Lurker.land - tag #urpl

Zobacz: https://lurker.land/post/yuoZ-p-lY
Data dodania: 8/30/2021, 3:21:52 PM
Autor: nightshock

Macie swojego srowida. STRASZNA PANDEMIA LECZONA DURNYMI PIGUŁAMI NA GRYPĘ.

Czy są jeszcze jakieś pytania?

Tak, ulotka pochodzi z #URPL
Gdzie pracuje sławetny Cessak który pozwał Brauna (BO PRZYJĘCIE SZPRYCY JEST JEDYNĄ DROGĄ ZBAWIENIA).

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Viregyt-K, 100 mg, kapsułki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka produktu leczniczego Viregyt-K zawiera jako substancję czynną
100 mg chlorowodorku amantadyny (Amantadini hydrochloridum)

Wskazania do stosowania

- Choroba Parkinsona.
- Zakażenia wirusem grypy typu A.

#Plandemia #KoronaWirus #Grypa #Leki #Medycyna #Szpital #Propaganda


Zobacz: https://lurker.land/post/QAP4rx7zg
Data dodania: 8/5/2021, 11:51:22 PM
Autor: nightshock

Jeżeli więc Ministerstwo Zdrowia... a zwłaszcza Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak... dopuści do obrotu szczepionki na Cowid 19 a w wyniku ich stosowania wystąpi choć jeden przypadek powikłań poszczepiennych lub zgon osoby zaszczepionej – będziecie odpowiadać jak za Sprowadzenie Niebezpieczeństwa Powszechnego.
Art. 165 kk § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

A w razie powikłań poszczepiennych lub śmierci po szczepieniu
Art. 156. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. […] § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło - strona pozywająca, Fundacja Tesli

#KoronaWirus #Szczepienia #Plandemia #GrzegorzCessak #URPL #Prawo #Ludobójstwo


Braun ujawnia fakty ws. szczepień dzieci! Cessak w TVN: To wtargnięcie! TELEFONY od Widzów!

Zobacz: https://lurker.land/post/ldxBo_IxT
Data dodania: 8/3/2021, 8:01:08 PM
Autor: nightshock

Wideo

#Polska #UrządRejestracjiProduktówLeczniczychWyrobówMedycznychiProduktówBiobójczych #URPL #Plandemia #Kolanowirus #PrzymusSzczepień #Sanitaryzm #Koronawirus


Grzegorz Cessak podaje polskie dzieci do eksperymentu medycznego firmie Pfizer

Zobacz: https://lurker.land/post/dxC_7-2R3
Data dodania: 8/2/2021, 3:38:49 PM
Autor: wiktor

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Cessak wydał decyzję, że można szczepić dzieci poniżej 12 roku życia od kwietnia 2021.

Nie wiemy skąd biorą dzieci do eksperymentu. Czy są szczepione dzieci z domów dziecka?

Nie wiemy na jakiej podstawie wydano decyzję bo Cessak i jego urzędnicy nie chcą upublicznić dokumentów przysyłanych przez firmę Pfizer, która jest ważniejsza dla nich od majestatu posła i senatora RP.

http://www.urpl.gov.pl/pl/%C5%BCyciorys

#urpl #urzadrejestracjilekow

Grzegorz Cessak, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), specjalizacja: technologia przemysłowa (synteza leków). W listopadzie 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu w dziedzinie farmakologii na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego broniąc rozprawę doktorską pt.: „Rejestracyjne i kliniczne aspekty biorównoważności psychotropowych produktów leczniczych”.

Od 1 lipca 2009 roku jest Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a od 1 maja 2011 roku Prezes Urzędu pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej, właściwego dla dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, rejestracji i nadzoru nad rynkiem wyrobów medycznych, dopuszczania do obrotu produktów biobójczych oraz badań klinicznych włączając w to weterynaryjne badania kliniczne.

W latach 2001-2002 pracownik Instytutu Leków w Warszawie. Z Urzędem związany nieprzerwanie od czasu jego powstania, tj. od 2002 r. W tym okresie był m.in. bezpośrednio odpowiedzialny za dostosowanie dokumentacji produktów leczniczych do wymogów prawa europejskiego, które zostało przeprowadzone w latach 2004-2008, zgodnie z Traktatem o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Grzegorz Cessak reprezentuje Polskę w strukturach europejskich i na forach międzynarodowych skupiających państwa spoza UE. Od 2010 roku-jako członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA), a od 6 października 2016 r. - jako Wiceprzewodniczący Rady - bierze czynny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania pracy i funkcjonowania tej Agencji, współpracy z właściwymi organami w UE oraz działań Agencji mających zapewnić szybki dostęp społeczeństwa do bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych.

Od 2012 roku jest jednym z trzech członków działającej w ramach Rady Zarządzającej Grupy Koordynacyjnej do Spraw Budżetu i Programu Prac EMA. Został również wybrany na Mentora Emacolex – Grupy Roboczej Prawników Agencji Leków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uczestnicząc w sieci Szefów Agencji Leków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego koncentruje swoje działania na zapewnieniu harmonijnej współpracy narodowych agencji regulacyjnych w ramach przyjętej przez te agencje wspólnej strategii działania w zakresie dopuszczania do obrotu i monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

#pfizer #cessak #koronawirus #covid19