Lurker.land - tag #nopy

Czy mając wiedzę, że są szczepionki z określonych partii są bardziej szkodliwe, podawałbyś je dzieciom?

Zobacz: https://lurker.land/post/VWdP_SnwG
Data dodania: 1/11/2022, 9:33:31 AM
Autor: wiktor

Śledztwo wykazało, że lekarze świadomie kontynuują podawanie dzieciom najbardziej niebezpiecznych partii szczepionki Covid-19, powodując niezliczone inwalidztwo i zgony
Przez The Exposé na 12 grudnia 2021 - ( 21 Komentarze )

Dochodzenie w sprawie danych znalezionych w amerykańskim systemie zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych (VAERS) ujawniło, że niezwykle wysoka liczba działań niepożądanych, hospitalizacji, zdarzeń zagrażających życiu, trwałego kalectwa i zgonów wśród dzieci została zgłoszona przeciwko określonym numerom partii szczepionek Covid-19 kilka razy.

Oznacza to, że najbardziej niebezpieczne i śmiertelne partie eksperymentalnych zastrzyków podawanych dzieciom zostały zidentyfikowane, a porównując je z reakcjami niepożądanymi wśród dzieci na szczepionki przeciwko grypie na przestrzeni kilku lat możemy zauważyć, że zastrzyki Covid-19 okazują się być niezwykle niebezpieczne dla dzieci.

Dane wykorzystane w dochodzeniu zostały pobrane z publicznie dostępnej bazy danych VAERS, którą można przejrzeć tutaj. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) to amerykański program dotyczący bezpieczeństwa szczepionek, zarządzany wspólnie przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) oraz Agencję Żywności i Leków (FDA).

Program zbiera informacje poprzez raporty składane przez lekarzy, pielęgniarki i pacjentów na temat zdarzeń niepożądanych (możliwych szkodliwych skutków ubocznych), które występują po podaniu szczepionek, w celu ustalenia, czy stosunek ryzyka do korzyści jest wystarczająco wysoki, aby uzasadnić dalsze stosowanie danej szczepionki.

Z bazy danych pobrano zgłoszenia, które zostały przesłane do 5 listopada 2021 roku i obejmowały one wszystkie działania niepożądane zgłoszone przeciwko szczepionce Covid-19 firmy Pfizer wśród dzieci w wieku od 6 do 17 lat.

Najpierw jednak utworzono kontrolny zbiór danych, w którym uwzględniono wszystkie działania niepożądane zgłoszone przeciwko wszystkim szczepionkom przeciwko grypie podawanym wszystkim dzieciom w wieku od 6 do 17 lat w latach 2019 i 2020, czyli w okresie dwóch lat.

Możemy być pewni, że o wiele więcej zastrzyków przeciw grypie podano dzieciom w tym przedziale czasowym, niż zastrzyków Covid-19 podano dzieciom w 2021 r., ze względu na potwierdzenie w oficjalnych danych opublikowanych przez Centers for Disease Contol (CDC).

Publikacja wydana przez CDC (patrz tutaj) w październiku 2020 roku potwierdza, że w sezonie grypowym 19/20, 63,8% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat, otrzymało dawkę szczepionki przeciw grypie. Dane, które wyodrębniliśmy, obejmują również liczby z sezonu grypowego 18/19, w którym 62,6% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat otrzymało szczepionkę przeciw grypie, oraz z sezonu grypowego 20/21, w którym liczba dzieci, które otrzymały szczepionkę przeciw grypie, nie jest znana.

W bazie danych VAERS odnotowano 2 082 zgłoszenia zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionkami przeciwko grypie wśród dzieci, w tym 278 wizyt na izbie przyjęć, 45 hospitalizacji, 11 przypadków zagrożenia życia, 17 przypadków trwałej niepełnosprawności i 2 zgony. Łączna liczba zwróconych numerów partii wyniosła 802.

Numer partii" to specyficzny ciąg cyfr i liter, który śledzi konkretną partię szczepionki od produkcji do ręki danej osoby i zwykle znajduje się na etykiecie szczepionki lub towarzyszącym jej opakowaniu.

Na powyższym wykresie przedstawiono liczbę zgłoszeń zdarzeń niepożądanych dotyczących szczepionek przeciwko grypie wśród dzieci, które wpłynęły do VAERS, uporządkowanych według numeru partii szczepionki, która została podana przed wystąpieniem zdarzenia niepożądanego.

Numery partii są uporządkowane alfabetycznie i z wyjątkiem kilku nagłych wzrostów liczba zdarzeń niepożądanych dla każdego numeru partii była równomiernie rozłożona i zasadniczo taka sama, przy czym na jeden numer partii szczepionki przeciwko grypie nie przypadało więcej niż 17 zgłoszeń.

Powyższy wykres przedstawia liczbę hospitalizacji zgłoszonych jako reakcje niepożądane po szczepionce firmy Pfizer w podziale na numery partii wysłanych do USA. Wykres ten identyfikuje rzeczywiste numery partii szczepionki przeciwko grypie, które spowodowały hospitalizację dzieci.

Jak widać, tylko jedna partia szczepionki o numerze "3GG33" miała więcej niż 1 zgłoszenie hospitalizacji, ale były to tylko 2 hospitalizacje. Podczas gdy kolejne 33 numery partii spowodowały pojedynczą hospitalizację.

Wszystkie powyższe dane dotyczące niepożądanych reakcji na szczepionkę przeciwko grypie wśród dzieci w okresie dwóch lat zostały użyte jako zbiór kontrolny do porównania z danymi VAERS dotyczącymi szczepionki Covid-19 firmy Pfizer.

Baza danych VAERS zawierała łącznie 16 880 zgłoszeń zdarzeń niepożądanych dotyczących szczepionki Covid-19 firmy Pfizer wśród dzieci w wieku 6-17 lat. Obejmowały one 5 161 wizyt na izbie przyjęć, 1 365 hospitalizacji, 264 zdarzenia zagrażające życiu, 120 przypadków trwałego kalectwa i 29 zgonów. Łączna liczba zwróconych numerów partii wyniosła 748.

Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) 10 maja 2021 r. wydała pozwolenie na stosowanie w trybie nagłym zastrzyku Covid-19 firmy Pfizer u dzieci powyżej 12. roku życia.

Oznacza to, że w okresie 6 miesięcy wystąpiło - w porównaniu z rokiem ubiegłym - 8 razy więcej działań niepożądanych.

8 razy więcej działań niepożądanych,
18 razy więcej wizyt na pogotowiu,
30 razy więcej hospitalizacji,
24 razy więcej zdarzeń zagrażających życiu,
7 razy więcej trwałych uszkodzeń ciała, oraz

15 razy więcej zgonów spowodowanych przez szczepionkę Pfizer niż to, co zostało zarejestrowane wśród dzieci przeciwko szczepionkom przeciwko grypie w okresie dwóch lat.
powiększ obraz

Powyższy wykres przedstawia liczbę raportów o zdarzeniach niepożądanych zgłoszonych do VAERS przeciwko szczepionce Covid-19 firmy Pfizer wśród dzieci, posortowanych według numeru partii szczepionki, która została podana przed wystąpieniem zdarzenia niepożądanego.

Największa liczba zgłoszeń do VAERS dotyczących pojedynczego numeru partii szczepionki przeciwko grypie wyniosła 17. Tym bardziej szokujące jest odkrycie, że do 5 listopada 2021 r. do VAERS wpłynęło 428 zgłoszeń o zdarzeniach niepożądanych dotyczących pojedynczego numeru partii szczepionki Covid-19 firmy Pfizer, i nie jest to żadna anomalia.

Setki raportów o zdarzeniach niepożądanych były wielokrotnie zgłaszane przeciwko pojedynczemu numerowi partii szczepionki Covid-19 firmy Pfizer.

Powyższy wykres przedstawia liczbę partii w zestawieniu z zakresem zdarzeń niepożądanych zgłoszonych dla każdej partii szczepionki Covid-19 firmy Pfizer. Dane ujawniają, że w przypadku 511 partii (68%) zgłoszono tylko jedno zdarzenie niepożądane, podczas gdy w przypadku 2 konkretnych partii zgłoszono ponad 401 zdarzeń niepożądanych.

Co szokujące, z danych wynika również, że w przypadku 30 partii szczepionki firmy Pfizer 12 oddzielnych partii (1,6%) miało od 151 do 250 zgłoszeń o zdarzeniach niepożądanych na partię, kolejne 11 partii (1,5%) miało od 251 do 350 zgłoszeń o zdarzeniach niepożądanych na partię, a kolejne 7 partii (0,9%) miało od 350 do 400 zgłoszeń o zdarzeniach niepożądanych na partię.

Sugeruje to, że istniała niewielka ilość niebezpiecznych partii szczepionki Covid-19 firmy Pfizer oraz duża ilość pozornie nieszkodliwych (przynajmniej w krótkim okresie czasu) partii szczepionki Covid-19 firmy Pfizer podawanych dzieciom.

Ten sam schemat można zaobserwować w przypadku poważniejszych działań niepożądanych - tylko kilka partii szczepionki firmy Pfizer wiąże się z bardzo dużą liczbą wizyt na izbie przyjęć, hospitalizacji, przypadków zagrożenia życia, trwałego kalectwa i zgonów.
Wizyty na pogotowiu

356 partii (48%) spowodowało zero wizyt na izbie przyjęć wśród dzieci, a 311 partii (42%) spowodowało od 1 do 4 wizyt na izbie przyjęć wśród dzieci. Jednak 7 partii (0,9) spowodowało ponad 100 wizyt w izbie przyjęć wśród dzieci na partię.

Ogółem 52% partii szczepionki firmy Pfizer podanych dzieciom było odpowiedzialnych za wystąpienie działań niepożądanych skutkujących wizytą w izbie przyjęć.
Hospitalizacje

585 partii (78%) szczepionek firmy Pfizer nie spowodowało żadnych hospitalizacji wśród dzieci, a 87 partii (12%) spowodowało tylko 1 hospitalizację wśród dzieci. Jednak 5 partii szczepionki Pfizer (0,7%) spowodowało ponad 30 hospitalizacji wśród dzieci na partię.

W sumie 22% partii szczepionek firmy Pfizer podanych dzieciom było odpowiedzialnych za działania niepożądane skutkujące hospitalizacją.
Zdarzenia zagrażające życiu

W przypadku 670 partii (90%) nie wystąpiło żadne zdarzenie zagrażające życiu u dzieci, a w przypadku 40 partii (5%) wystąpiło jedno zdarzenie zagrażające życiu u dzieci. Jednak tylko 8 partii (1%) wiązało się z wystąpieniem od 5 do 8 zdarzeń zagrażających życiu na partię wśród dzieci.

W sumie 10% partii szczepionek firmy Pfizer podawanych dzieciom było odpowiedzialnych za wystąpienie zdarzenia zagrażającego życiu.

700 partii (94%) nie spowodowało żadnej trwałej niepełnosprawności wśród dzieci, podczas gdy 29 partii (4%) spowodowało pojedynczą trwałą niepełnosprawność wśród dzieci. Jednak 4 partie (0,5) spowodowały 4 trwałe inwalidztwa na partię, co stanowi 33% (16/48) wszystkich trwałych inwalidztw zgłoszonych jako działania niepożądane jabłek Pfizer wśród dzieci.

W sumie tylko 6% partii szczepionek firmy Pfizer podawanych dzieciom było odpowiedzialnych za wystąpienie działań niepożądanych, w wyniku których dziecko zostało trwale niepełnosprawne.
Zgony

W przypadku 733 partii szczepionki nie odnotowano żadnych zgonów wśród dzieci, ale w przypadku 15 partii wystąpił jeden zgon wśród dzieci. Zgłoszono również kolejnych 14 zgonów, w przypadku których numer partii był nieznany. Oznacza to, że minimalna liczba partii odpowiedzialnych za zgon wynosi 15, a maksymalna możliwa liczba wynosi 29.

W sumie od 2% (15 partii) do 4% (29 partii) partii szczepionek firmy Pfizer podawanych dzieciom było odpowiedzialnych za działania niepożądane prowadzące do zgonu.

Dane uzyskane z VAERS dotyczące niepożądanych reakcji na szczepionkę Covid-19 firmy Pfizer wśród dzieci w wieku 6-17 lat ujawniły również coś niezwykłego, a mianowicie, że wszystkie najbardziej niebezpieczne partie szczepionki Covid-19 mają numery partii, które ściśle ze sobą korespondują.

Przypisywanie numerów partii w jakiejś formie kolejności, np. A1, A2, A3, ma logiczny sens, zamiast losowego generowania różnych numerów partii, np. A1, Z5, T7.

Dlatego poniższe dane sugerują, że najbardziej niebezpieczne i najbardziej śmiertelne partie szczepionki firmy Pfizer, które były i nadal są podawane dzieciom, zostały wyprodukowane w bliskiej odległości od siebie, a nie, że niebezpieczna partia została wyprodukowana w dniu 1, a następna niebezpieczna partia została wyprodukowana w dniu 86.
powiększ obraz

Powyższy wykres pokazuje liczbę raportów o zdarzeniach niepożądanych według numerów serii wśród dzieci w wieku 6-17 lat w USA. Wykres ten identyfikuje rzeczywiste numery partii szczepionek firmy Pfizer, które spowodowały najwięcej szkód u dzieci w USA. Najbardziej szkodliwą z nich jest partia nr "EW0187", która spowodowała 428 zgłoszeń zdarzeń niepożądanych.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej 20 najważniejszym partiom szczepionek, w przypadku których odnotowano najwięcej zgłoszeń o niepożądanych zdarzeniach.

Powyższy wykres przedstawia 20 najlepszych numerów partii z największą liczbą zgłoszeń zdarzeń niepożądanych i jak widzimy 19 z 20 partii to wszystkie numery partii "EW" od EW0167 do EW0217. Jedynym wyjątkiem jest partia numer FA6780, która miała 344 raporty o niepożądanych zdarzeniach.
powiększ obraz

Powyższy wykres pokazuje liczbę wizyt na pogotowiu ratunkowym w zależności od numeru partii wśród dzieci w wieku 6-17 lat w USA. Najbardziej szkodliwą partią firmy Pfizer w tej kategorii jest partia o numerze "EW0185", która zajęła trzecie miejsce pod względem liczby zarejestrowanych raportów o zdarzeniach niepożądanych. Partia EW0185 spowodowała 137 wizyt na pogotowiu wśród dzieci.

Powyższy wykres pokazuje 20 najlepszych numerów partii, które spowodowały najwięcej wizyt na izbie przyjęć, i jak widać 17 z 20 partii są wszystkie "EW" numery partii, począwszy od EW0168 do EW0217. Trzy wyjątki to numery partii FA6780, FA7485, i ER8735, które miały 92, 83, i 80 raportów wizyt na izbie przyjęć wykonanych przeciwko nim.
powiększ obraz

Powyższy wykres pokazuje liczbę hospitalizacji według numerów partii wśród dzieci w wieku 6-17 lat w USA. Najbardziej szkodliwą partią firmy Pfizer w tej kategorii jest partia o numerze "EW0187", która zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby zarejestrowanych raportów o zdarzeniach niepożądanych oraz czwarte miejsce pod względem liczby zgłoszonych wizyt w izbie przyjęć. Partia EW0185 Pfizer spowodowała 34 hospitalizacji wśród dzieci.

Powyższy wykres pokazuje 20 najlepszych numerów partii, które spowodowały najwięcej hospitalizacji, i jak widać 17 z 20 partii są wszystkie "EW" numery partii, począwszy od EW0167 do EW0217. Trzy wyjątki to numery partii FA7485, FD8448, oraz UNKNOWN, które miały 14, 15, oraz 19 raportów o hospitalizacji.
powiększ obraz

Powyższy wykres pokazuje liczbę zdarzeń zagrażających życiu według numeru partii wśród dzieci w wieku 6-17 lat w USA. Najbardziej szkodliwą partią firmy Pfizer w tej kategorii jest partia o numerze "EW0182", która zajęła czternaste miejsce zarówno pod względem liczby zgłoszonych zdarzeń niepożądanych jak i liczby zgłoszonych wizyt w pogotowiu ratunkowym oraz drugie miejsce pod względem liczby zgłoszonych wizyt w pogotowiu ratunkowym. Partia EW0182 firmy Pfizer spowodowała 8 zdarzeń zagrażających życiu wśród dzieci.

Powyższy wykres pokazuje 20 najlepszych numerów partii, które spowodowały najwięcej zdarzeń zagrażających życiu, i jak widać 16 z 20 partii są wszystkie "EW" numery partii, począwszy od EW0167 do EW0202. Cztery wyjątki to numery partii EN6204, 5317, FE3592, i UNKNOWN, które miały 2, 2, 3, i 5 raportów o zdarzeniach zagrażających życiu.
powiększ obraz

Powyższy wykres przedstawia liczbę trwałych uszkodzeń ciała według numerów partii wśród dzieci w wieku 6-17 lat w USA. Najbardziej szkodliwą partią firmy Pfizer w tej kategorii jest partia o numerze "EW0191", która zajęła dziesiąte miejsce pod względem liczby zgłoszonych zdarzeń niepożądanych, szesnaste miejsce pod względem liczby wizyt na pogotowiu, dziesiąte miejsce pod względem liczby hospitalizacji oraz trzecie miejsce pod względem liczby zdarzeń zagrażających życiu. Partia EW0191 firmy Pfizer spowodowała trwałą niepełnosprawność u 5 dzieci.

Powyższy wykres pokazuje 20 najlepszych numerów partii, które spowodowały najwięcej trwałych niepełnosprawności, i jak widać 13 z 20 partii są wszystkie "EW" numery partii, począwszy od EW0162 do EW0217. Siedem wyjątków to numery partii EL3246, 220395, 10606, FC3182, FC3180, 5317, FE3592, ER8735, i EN6207, które miały 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, i 2 trwałe raporty niepełnosprawności wykonane przeciwko nim.

Powyższy wykres pokazuje liczbę zgonów według numeru partii wśród dzieci w wieku 6-17 lat w USA. Istnieje w sumie 15 różnych numerów partii, z których każdy powoduje jedną śmierć, a 11 z 15 są wszystkie numery EW jeszcze raz, począwszy od EW010 do EW0217.

Powyższa tabela przedstawia 10 najlepszych numerów partii z największą liczbą zdarzeń zgłoszonych przeciwko nim w kategoriach zdarzeń niepożądanych, wizyt na izbie przyjęć, hospitalizacji, zdarzeń zagrażających życiu, trwałego kalectwa i śmierci. To wyraźnie pokazuje, że wystąpił poważny problem z numerami partii EW od EW0167 do EW0217.

Wniosek

Niniejsze dochodzenie w sprawie danych VAERS ujawnia kilka niepokojących wniosków, które uzasadniają dalsze dochodzenie, ale także prowadzi do pytań, dlaczego władze w USA, które mają monitorować bezpieczeństwo szczepionek Covid-19, same tego nie odkryły.

Dane wyraźnie pokazują, że kampania szczepień Covid-19 była znacznie bardziej szkodliwa i śmiertelna dla dzieci niż kampania szczepień przeciwko grypie. Już sam ten fakt nasuwa pytanie, jak komitet doradczy FDA mógł głosować 17 do 0 za zatwierdzeniem szczepionki firmy Pfizer do stosowania u dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Żywności i Leków (FDA) przyznał, że nie będzie w pełni wiadomo, czy szczepionka firmy Pfizer jest bezpieczna dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, dopóki nie zacznie być podawana.

Dr Eric Rubin z Uniwersytetu Harvarda powiedział - "Nigdy nie dowiemy się, jak bezpieczna jest ta szczepionka, dopóki nie zaczniemy jej podawać, a tak właśnie jest".

Jednak badanie danych VAERS pozwoliło również zidentyfikować konkretne partie szczepionek firmy Pfizer, które wyrządziły najwięcej szkód dzieciom w całych Stanach Zjednoczonych, co prowadzi do innych niezwykle poważnych pytań wymagających pilnej odpowiedzi.

Dlaczego niektóre partie szczepionki okazały się bardziej szkodliwe niż inne?

Dlaczego niektóre partie szczepionki Covid-19 okazały się bardziej śmiercionośne niż inne?

Dlaczego 20 najbardziej szkodliwych partii szczepionki firmy Pfizer spośród 748 znanych partii podanych dzieciom ma numery partii, które ściśle się pokrywają? Począwszy od EW0162 do EW0217.

Czy może to być po prostu problem z kontrolą jakości?

Informator Pfizer z zakładu produkcyjnego w Kansas ujawnił, że "Ludzie są zmuszani do podpisywania się pod rzeczami, których normalnie by nie zrobili, a potem zastanawiają się, dlaczego ich pracownicy nie chcą tego przyjąć".

źródło: https://dailyexpose.uk/2021/12/12/medicine-regulators-harming-children-with-dangerous-batches-of-covid-vaccine/

#szczepieniacovid19 #smiercposzczepieniucovid #nopy #nop #zakrzepica #zapaleniemiesniasercowego #dailyexpose #covid19


Zobacz: https://lurker.land/post/eOM5vI_dE
Data dodania: 12/26/2021, 11:09:32 AM
Autor: pentakilo

Zawodnik zasłabł/zgon po szczepieniu.

Były pracownik operacyjny CIA sprawdził te historie i stwierdził, że są prawdziwe. Dlaczego media głównego nurtu nie opisują tych historii?

https://t.co/XlAaPWkJTf

#naglezgony #nagle21 #nopy #preparatweksperymentalnejfazie #covid19


[WIDEO] Zgony po zaszczepieniu? Niedzielski bagatelizuje: „Mogło im się pogorszyć z jakichś powodów”

Zobacz: https://lurker.land/post/cuwQxkWeE
Data dodania: 10/10/2021, 2:02:57 PM
Autor: nightshock

Link do artykułu

#Polska #Szczepienia #Plandemia #KoronaWirus #NOPy