Lurker.land - tag #polskapolicja

Groźni policjanci prężą muskuły przed panem, który wie wszystko o ich obowiązkach, a oni w głowie mają tylko pustkę

Zobacz: https://lurker.land/post/V_Zhss8dy
Data dodania: 1/26/2022, 12:21:53 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=jkXPlKgMwWU

"Pan ma orła w koronie na czapce, pan teraz reprezentuje rząd, a nie jakiegoś wieśniaka ze wsi."

Policjanci nie wiedzą jak się przedstawić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy.

Nie wiedzą dlaczego wystawiają mandat i jaka jest podstawa prawna.

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 192
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

§ 2. [Podjęcie czynności przez funkcjonariusza policji]
1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1, 3, 6 i 7, podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną podjęcia tej czynności.

Podtykają mu jakiś nieustawowy kwit do podpisania.

Pytając o miejsce zamieszkania (miejscowość) domagają się dokładnego adresu.

Rozdział II Kodeks cywilny
Miejsce zamieszkania
Art. 25. [Domicilium]
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Wydają polecenia porządkowe nie umiejąc podać podstawy prawnej, jako podstawę faktyczną podają "bo może pan uciec".

Art. 65a. KW
Niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej
Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Polecenia wydawane na podstawie przepisów prawa. Polecenia określonego zachowania muszą być wydane na podstawie prawa. Regulacje Kodeksu wykroczeń nie wskazują rangi aktów prawnych, na podstawie których mogą być wydawane polecenia określonego zachowania się, o których mowa w art. 65a k.w. Oznacza to, że w tym zakresie zastosowanie będą mogły znaleźć wszystkie akty prawne stanowiące źródła prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 ust. 1–2 Konstytucji RP). Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w poglądach judykatury (zob. wyrok SN z 26.03.2021 r., II KK 40/21, OSNK 2021/5, poz. 21 „Odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 65a k.w. ponosi jedynie ten, kto nie stosuje się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej poleceń określonego zachowania się, jeżeli polecenia takie znajdują rzeczywistą podstawę prawną”).

Policjanci nie biorący udziału w interwencji przyłączają się do interwencji twierdząc, że "asekurują" i nie chcą podać swojego imienia i nazwiska.

Czy można pełnić rolę "policjanta asekurującego" i jednocześnie nie brać udziału w interwencji?

Przetrzymują człowieka, który sam do nich podszedł z prośbą o nałożenie mandatu na siebie samego bo nie potrafią ustalić jego tożsamość.

Art. 14. Czynności Policji, Ustawa o Policji, Dz.U.2021.0.1882 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
par. 3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

Tożsamość ustalają przez prywatny telefon przesyłając dane osobowe podlegające ochronie niezabezpieczonymi kanałami bo nie posiadają terminala. Policjant ucieka z telefonem do kibla, żeby spokojnie pogadać i wraca twierdząc, że podawał dane przez radiostację. Czy policja ma radiostację w każdym kiblu czy tylko w Arkadii?

Z treści opinii prawnej przygotowanej na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów jasno wynika, że używanie prywatnych telefonów do celów służbowych jest wątpliwe pod względem legalności i naraża policjantów na odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku utraty takiego telefonu (np. dostęp osób nieupoważnionych do kontaktów, wiadomości zapisanych w telefonie).

Cyt: (…)jedną z podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy może być utrata materiału zawierającego informacje niejawne (vide: art. 132 ust. 3 pkt. 9 ustawy o Policji). Wykorzystywanie prywatnych urządzeń komórkowych może zatem doprowadzić do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego w razie utraty takiego urządzenia, skasowania danych czy ich wycieku. Zakres tych danych może zaś być bardzo szeroki, obejmujący tak numery kontaktów telefonicznych, treść wiadomości, czy choćby dane z geolokalizacji aparatu z nadajników GPS.

Odpowiedzialność tą może ponosić zaś funkcjonariusz, który takiego urządzenia używał.
W ramach akcji protestacyjnej Zarząd Główny NSZZ Policjantów rekomenduje wycofanie prywatnych telefonów z użytku służbowego i wszelkich instrukcji alarmowych oraz systemów powiadamiania.

Na pytania obywatela, który nie jest zatrzymany, ani aresztowany gdzie odszedł funkcjonariusz z jego danymi odpowiada mu tylko "proszę czekać na zakończenie interwencji".

Na prośbę o uwzględnienie naruszeń w notatce służbowej otrzymują odpowiedź "To my decydujemy".

"Czy jeśli ja założę maskę, odejdę dwa kroki i znowu ją zdejmę to czy ja popełniam wykroczenie? Czyli nie chcecie mi wystawić mandatu?"

Policjanci wiedzę o swoich obowiązkach prawdopodobnie czerpią głównie z popularnej w latach osiemdziesiątych serii filmów "Akademia Policyjna".

#polskapolicja #postawaobywatelska #prawo #interwencja #zatrzymanie #wykroczenie #art116kw #policja


Zobacz: https://lurker.land/post/cI3NQXsqv
Data dodania: 12/20/2021, 3:57:05 PM
Autor: enviador

Gościu leży a ta mu bronią palną w głowę celuje. Wydaje mi się, czy plecy z brzuchem pomyliła?

na plecy

W sumie jeszcze wiele komentarzy mi do głowy przychodzi, nie wiem który wybrać 
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1472941365193498629/pu/vid/320x576/PJumdR_KAvRHx3To.mp4
źródło: https://twitter.com/mietek_smutny/status/1472941402371862529

#policja #polska #polskapolicja i trochę #nsfw


Zobacz: https://lurker.land/post/_9xtnEXxd
Data dodania: 11/28/2021, 11:58:19 AM
Autor: dyrygent

Trzymajcie sie Chłopaki na tej granicy
#polskapolicja #strazgraniczna #muremzamundurem