Lurker.land - tag #smiercposzczepieniucovid

Czy mając wiedzę, że są szczepionki z określonych partii są bardziej szkodliwe, podawałbyś je dzieciom?

Zobacz: https://lurker.land/post/VWdP_SnwG
Data dodania: 1/11/2022, 9:33:31 AM
Autor: wiktor

Śledztwo wykazało, że lekarze świadomie kontynuują podawanie dzieciom najbardziej niebezpiecznych partii szczepionki Covid-19, powodując niezliczone inwalidztwo i zgony
Przez The Exposé na 12 grudnia 2021 - ( 21 Komentarze )

Dochodzenie w sprawie danych znalezionych w amerykańskim systemie zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych (VAERS) ujawniło, że niezwykle wysoka liczba działań niepożądanych, hospitalizacji, zdarzeń zagrażających życiu, trwałego kalectwa i zgonów wśród dzieci została zgłoszona przeciwko określonym numerom partii szczepionek Covid-19 kilka razy.

Oznacza to, że najbardziej niebezpieczne i śmiertelne partie eksperymentalnych zastrzyków podawanych dzieciom zostały zidentyfikowane, a porównując je z reakcjami niepożądanymi wśród dzieci na szczepionki przeciwko grypie na przestrzeni kilku lat możemy zauważyć, że zastrzyki Covid-19 okazują się być niezwykle niebezpieczne dla dzieci.

Dane wykorzystane w dochodzeniu zostały pobrane z publicznie dostępnej bazy danych VAERS, którą można przejrzeć tutaj. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) to amerykański program dotyczący bezpieczeństwa szczepionek, zarządzany wspólnie przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) oraz Agencję Żywności i Leków (FDA).

Program zbiera informacje poprzez raporty składane przez lekarzy, pielęgniarki i pacjentów na temat zdarzeń niepożądanych (możliwych szkodliwych skutków ubocznych), które występują po podaniu szczepionek, w celu ustalenia, czy stosunek ryzyka do korzyści jest wystarczająco wysoki, aby uzasadnić dalsze stosowanie danej szczepionki.

Z bazy danych pobrano zgłoszenia, które zostały przesłane do 5 listopada 2021 roku i obejmowały one wszystkie działania niepożądane zgłoszone przeciwko szczepionce Covid-19 firmy Pfizer wśród dzieci w wieku od 6 do 17 lat.

Najpierw jednak utworzono kontrolny zbiór danych, w którym uwzględniono wszystkie działania niepożądane zgłoszone przeciwko wszystkim szczepionkom przeciwko grypie podawanym wszystkim dzieciom w wieku od 6 do 17 lat w latach 2019 i 2020, czyli w okresie dwóch lat.

Możemy być pewni, że o wiele więcej zastrzyków przeciw grypie podano dzieciom w tym przedziale czasowym, niż zastrzyków Covid-19 podano dzieciom w 2021 r., ze względu na potwierdzenie w oficjalnych danych opublikowanych przez Centers for Disease Contol (CDC).

Publikacja wydana przez CDC (patrz tutaj) w październiku 2020 roku potwierdza, że w sezonie grypowym 19/20, 63,8% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat, otrzymało dawkę szczepionki przeciw grypie. Dane, które wyodrębniliśmy, obejmują również liczby z sezonu grypowego 18/19, w którym 62,6% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat otrzymało szczepionkę przeciw grypie, oraz z sezonu grypowego 20/21, w którym liczba dzieci, które otrzymały szczepionkę przeciw grypie, nie jest znana.

W bazie danych VAERS odnotowano 2 082 zgłoszenia zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionkami przeciwko grypie wśród dzieci, w tym 278 wizyt na izbie przyjęć, 45 hospitalizacji, 11 przypadków zagrożenia życia, 17 przypadków trwałej niepełnosprawności i 2 zgony. Łączna liczba zwróconych numerów partii wyniosła 802.

Numer partii" to specyficzny ciąg cyfr i liter, który śledzi konkretną partię szczepionki od produkcji do ręki danej osoby i zwykle znajduje się na etykiecie szczepionki lub towarzyszącym jej opakowaniu.

Na powyższym wykresie przedstawiono liczbę zgłoszeń zdarzeń niepożądanych dotyczących szczepionek przeciwko grypie wśród dzieci, które wpłynęły do VAERS, uporządkowanych według numeru partii szczepionki, która została podana przed wystąpieniem zdarzenia niepożądanego.

Numery partii są uporządkowane alfabetycznie i z wyjątkiem kilku nagłych wzrostów liczba zdarzeń niepożądanych dla każdego numeru partii była równomiernie rozłożona i zasadniczo taka sama, przy czym na jeden numer partii szczepionki przeciwko grypie nie przypadało więcej niż 17 zgłoszeń.

Powyższy wykres przedstawia liczbę hospitalizacji zgłoszonych jako reakcje niepożądane po szczepionce firmy Pfizer w podziale na numery partii wysłanych do USA. Wykres ten identyfikuje rzeczywiste numery partii szczepionki przeciwko grypie, które spowodowały hospitalizację dzieci.

Jak widać, tylko jedna partia szczepionki o numerze "3GG33" miała więcej niż 1 zgłoszenie hospitalizacji, ale były to tylko 2 hospitalizacje. Podczas gdy kolejne 33 numery partii spowodowały pojedynczą hospitalizację.

Wszystkie powyższe dane dotyczące niepożądanych reakcji na szczepionkę przeciwko grypie wśród dzieci w okresie dwóch lat zostały użyte jako zbiór kontrolny do porównania z danymi VAERS dotyczącymi szczepionki Covid-19 firmy Pfizer.

Baza danych VAERS zawierała łącznie 16 880 zgłoszeń zdarzeń niepożądanych dotyczących szczepionki Covid-19 firmy Pfizer wśród dzieci w wieku 6-17 lat. Obejmowały one 5 161 wizyt na izbie przyjęć, 1 365 hospitalizacji, 264 zdarzenia zagrażające życiu, 120 przypadków trwałego kalectwa i 29 zgonów. Łączna liczba zwróconych numerów partii wyniosła 748.

Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) 10 maja 2021 r. wydała pozwolenie na stosowanie w trybie nagłym zastrzyku Covid-19 firmy Pfizer u dzieci powyżej 12. roku życia.

Oznacza to, że w okresie 6 miesięcy wystąpiło - w porównaniu z rokiem ubiegłym - 8 razy więcej działań niepożądanych.

8 razy więcej działań niepożądanych,
18 razy więcej wizyt na pogotowiu,
30 razy więcej hospitalizacji,
24 razy więcej zdarzeń zagrażających życiu,
7 razy więcej trwałych uszkodzeń ciała, oraz

15 razy więcej zgonów spowodowanych przez szczepionkę Pfizer niż to, co zostało zarejestrowane wśród dzieci przeciwko szczepionkom przeciwko grypie w okresie dwóch lat.
powiększ obraz

Powyższy wykres przedstawia liczbę raportów o zdarzeniach niepożądanych zgłoszonych do VAERS przeciwko szczepionce Covid-19 firmy Pfizer wśród dzieci, posortowanych według numeru partii szczepionki, która została podana przed wystąpieniem zdarzenia niepożądanego.

Największa liczba zgłoszeń do VAERS dotyczących pojedynczego numeru partii szczepionki przeciwko grypie wyniosła 17. Tym bardziej szokujące jest odkrycie, że do 5 listopada 2021 r. do VAERS wpłynęło 428 zgłoszeń o zdarzeniach niepożądanych dotyczących pojedynczego numeru partii szczepionki Covid-19 firmy Pfizer, i nie jest to żadna anomalia.

Setki raportów o zdarzeniach niepożądanych były wielokrotnie zgłaszane przeciwko pojedynczemu numerowi partii szczepionki Covid-19 firmy Pfizer.

Powyższy wykres przedstawia liczbę partii w zestawieniu z zakresem zdarzeń niepożądanych zgłoszonych dla każdej partii szczepionki Covid-19 firmy Pfizer. Dane ujawniają, że w przypadku 511 partii (68%) zgłoszono tylko jedno zdarzenie niepożądane, podczas gdy w przypadku 2 konkretnych partii zgłoszono ponad 401 zdarzeń niepożądanych.

Co szokujące, z danych wynika również, że w przypadku 30 partii szczepionki firmy Pfizer 12 oddzielnych partii (1,6%) miało od 151 do 250 zgłoszeń o zdarzeniach niepożądanych na partię, kolejne 11 partii (1,5%) miało od 251 do 350 zgłoszeń o zdarzeniach niepożądanych na partię, a kolejne 7 partii (0,9%) miało od 350 do 400 zgłoszeń o zdarzeniach niepożądanych na partię.

Sugeruje to, że istniała niewielka ilość niebezpiecznych partii szczepionki Covid-19 firmy Pfizer oraz duża ilość pozornie nieszkodliwych (przynajmniej w krótkim okresie czasu) partii szczepionki Covid-19 firmy Pfizer podawanych dzieciom.

Ten sam schemat można zaobserwować w przypadku poważniejszych działań niepożądanych - tylko kilka partii szczepionki firmy Pfizer wiąże się z bardzo dużą liczbą wizyt na izbie przyjęć, hospitalizacji, przypadków zagrożenia życia, trwałego kalectwa i zgonów.
Wizyty na pogotowiu

356 partii (48%) spowodowało zero wizyt na izbie przyjęć wśród dzieci, a 311 partii (42%) spowodowało od 1 do 4 wizyt na izbie przyjęć wśród dzieci. Jednak 7 partii (0,9) spowodowało ponad 100 wizyt w izbie przyjęć wśród dzieci na partię.

Ogółem 52% partii szczepionki firmy Pfizer podanych dzieciom było odpowiedzialnych za wystąpienie działań niepożądanych skutkujących wizytą w izbie przyjęć.
Hospitalizacje

585 partii (78%) szczepionek firmy Pfizer nie spowodowało żadnych hospitalizacji wśród dzieci, a 87 partii (12%) spowodowało tylko 1 hospitalizację wśród dzieci. Jednak 5 partii szczepionki Pfizer (0,7%) spowodowało ponad 30 hospitalizacji wśród dzieci na partię.

W sumie 22% partii szczepionek firmy Pfizer podanych dzieciom było odpowiedzialnych za działania niepożądane skutkujące hospitalizacją.
Zdarzenia zagrażające życiu

W przypadku 670 partii (90%) nie wystąpiło żadne zdarzenie zagrażające życiu u dzieci, a w przypadku 40 partii (5%) wystąpiło jedno zdarzenie zagrażające życiu u dzieci. Jednak tylko 8 partii (1%) wiązało się z wystąpieniem od 5 do 8 zdarzeń zagrażających życiu na partię wśród dzieci.

W sumie 10% partii szczepionek firmy Pfizer podawanych dzieciom było odpowiedzialnych za wystąpienie zdarzenia zagrażającego życiu.

700 partii (94%) nie spowodowało żadnej trwałej niepełnosprawności wśród dzieci, podczas gdy 29 partii (4%) spowodowało pojedynczą trwałą niepełnosprawność wśród dzieci. Jednak 4 partie (0,5) spowodowały 4 trwałe inwalidztwa na partię, co stanowi 33% (16/48) wszystkich trwałych inwalidztw zgłoszonych jako działania niepożądane jabłek Pfizer wśród dzieci.

W sumie tylko 6% partii szczepionek firmy Pfizer podawanych dzieciom było odpowiedzialnych za wystąpienie działań niepożądanych, w wyniku których dziecko zostało trwale niepełnosprawne.
Zgony

W przypadku 733 partii szczepionki nie odnotowano żadnych zgonów wśród dzieci, ale w przypadku 15 partii wystąpił jeden zgon wśród dzieci. Zgłoszono również kolejnych 14 zgonów, w przypadku których numer partii był nieznany. Oznacza to, że minimalna liczba partii odpowiedzialnych za zgon wynosi 15, a maksymalna możliwa liczba wynosi 29.

W sumie od 2% (15 partii) do 4% (29 partii) partii szczepionek firmy Pfizer podawanych dzieciom było odpowiedzialnych za działania niepożądane prowadzące do zgonu.

Dane uzyskane z VAERS dotyczące niepożądanych reakcji na szczepionkę Covid-19 firmy Pfizer wśród dzieci w wieku 6-17 lat ujawniły również coś niezwykłego, a mianowicie, że wszystkie najbardziej niebezpieczne partie szczepionki Covid-19 mają numery partii, które ściśle ze sobą korespondują.

Przypisywanie numerów partii w jakiejś formie kolejności, np. A1, A2, A3, ma logiczny sens, zamiast losowego generowania różnych numerów partii, np. A1, Z5, T7.

Dlatego poniższe dane sugerują, że najbardziej niebezpieczne i najbardziej śmiertelne partie szczepionki firmy Pfizer, które były i nadal są podawane dzieciom, zostały wyprodukowane w bliskiej odległości od siebie, a nie, że niebezpieczna partia została wyprodukowana w dniu 1, a następna niebezpieczna partia została wyprodukowana w dniu 86.
powiększ obraz

Powyższy wykres pokazuje liczbę raportów o zdarzeniach niepożądanych według numerów serii wśród dzieci w wieku 6-17 lat w USA. Wykres ten identyfikuje rzeczywiste numery partii szczepionek firmy Pfizer, które spowodowały najwięcej szkód u dzieci w USA. Najbardziej szkodliwą z nich jest partia nr "EW0187", która spowodowała 428 zgłoszeń zdarzeń niepożądanych.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej 20 najważniejszym partiom szczepionek, w przypadku których odnotowano najwięcej zgłoszeń o niepożądanych zdarzeniach.

Powyższy wykres przedstawia 20 najlepszych numerów partii z największą liczbą zgłoszeń zdarzeń niepożądanych i jak widzimy 19 z 20 partii to wszystkie numery partii "EW" od EW0167 do EW0217. Jedynym wyjątkiem jest partia numer FA6780, która miała 344 raporty o niepożądanych zdarzeniach.
powiększ obraz

Powyższy wykres pokazuje liczbę wizyt na pogotowiu ratunkowym w zależności od numeru partii wśród dzieci w wieku 6-17 lat w USA. Najbardziej szkodliwą partią firmy Pfizer w tej kategorii jest partia o numerze "EW0185", która zajęła trzecie miejsce pod względem liczby zarejestrowanych raportów o zdarzeniach niepożądanych. Partia EW0185 spowodowała 137 wizyt na pogotowiu wśród dzieci.

Powyższy wykres pokazuje 20 najlepszych numerów partii, które spowodowały najwięcej wizyt na izbie przyjęć, i jak widać 17 z 20 partii są wszystkie "EW" numery partii, począwszy od EW0168 do EW0217. Trzy wyjątki to numery partii FA6780, FA7485, i ER8735, które miały 92, 83, i 80 raportów wizyt na izbie przyjęć wykonanych przeciwko nim.
powiększ obraz

Powyższy wykres pokazuje liczbę hospitalizacji według numerów partii wśród dzieci w wieku 6-17 lat w USA. Najbardziej szkodliwą partią firmy Pfizer w tej kategorii jest partia o numerze "EW0187", która zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby zarejestrowanych raportów o zdarzeniach niepożądanych oraz czwarte miejsce pod względem liczby zgłoszonych wizyt w izbie przyjęć. Partia EW0185 Pfizer spowodowała 34 hospitalizacji wśród dzieci.

Powyższy wykres pokazuje 20 najlepszych numerów partii, które spowodowały najwięcej hospitalizacji, i jak widać 17 z 20 partii są wszystkie "EW" numery partii, począwszy od EW0167 do EW0217. Trzy wyjątki to numery partii FA7485, FD8448, oraz UNKNOWN, które miały 14, 15, oraz 19 raportów o hospitalizacji.
powiększ obraz

Powyższy wykres pokazuje liczbę zdarzeń zagrażających życiu według numeru partii wśród dzieci w wieku 6-17 lat w USA. Najbardziej szkodliwą partią firmy Pfizer w tej kategorii jest partia o numerze "EW0182", która zajęła czternaste miejsce zarówno pod względem liczby zgłoszonych zdarzeń niepożądanych jak i liczby zgłoszonych wizyt w pogotowiu ratunkowym oraz drugie miejsce pod względem liczby zgłoszonych wizyt w pogotowiu ratunkowym. Partia EW0182 firmy Pfizer spowodowała 8 zdarzeń zagrażających życiu wśród dzieci.

Powyższy wykres pokazuje 20 najlepszych numerów partii, które spowodowały najwięcej zdarzeń zagrażających życiu, i jak widać 16 z 20 partii są wszystkie "EW" numery partii, począwszy od EW0167 do EW0202. Cztery wyjątki to numery partii EN6204, 5317, FE3592, i UNKNOWN, które miały 2, 2, 3, i 5 raportów o zdarzeniach zagrażających życiu.
powiększ obraz

Powyższy wykres przedstawia liczbę trwałych uszkodzeń ciała według numerów partii wśród dzieci w wieku 6-17 lat w USA. Najbardziej szkodliwą partią firmy Pfizer w tej kategorii jest partia o numerze "EW0191", która zajęła dziesiąte miejsce pod względem liczby zgłoszonych zdarzeń niepożądanych, szesnaste miejsce pod względem liczby wizyt na pogotowiu, dziesiąte miejsce pod względem liczby hospitalizacji oraz trzecie miejsce pod względem liczby zdarzeń zagrażających życiu. Partia EW0191 firmy Pfizer spowodowała trwałą niepełnosprawność u 5 dzieci.

Powyższy wykres pokazuje 20 najlepszych numerów partii, które spowodowały najwięcej trwałych niepełnosprawności, i jak widać 13 z 20 partii są wszystkie "EW" numery partii, począwszy od EW0162 do EW0217. Siedem wyjątków to numery partii EL3246, 220395, 10606, FC3182, FC3180, 5317, FE3592, ER8735, i EN6207, które miały 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, i 2 trwałe raporty niepełnosprawności wykonane przeciwko nim.

Powyższy wykres pokazuje liczbę zgonów według numeru partii wśród dzieci w wieku 6-17 lat w USA. Istnieje w sumie 15 różnych numerów partii, z których każdy powoduje jedną śmierć, a 11 z 15 są wszystkie numery EW jeszcze raz, począwszy od EW010 do EW0217.

Powyższa tabela przedstawia 10 najlepszych numerów partii z największą liczbą zdarzeń zgłoszonych przeciwko nim w kategoriach zdarzeń niepożądanych, wizyt na izbie przyjęć, hospitalizacji, zdarzeń zagrażających życiu, trwałego kalectwa i śmierci. To wyraźnie pokazuje, że wystąpił poważny problem z numerami partii EW od EW0167 do EW0217.

Wniosek

Niniejsze dochodzenie w sprawie danych VAERS ujawnia kilka niepokojących wniosków, które uzasadniają dalsze dochodzenie, ale także prowadzi do pytań, dlaczego władze w USA, które mają monitorować bezpieczeństwo szczepionek Covid-19, same tego nie odkryły.

Dane wyraźnie pokazują, że kampania szczepień Covid-19 była znacznie bardziej szkodliwa i śmiertelna dla dzieci niż kampania szczepień przeciwko grypie. Już sam ten fakt nasuwa pytanie, jak komitet doradczy FDA mógł głosować 17 do 0 za zatwierdzeniem szczepionki firmy Pfizer do stosowania u dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Żywności i Leków (FDA) przyznał, że nie będzie w pełni wiadomo, czy szczepionka firmy Pfizer jest bezpieczna dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, dopóki nie zacznie być podawana.

Dr Eric Rubin z Uniwersytetu Harvarda powiedział - "Nigdy nie dowiemy się, jak bezpieczna jest ta szczepionka, dopóki nie zaczniemy jej podawać, a tak właśnie jest".

Jednak badanie danych VAERS pozwoliło również zidentyfikować konkretne partie szczepionek firmy Pfizer, które wyrządziły najwięcej szkód dzieciom w całych Stanach Zjednoczonych, co prowadzi do innych niezwykle poważnych pytań wymagających pilnej odpowiedzi.

Dlaczego niektóre partie szczepionki okazały się bardziej szkodliwe niż inne?

Dlaczego niektóre partie szczepionki Covid-19 okazały się bardziej śmiercionośne niż inne?

Dlaczego 20 najbardziej szkodliwych partii szczepionki firmy Pfizer spośród 748 znanych partii podanych dzieciom ma numery partii, które ściśle się pokrywają? Począwszy od EW0162 do EW0217.

Czy może to być po prostu problem z kontrolą jakości?

Informator Pfizer z zakładu produkcyjnego w Kansas ujawnił, że "Ludzie są zmuszani do podpisywania się pod rzeczami, których normalnie by nie zrobili, a potem zastanawiają się, dlaczego ich pracownicy nie chcą tego przyjąć".

źródło: https://dailyexpose.uk/2021/12/12/medicine-regulators-harming-children-with-dangerous-batches-of-covid-vaccine/

#szczepieniacovid19 #smiercposzczepieniucovid #nopy #nop #zakrzepica #zapaleniemiesniasercowego #dailyexpose #covid19


Bardzo ważny materiał - jak nas oszukują, okłamują i zastraszają

Zobacz: https://lurker.land/post/QKD6uZ3r0
Data dodania: 12/28/2021, 8:25:01 AM
Autor: wiktor

https://archive.org/details/facebook-video-602115767566238-602115767566238

"Zgony występują głównie u osób niezaszczepionych" - to kłamstwo, które jest powtarzane wbrew oficjalnym danym.

Kim dla systemu jest osoba zaszczepiona, a niezaszczepiona?

To jest jeden wielki przekręt - oficjalnie fałszuje się statystyki zgonów.

Osoba, która przyjęła drugą dawkę szczepionki i zmarła przed upływem 14 dni od szczepienia zostaje zakwalifikowana jako osoba, która zmarła na covid19, a nie w wyniku szczepienia!

Źródło danych: Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

#BazaASiW #szczepieniacovid #statystykicovid #nop #covid19 #koincydencjeczasowe #smiercposzczepieniucovid #pandemiacenzury


Bart Sosnowski nie żyje. Miał zaledwie 38 lat

Zobacz: https://lurker.land/post/2HizQA_JY
Data dodania: 9/9/2021, 2:39:05 PM
Autor: pentakilo

Bart Sosnowski nie żyje. Smutne informacje pojawiły się w sieci, potwierdziła je również żona muzyka. Miał 38 lat.

Kolejna nagła śmierć 😞

#smierc #muzyka #smiercposzczepieniucovid
https://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news-bart-sosnowski-nie-zyje-mial-zaledwie-38-lat,nId,5471897


Porucznik zeznał w Sejmie ws. przymusu szczepień w wojsku! „Przymusowe urlopy, dyskryminacja, mobbing, śmierć po szczepieniu…” [PEŁNA WYPOWIEDŹ+WIDEO]

Zobacz: https://lurker.land/post/8Qmx5dAWw
Data dodania: 7/29/2021, 8:47:23 PM
Autor: malcolm

#wprawo #wyszczepienie #szczepionkacovid #smiercposzczepieniucovid #wojsko

O blokowaniu awansów, udziału w misjach i szkoleniach dla żołnierzy Wojska Polskiego niezależne media donosiły już w ubiegłym roku. Teraz podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. bezpieczeństwa szczepień, głos w sprawie zabrali kolejni żołnierze, m.in. porucznik Szymon Fijał. Powiedział o przymusowych urlopach dla żołnierzy nie zgadzających się na „segregację sanitarną”, dyskryminacji, mobbingu niezaszczepionych oraz o naciskach po śmierci żołnierza, który przyjął szczepionkę.

https://wprawo.pl/pilne-porucznik-zeznal-w-sejmie-ws-przymusu-szczepien-w-wojsku-przymusowe-urlopy-dyskryminacja-mobbing-smierc-po-szczepieniu-pelna-wypowiedzwideo/


William Shakespeare nie żyje. Jako pierwszy mężczyzna przyjął szczepionkę przeciw COVID

Zobacz: https://lurker.land/post/rKTxGEb4o
Data dodania: 5/25/2021, 10:18:15 PM
Autor: malcolm

#smiercposzczepieniucovid
W wieku 81 lat zmarł William Shakespeare. Był drugą osobą na świecie i pierwszym mężczyzną, który został zaszczepiony na COVID-19.
William Shakespeare, który jako pierwszy mężczyzna został zaszczepiony preparatem Pfizera na COVID-19, nie żyje. Brytyjczyk miał 81 lat.

Shakespeare został zaszczepiony 8 grudnia w szpitalu uniwersyteckim w Coventry.

Krzysztof Krawczy i jego brat też nie żyją i też się zaszczepili. Przypadek?

https://nczas.com/2021/05/25/william-shakespeare-nie-zyje-jako-pierwszy-mezczyzna-przyjal-szczepionke-przeciw-covid/


USA. Doniesienia o problemach z sercem u młodych ludzi zaszczepionych przeciwko Covid-19

Zobacz: https://lurker.land/post/l9FuktP3S
Data dodania: 5/23/2021, 10:33:30 PM
Autor: malcolm

#koronawirus #wyszczepienie #szczepionkacovid #smiercposzczepieniucovid
Nowojorski dziennik sprecyzował, że Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom badają kilkadziesiąt raportów, według których u nastolatków i dorosłych w młodym wieku mogło po szczepieniu dojść do zapalenia mięśnia sercowego.

https://nczas.com/2021/05/23/usa-doniesienia-o-problemach-z-sercem-u-mlodych-ludzi-zaszczepionych-przeciwko-covid-19/


Tiffany Dover straciła zamiłowanie do Instagrama w wyniku szczepienia

Zobacz: https://lurker.land/post/zUT8hNu5X
Data dodania: 5/22/2021, 10:03:06 PM
Autor: wiktor

Dawno nie pisałem o naszej ulubionej pielęgniarce, która w zeszłym roku zemdlała na konferencji prasowej podczas szczepienia. Wiele osób zaczęło szerzyć niesprawdzone informacje o jej śmierci, czemu przeciwstawiała się stanowczo rodzina.

Po drodze jeszcze było dziwne nagranie z jej miejsca pracy, gdzie w rolę Tiffany wcieliła się z dużym prawdopodobieństwem jej koleżanka z pracy.

Brak aktywności na Instagramie miał być jednym z dowodów jej śmierci, ale dowód upadł gdy w lutym zamieściła album z jazdy na nartach w kasku zakrywającym twarz, a potem zdjęcie jakiś krzaczorów.

Mamy drugą połowę maja, a Tiffany nigdzie nie pokazała się publicznie i przestała znowu publikować.

Czy kiedykolwiek dowiemy się co się stało z tą dziewczyną?

https://whereistiffanydover.com/its-been-3-months-and-13-days-we-starting-to-lose-hope/

Pielęgniarki z Tennessee nie mają szczęścia, od strzałów z broni palnej zginęła na autostradzie pielęgniarka Caitlyn Marie Kaufman.

#tiffanydover #śmierćposzczepionce #smiercposzczepieniucovid #nop #praktykispiskowe


3,5 tys. osób zmarło w Polsce na COVID-19 po przyjęciu szczepionki

Zobacz: https://lurker.land/post/hqV3CYbAw
Data dodania: 5/21/2021, 6:21:22 PM
Autor: malcolm

#wyszczepienie #szczepionkacovid #smiercposzczepieniucovid
Z pisma dowiadujemy się, że „na dzień 11 maja zakażenie wirusem SARS-CoV stwierdzono u 74,5 tys. zaszczepionych pierwszą dawką […] co stanowi 1 proc. wszystkich osób zaszczepionych pierwszą dawką”.

Wśród zaszczepionych drugą dawką na COVID zapadło 9,7 tys. osób, co, jak pisze ministerstwo, „stanowi 0,28 proc. wszystkich osób zaszczepionych drugą dawką”.
Dalej dowiadujemy się, że zmarło na COVID 3 tys. osób zaszczepionych pierwszą dawką i 0,5 tys. osób zaszczepionych dwoma dawkami.

– Jedynie 3 500 zmarło w Polsce po przyjęciu „szczepionki”, przy czym śmiertelność po i dawce to 5%, a po II 4%, czyli jakieś 10 razy więcej niż przy „kowidzie”‚ jeśli liczyć normalnie i 2 do 3 razy więcej licząc po „kowidiańsku” – podaje portal Kontrowersje.net.

– To bełkotliwe pismo ma taki wydźwięk, że trzeba je wewnętrznie prostować, 4 i 5% zgonów dotyczy oczywiście tych, u których stwierdzono „kowida” po szczepieniu – dodaje.

https://nczas.com/2021/05/21/35-tys-osob-zmarlo-w-polsce-na-covid-19-po-przyjeciu-szczepionki/


Eric Clapton atakuje szczepionkową propagandę. Po koszmarnych reakcjach na zastrzyki bał się, że już nigdy nie zagra

Zobacz: https://lurker.land/post/f5MLqU_yG
Data dodania: 5/16/2021, 11:13:33 PM
Autor: malcolm

#wyszczepienie #szczepionkacovid19 #smiercposzczepieniucovid

Słynny muzyk rockowy Eric Clapton atakuje szczepionkową propagandę. Przyznaje, że uległ jej i przyjął AstraZenecę i zareagował tak, że nie wiedział, czy będzie mógł jeszcze grać.

https://nczas.com/2021/05/16/eric-clapton-atakuje-szczepionkowa-propagande-po-koszmarnych-reakcjach-na-zastrzyki-bal-sie-ze-juz-nigdy-nie-zagra-video/


Lekarz wyśmiewający obawiających się szczepień zmarł po szczepieniu

Zobacz: https://lurker.land/post/cMceAdObH
Data dodania: 5/11/2021, 5:53:33 PM
Autor: wiktor

https://www.foxnews.com/lifestyle/ohio-surgeon-wrote-obit-before-death

Lekarz z Ohio, który zmarł w zeszłym tygodniu, napisał swój własny nekrolog, mówiąc, że spotkał go "niespodziewany, ale wspaniały" koniec jego dzikiego i szalonego życia w wieku 48 lat.

Nie było jasne, w jaki sposób dr Thomas Lee Flanigan zmarł 27 kwietnia, ale żartowniś odniósł się do siebie jako "Imbirowego Boga Chirurgii i Szeniangów" i powiedział, że zakończył swoją zmianę "jako wielki amerykański banał" w nekrologu.

"Tak, dołączyłem do Księżnej Diany, Johna Belushi i Steve'a Irwina Łowcy Krokodyli, odchodząc, gdy byłem jeszcze u szczytu sławy jako ikoniczny superbohater, który wydawał się zbyt dobry, by mógł być prawdziwy" - napisał w nekrologu zamieszczonym na stronie Legacy.com.

https://healthimpactnews.com/2021/48-year-old-surgeon-dead-after-mocking-anti-vaxxers-and-writing-his-own-obituary-after-moderna-covid-injections/

Jakiś czas później (nie wiadomo dokładnie kiedy) napisał swój własny nekrolog, w taki sam prześmiewczy sposób, jak powyższy wpis na Facebooku. Przypomina to polskiego lekarza, o którym pisaliśmy w lutym. Jednak surrealizm tej historii jest nieporównywalny z żadną inną historią, o której pisaliśmy do tej pory.

Po pierwsze, żaden z mediów, które opisywały tę historię (z wyjątkiem New York Post) nie wspomniał, że dr Flanigan otrzymał eksperymentalne zastrzyki Moderna mRNA w styczniu i lutym. Jednak Post, podobnie jak inne media, napisał, że przyczyna jego śmierci "nie jest jasna". Po drugie, nagłówki praktycznie celebrują jego śmierć, być może w próbie odwrócenia uwagi od zastrzyków Moderny.

Odnoszą się do nekrologu jako "przezabawnego", "niesamowitego" i innych dziwnych przymiotników, biorąc pod uwagę sytuację.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
#śmierćposzczepionce #smiercposzczepieniucovid #covid19 #koronawirus #szczepienia #usa


Wzrost śmiertelności osób 65+ w Izraelu w okresie szczepień - nawet 1000 nadmiarowych zgonów dziennie

Zobacz: https://lurker.land/post/nIAKOLrVg
Data dodania: 4/23/2021, 1:29:41 PM
Autor: wiktor

Izraelskie Centralne Biuro Statystyczne opublikowało dane dotyczące śmiertelności.

Oficjalne dane CBS potwierdzają wzrost śmiertelności z wszystkich przyczyn w grupie 65+ od końca lutego do połowy marca 2021, w następstwie kampanii masowych szczepień.

Po zakończeniu szczepień nastąpił ponowny spadek śmiertelności.

Izraelskie i międzynarodowe władze zdrowotne mogą (lub nie) chcieć zbadać przyczynę tego niewyjaśnionego wzrostu, który stanowi do 1000 dodatkowych zgonów, zwłaszcza biorąc pod uwagę doniesienia izraelskich lekarzy o "dziwnej fali ataków serca".

https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/TableMaps.aspx

#śmierćposzczepionce #smiercposzczepieniucovid #covid19 #Izrael #koronawirus #szczepieniacovid


Szczepionka Johnson&Johnson wstrzymana w USA, RPA i UE

Zobacz: https://lurker.land/post/PDJcbqx7-
Data dodania: 4/14/2021, 4:18:56 PM
Autor: malcolm

#koronawirus #wyszczepienie #smiercposzczepieniucovid

https://zdrowie.wprost.pl/medycyna/badania/10438647/szczepionka-johnsonjohnson-wstrzymana-gdzie-konkretnie.html


Dania pierwszym krajem, który definitywnie rezygnuje ze szczepionki AstraZeneca

Zobacz: https://lurker.land/post/KfFe3mVlQ
Data dodania: 4/14/2021, 4:03:33 PM
Autor: malcolm

#wyszczepienie #koronawirus #szczepionkacovid19 #smiercposzczepieniucovid
Dania to pierwszy kraj w Europie, który ostatecznie zrezygnował ze szczepionki AstraZeneca. Powodem są „rzadkie”, ale „poważne” skutki uboczne.

https://nczas.com/2021/04/14/dania-pierwszym-krajem-ktory-definitywnie-rezygnuje-ze-szczepionki-astrazeneca/


Seniorzy umierają po szczepieniach w Berlinie! Chaos na granicy! Lewackie media!

Zobacz: https://lurker.land/post/Wrp_vHVA8
Data dodania: 2/17/2021, 5:13:56 PM
Autor: malcolm

#niemcy #koronawirus #smiercposzczepieniucovid
https://youtu.be/5Rxbey8KWe0


Gdybym wszedł do DPS-u i zastrzelił 10 osób, a resztę bym ranił, to jaka byłaby reakcja mediów?

Zobacz: https://lurker.land/post/2tyXfFIK3
Data dodania: 2/16/2021, 7:49:31 AM
Autor: wiktor

#śmierćposzczepionce #covid1984 #covid19 #plandemia #smiercposzczepieniucovid

Tymczasem ktoś wchodzi do DPSu i szczepi ludzi "starych i schorowanych", których gwałtowna reakcja immunologiczna może zabić. I ta procedura medyczna ich faktycznie zabija.

I NIC! Można równie dobrze robić zastrzyki z fenolu, może ktoś przeżyje.

Czy ktoś może mi to wyjaśnić? Dlaczego media przechodzą nad tym do porządku dziennego?!

Czy jakiś dziennikarz ustalił już, czy śp. Krzysztof Kowalewski zaszczepił się na kilka dni przed śmiercią? Czy wiadomo jaka to była szczepionka?

https://lurker.land/post/hs2v6gB1N


W Europie już ponad 70 zarejestrowanych zgonów po szczepionce przeciwko COVID-19

Zobacz: https://lurker.land/post/cCprqVGSQ
Data dodania: 1/20/2021, 10:02:36 AM
Autor: michwsek

Według portalu należącego do Radio France, w Europie zarejestrowanych zostało już 71 zgonów osób, które przyjęły szczepionkę przeciwko COVID-19.

#smiercposzczepieniucovid #szczepionki #europa #koronawirus #covid19

https://www.pch24.pl/w-europie-juz-ponad-70-zarejestrowanych-zgonow-po-szczepionce-przeciwko-covid-19,81441,i.html


23 starsze osoby zmarły w Norwegii po przyjęciu pierwszej dawki szczepionek firmy Pfizer

Zobacz: https://lurker.land/post/W-VRJASs7
Data dodania: 1/16/2021, 10:28:16 AM
Autor: michwsek

Instytut Zdrowia Publicznego Norwegii: „W przypadku osób, których oczekiwana długość pozostałego życia jest krótka, korzyści płynące z zaszczepienia mogą być marginalne lub pomijalne”.

#norwegia #smiercposzczepieniucovid #zdrowie #koronawirus #szczepionki

https://www.magnapolonia.org/23-starsze-osoby-zmarly-w-norwegii-po-przyjeciu-pierwszej-dawki-szczepionek-firmy-pfizer/


Kolejne zgony po zaszczepieniu. Niemieccy lekarze uspokajają: to przypadek

Zobacz: https://lurker.land/post/70mkA0cyu
Data dodania: 1/14/2021, 11:15:34 PM
Autor: malcolm

#koronawirus #covid #smiercposzczepieniucovid #wyszczepienie
Jest raczej nieprawdopodobne, by zgłoszone dotąd w Niemczech 10 zgonów, które nastąpiły krótko po zaszczepieniu przeciwko koronawirusowi, były spowodowane efektami ubocznymi – uważają zacytowani w czwartek przez agencję dpa niemieccy naukowcy.

https://nczas.com/2021/01/14/kolejne-zgony-po-zaszczepieniu-niemieccy-lekarze-uspokajaja-to-przypadek/