Lurker.land - tag #proroctwa

Wypełnione proroctwa: dowody na nieomylność Biblii - Dr Hugh Ross

Zobacz: https://lurker.land/post/-o2kgtQmX
Data dodania: 6/29/2022, 10:45:27 PM
Autor: wiktor

Hugh Ross
Prezes i założyciel

Reasons to Believe powstało z mojej pasji do badania, rozwijania i głoszenia nowych, przekonujących powodów, by wierzyć w Jezusa Chrystusa jako Stwórcę, Pana i Zbawiciela, oraz do używania tych nowych powodów, by pomóc ludziom zaufać Mu. Pragnę wyposażyć chrześcijan w narzędzia, które pozwolą im angażować się w rozmowy z myślącymi naukowo niechrześcijanami, a nie wycofywać się czy atakować. Z pomocą moich kolegów z RTB pracuję nad stworzeniem biblijnego modelu stworzenia, który byłby testowalny i przewidywalny.

Szczególną przyjemność sprawia mi integrowanie treści Biblii - wszystkich 66 ksiąg - z odkryciami przedstawianymi w wielu czasopismach naukowych. Proces ten prowadzi do nowego spojrzenia i zastosowania. Słowa z 1 Listu Piotra 3:15-16 wyrażają moje podstawowe wartości i cel mojej posługi: "Bądźcie zawsze gotowi dać odpowiedź każdemu, kto was zapyta o powód nadziei, jaką macie. Czyńcie to jednak z łagodnością i szacunkiem, zachowując czyste sumienie".

Tłumaczył Piotr Nieżurawski & Jan Szołtysek

Biblia jako jedyna spośród kiedykolwiek napisanych ksiąg dokładnie i szczegółowo przepowiada specyficzne wydarzenia na wiele lat lub na wiele wieków przed ich nastąpieniem. W Biblii znaleźć można około 2500 proroctw, z których około 2000 już się spełniło ? bezbłędnie i co do joty. (Pozostałych 500 proroctw dotyczy przyszłości i możemy być świadkami ich spełnienia w miarę upływu czasu). Ponieważ prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia się każdej z tych przepowiedni wynosi średnio mniej niż jeden do dziesięciu (przy bardzo konserwatywnym oszacowaniu) i ponieważ większość z nich jest wzajemnie niezależnych, prawdopodobieństwo ich równoczesnego przypadkowego spełnienia jest mniejsze niż jeden do 102000 (czyli 1 z następującymi 2000 zerami)!

Jednak nie tylko Bóg używa przepowiadania przyszłych wydarzeń aby przyciągnąć uwagę ludzi. Szatan robi to samo. Poprzez jasnowidzów (takich jak Jeanne Dixon czy Edgar Cayce), media, spirytualistów i innych dowiadujemy się o wybitnych przepowiedniach, z których jednak niewiele spełnia się z dokładnością większą niż 60 procent, a żadne nie jest absolutnie dokładne. Ponadto komunikaty od Szatana nie dorównują w szczegółowości proroctwom biblijnym, jak również nie nawołują do moralnego nawrócenia.

Test na proroka zanotowany został przez Mojżesza w V Ks. Moj. czyli w Księdze Podwójnego Prawa 18:21-22. W wymienionym ustępie autor zapewnia (podobnie zresztą jak i w innych miejscach w Biblii) że prorocy boży, w odróżnieniu od rzeczników Szatana, są w stu procentach dokładni w swoich przepowiedniach.

Ponieważ omówienie wszystkich proroctw biblijnych na łamach niniejszego dokumentu nie byłoby możliwe ze względu jego ograniczoną objętość, poniżej podajemy kilka przepowiedni, które ukazują niezwykły stopień szczegółowości, szeroki zakres obejmowanej rzeczywistości, oraz nadprzyrodzoność przepowiedzianych wydarzeń. Zachęcamy czytelników do zbadania innych zdarzeń, jak również do dokładnego przestudiowania ich wiarygodności historycznej.

W jakiś czas przed rokiem 500 przed Chrystusem prorok Daniel obwieścił, że długo oczekiwany Mesjasz* Izraela rozpocznie działalność publiczną w 483 lata po ogłoszeniu dekretu o odbudowie Jerozolimy (Daniel 9:25-26). Ponadto przewidział on, że Mesjasz zostanie 'zgładzony', uśmiercony, oraz że wydarzenie to będzie miało miejsce przed powtórnym zniszczeniem Jerozolimy. Istnieje bogaty materiał dowodowy wskazujący na to, że owe proroctwa zostały dokładnie wypełnione w życiu (i ukrzyżowaniu) Jezusa Chrystusa. Dekret dotyczący odbudowy Jerozolimy został wydany przez króla Persji Artakserksesa na ręce kapłana hebrajskiego Ezry w roku 458 przed Chrystusem. 483 lata później Jezus Chrystus rozpoczął nauczać publicznie w Galilei. (Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że z powodu zmian w kalendarzu rozpoczęcie działalności Chrystusa większość historyków datuje na rok 26 n.e. Ponadto interwał czasowy od 1 roku p.n.e do 1 roku n.e. wynosi 1 rok.) Ukrzyżowanie Jezusa nastąpiło zaledwie w kilka lat później, a po kolejnych czterech dekadach, w roku 70 n.e. Jerozolima została zburzona.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia pierwszych przepowiedni wynosi mniej więcej 1 do 105.)* *
Mniej więcej w roku 700 p.n.e. prorok Micheasz podał nazwę wioski Betlejem jako miejsce urodzenia Mesjasza izraelskiego (Micheasz 5:1,2). Wypełnienie tego proroctwa w postaci narodzin Chrystusa jest jednym z najbardziej znanych i najpowszechniej celebrowanych faktów historycznych.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 105.)
W V wieku p.n.e. prorok o imieniu Zachariasz oznajmił, że Mesjasz zostanie zdradzony za cenę niewolnika 'trzydzieści sztuk srebra', zgodnie z prawem żydowskim ? jak również, że pieniądze te zostaną użyte do kupna pola cmentarnego dla biednych ludzi spoza Jerozolimy (Zachariasz 11:12-13). Zarówno Biblia jak i świeccy historycy podają, że Judasz Iskariot otrzymał trzydzieści srebrników za zdradzenie Jezusa. Wymienione źródła wskazują również na to, że pieniądze te zostały użyte do nabycia 'pola garncarza', na cmentarz dla cudzoziemców (Mateusz 27:3,10).
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1011.)
Około 400 lat zanim wynaleziono ukrzyżowanie, Król Dawid i prorok Zachariasz opisali śmierć Mesjasza w słowach, które w wierny sposób przedstawiają ten rodzaj egzekucji. Następnie, obaj autorzy twierdzą, że ciało zostanie przekłute a kości nie zostaną złamane, w przeciwieństwie do tego czego normalnie dokonywano po ukrzyżowaniu (Psalm 22 i 34:20; Zachariasz 12:10). Zarówno historycy jak i autorzy Nowego Testamentu potwierdzają wypełnienie tych przepowiedni: Jezus z Nazaretu umarł na rzymskim krzyżu, a jego niezwykle szybka śmierć wyeliminowała konieczność normalnego łamania kości. Włócznia została wbita w jego bok aby sprawdzić, czy zmarł.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1013.)
Prorok Izajasz przepowiedział, że król-zdobywca imieniem Cyrus zniszczy zdawałoby się niezdobyty Babilon, oraz że podporządkuje sobie Egipt wraz z większą częścią znanego podówczas świata. Ten sam człowiek, stwierdza Izajasz, pozwoli żydowskim wygnańcom powrócić wolno do ich kraju bez potrzeby zapłaty okupu (Izajasz 44:28; 45:1 i 45;13). Izajasz zapisał to proroctwo na 150 lat przed urodzeniem Cyrusa i na 180 lat zanim Cyrus dokonał wymienionych czynów (a Cyrus rzeczywiście dokonał ich wszystkich), oraz na 80 lat zanim Żydzi zostali wzięci do niewoli.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1013.)
Potężny Babilon o powierzchni 196 mil kwadratowych (500 km2) był otoczony nie tylko fosą ale również podwójnymi murami obronnymi o wysokości 330 stóp (100 m) i grubości 90 stóp (27 m). Miasto bezsprzecznie uważano za miejsce nie do zdobycia, a jednak dwóch biblijnych proroków ogłosiło jego zagładę. Prorocy ci twierdzili również, że ruiny tego miasta będą unikane przez podróżnych, że miasto nie będzie już więcej zamieszkałe, oraz że jego kamienie nie zostaną nawet powtórnie użyte do budowy (Izajasz 13:17, 22 oraz Jeremiasz 51:26, 43). Ich opis jest zgodny z dobrze udokumentowaną historią tej słynnej twierdzy.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 109.)
Dokładna lokalizacja i kolejność budowy dziewięciu przedmieść Jerozolimy zostały przewidziane przez Jeremiasza około 2600 lat temu. Nawiązując do tego projektu budowlanego Jeremiasz mówił o ?czasach ostatecznych?, to znaczy o okresie powtórnego odrodzenia Izraela jako narodu na ziemiach Palestyny (Jeremiasz 31:38, 40). Odrodzenie to stało się faktem w roku 1948, a budowa owych dziewięciu przedmieść odbyła się dokładnie w miejscach i w kolejności przewidzianych przez proroka.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1018.)
Prorok Mojżesz przewidział (wraz z pewnymi dodatkami dokonanymi przez Jeremiasza i Jezusa), że starożytny naród żydowski zostanie dwukrotnie podbity i że za każdym razem zostanie uprowadzony do niewoli, za pierwszym razem przez Babilończyków (na okres 70 lat), a następnie przez czwarte królestwo światowe (którym, jak wiemy, był Rzym). Drugi zdobywca, jak podaje Mojżesz, miał zabrać złapanych Żydów statkami do Egiptu, sprzedając ich lub rozdając ich za darmo jako niewolników we wszystkich częściach świata. Obydwie przepowiednie zostały spełnione co do joty; pierwsza w 607 p.n.e. a druga w 70 n.e. Ów namiestnik Boga orzekł również, że Żydzi pozostaną rozproszeni po całym świecie przez wiele pokoleń, lecz nie zasymilują się z ludami innych narodów, oraz że pewnego dnia Żydzi powrócą do ziemi palestyńskiej aby powtórnie odbudować swoje państwo. (V Moj. ? Księga Powtórzonego Prawa 29; Izajasz 11:11-3; Ozeasz 3:4-5; Łukasz 21:23-24).
Powyższe prorocze wypowiedzi związane są z 3500-letnim okresem historii i doczekały się całkowitego wypełnione na naszych oczach (w ciągu naszego życia).
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1020.)
Jeremiasz przewidział, że żyzna i bogata w wodę ziemia Edomu (dzisiaj część Jordanii) stanie się opuszczonym i nieurodzajnym pustkowiem (Jeremiasz 49:15-20; Ezechiel 25:12-14). Jego opis dokładnie przedstawia historię tego ponurego regionu.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 105.)
Jozue prorokował, że Jerycho zostanie odbudowane za sprawą jednego człowieka. Powiedział on również, że najstarszy syn owego człowieka umrze podczas rozpoczęcia budowy a najmłodszy jego syn w umrze w chwili jej ukończenia (Jozue 6:26). Około pięciu wieków później jego przepowiednia wypełniła się poprzez życie i dzieje rodziny Chiela z Betelu (I Księga Królóewska 16:33-34).
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 107.)
Dzień cudownego odejścia Eliasza z Ziemi został przewidziany dokładnie i jednogłośnie, według naocznych świadków przez grupę pięćdziesięciu proroków (II Księga Królewska 2:3-11).
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 109.)
Jachaziel prorokował, że król Jehoszafat i grupka mężczyzn zwyciężą olbrzymią, dobrze wyposażoną i wytrenowaną armię bez walki. Zgodnie z przepowiednią, król Jehoszafat ze swoimi żołnierzami był świadkiem jak jego nieprzyjaciele zostali w nadprzyrodzony sposób zgładzeni co do jednego żołnierza.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 108.)
Jeden z nienazwanych proroków Boga (prawdopodobnie Szemiah) powiedział, że przyszły król Judy o imieniu Josiah, zbierze kości wszystkich kapłanów okultyzmu króla Izraela Jeroboama ('kapłanów wysokich miejsc') i spali je na ołtarzu Jeroboarma (I Księga Królów 13:2 i II Księga Królów 23:15-18). Wydarzenie to miało miejsce mniej więcej 300 lat po tym jak zostało przepowiedziane.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1013.)

Ponieważ powyższych trzynaście przepowiedni dotyczy w większości oddzielnych i niezależnych wydarzeń prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia ich wszystkich wynosi około 1 do 10138 (suma wszystkich wykładników dziesiętnych w powyższych oszacowaniach wynosi 138). Dla przykładu liczbę tę można porównać z prawdopodobieństwem, że druga zasada termodynamiki ulegnie lokalnemu odwróceniu (na przykład, że silnik spalinowy ulegnie ochłodzeniu w suwie spalania, lub też że energia cieplna popłynie od ciała chłodniejszego to cieplejszego). Prawdopodobieństwo takiego wydarzenia wynosi około 1 do 1080. Ujmując to prościej na podstawie jedynie trzynastu wymienionych wyżej proroctw zapis biblijny można uznać za wielokrotnie bardziej niezawodny niż druga zasada termodynamiki. Zachęcamy czytelników do wykonania własnych racjonalnych oszacowań prawdopodobieństwa spełnienia powyższych przepowiedni. Niezależnie od sposobu podejścia otrzymane wartości prawdopodobieństwa ich spełnienia bez wątpienia okażą się absurdalnie niskie.

Biorąc pod uwagę, że Biblia jest tak niezawodnym dokumentem, istnieją wszelkie powody do tego aby oczekiwać, że pozostałych 500 przepowiedni dotyczących 'czasów ostatecznych' wypełni się co do joty (patrz Znamiona końca ? Signs of the End, Skazani na cierpienie ? Tribulation Dooms, Obietnica porwania ? Rapture Promise) . Czy można sobie pozwolić sobie na zignorowanie owych nadchodzących wydarzeń, a tym bardziej na stracenie bezgranicznych korzyści zaoferowanych każdemu kto podda się woli autora Biblii, Jezusa Chrystusa? (Z listą tych dobrodziejstw można zaznajomić się w artykule p.t. Łaska ? Grace). Czy racjonalnie myśląca osoba zlekceważyłaby ostrzeżenie Boga przed sądem dla tych którzy świadomie odrzucą prawdę o Jezusie Chrystusie i Biblii, lub którzy odrzucą roszczeń Jezusa w stosunku do ich życia?

Dzisiaj decyzja o zbawieniu jest możliwa. W obecnych czasach Bóg jest ludziom przychylny. Nie pozwól aby ta ważna chwila w Twoim życiu minęła bez wyciągnięcia wniosków.

http://www.zbawienie.com/proroctwa.htm

https://reasons.org/team/hugh-ross

#hughross #biblia #chrzescijanstwo #proroctwa #proroctwo #kreacjonizm #pismoswiete


FAŁASZYWI PROROCY – POLSKI WIZJONER PRZEPOWIADA ZWYCIESTWO ROSJI I ”PŁONĄCĄ WARSZAWĘ”

Zobacz: https://lurker.land/post/9QV2FuJ-2
Data dodania: 5/11/2022, 2:36:23 PM
Autor: lcoyote

#wizje #ciekawostki #polska #rosja #warszawa #proroctwa
https://globalna.info/2022/05/11/falaszywi-prorocy-polski-wizjoner-przepowiada-zwyciestwo-rosji-i-plonaca-warszawe/


Czy Alois Irlmaier mówił o naszych czasach?

Zobacz: https://lurker.land/post/iyYeIWYMQ
Data dodania: 3/29/2022, 11:49:48 PM
Autor: lcoyote

#iiiwojnaswiatowa #przepowiednie #proroctwa #swiat #polityka
https://babylonianempire.wordpress.com/2021/04/09/czy-alois-irlmaier-mowil-o-naszych-czasach/


PROROCTWA HENOCHA – CZY PONOWNE PRZYJŚCIE BOGA BĘDZIE INWAZJĄ OBCYCH NA ZIEMIĘ ?

Zobacz: https://lurker.land/post/Wv3DVTE0Y
Data dodania: 1/5/2022, 1:56:35 PM
Autor: lcoyote

#proroctwa #henoch ##inwazja #polityka #ziemia #obcy
https://globalna.info/2022/01/05/proroctwa-henocha-czy-ponowne-przyjscie-boga-bedzie-inwazja-obcych-na-ziemie/


I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli...

Zobacz: https://lurker.land/post/u3u5eI90q
Data dodania: 12/2/2021, 4:05:15 AM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=yXgjMmqK-Mo #biblia #historia #proroctwa #kosciol #Jezus


Zobacz: https://lurker.land/post/wezprZcj8
Data dodania: 12/30/2020, 8:09:02 PM
Autor: dyrygent

#proroctwa