belgijskie przepisy epidemiczne przewidują, że we mszy może brać udział maksymalnie 15 osób, bez względu na wielkość kościoła. Z kolei liczba osób, które mogą przebywać w sklepach, jest obliczana na podstawie metrażu (czasami jest to nawet kilkaset osób). Zdaniem działaczy katolickich jest to jawna dyskryminacja.

#belgia #religia #wolnosc #lewactwo

https://kresy.pl/wydarzenia/belgijscy-katolicy-wolnosc-religijna-w-belgii-jest-tylko-na-papierze/


Wzlot i upadek wolności w USA

Zobacz: https://lurker.land/post/Se1yQkrSV
Data dodania: 1/27/2021, 5:46:14 PM
Autor: paladyn


#wolnosc #polityka #usa


Obrona wolności i tożsamości Polski w globalnym świecie

Zobacz: https://lurker.land/post/SO3i34cEY
Data dodania: 1/20/2021, 8:34:38 PM
Autor: paladyn

Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Dariusz Matecki, Radny Miasta Szczecin


#polityka #swiat #wolnosc #polska #usa


Zobacz: https://lurker.land/post/w0pBGHg9o
Data dodania: 1/20/2021, 5:30:36 PM
Autor: paladyn

#nsfw #bekazlewactwa #heheszkipolityczne #lgbt #wolnoscslowa #wolnosc


Węgry dołączają do batalii o wolność słowa w internecie!

Zobacz: https://lurker.land/post/msBI1VIyh
Data dodania: 1/19/2021, 1:48:24 PM
Autor: republikaninpl

Węgry rozważają sankcje dla firm z sektora Big Tech za "systemowe nadużycia" w zakresie wolności słowa.

https://dailycaller.com/2021/01/18/hungary-big-tech-facebook-viktor-orban-censorship-sanctions/

#wegry #wolnosc #bigtech #cenzura #lewactwo #swiat #trump #orban


Gab.com wyłączony? #wolnosc #gab #ktoscos # internet #lurker #cenzura

Zobacz: https://lurker.land/post/Rch_7g7-e
Data dodania: 1/18/2021, 9:38:16 PM
Autor: admimistrator

Zobacz: https://lurker.land/post/TDGKm4HXs
Data dodania: 1/18/2021, 6:19:15 PM
Autor: 12358

#mowanienawisci #socialmedia #lewactwo #wolnoscslowa #wolnosc #wihajstermem


Zobacz: https://lurker.land/post/riNvdFLmh
Data dodania: 1/18/2021, 6:15:24 PM
Autor: rmweb

Pogrążony w refleksji egzystencjalnej, rozmyślając nad problemami współczesnej Polski postawiłem sobie proste pytanie - czego najbardziej brakuje współczesnej Polsce? Myśl pojawiła się automatycznie i intuicyjnie. Potrzebujemy dwóch rzeczy - to jest Wolność i Jedność. Piękne to wartości pomyślałem i nagle poczułem impuls, by to narysować. Odpaliłem więc gimpa i narysowałem flagę.

Oto flaga Wolności i Jedności. Składa się z trzech barw - żółty - nawiązanie do flagi Gadsdena - jeden z symboli libertarian. Barwy biało-czerwone, jako nawiązanie do narodu polskiego. W środku znajduje się mandala, która symbolizuje całość istnienia, koło życia, a w jej centrum staroegipski symbol jedności, odrodzenia i nieskończoności - wąż Uroboros.

Ma to być wyrazem wiary w odrodzenie się wolności, która zjednoczy cały naród i Polska znów stanie się miejscem, do którego będą napływać ludzie z całego kontynentu, by żyć w spokoju i wolności. Mandala jest koloru niebieskiego, co dodaje do całości element spokoju i konserwatyzmu, który zachowa i utrwali nową równowagę.

#polska #wolnosc #przemyslenia