Lurker.land - tag #innydokument

Wg Kolei Mazowieckich musisz z własnej woli okazać zwolnienie z maseczki lub zostaniesz siłą wyrzucony z pociągu

Zobacz: https://lurker.land/post/_SFULIw9q
Data dodania: 12/24/2021, 11:31:52 PM
Autor: wiktor

Koleje Mazowieckie odpowiadają na wątpliwości pasażera.
Rodzą się nowe wątpliwości - czy rozumując w ten sposób, nie należy wymagać od każdego pasażera dobrowolnego pokazania zawartości bagażu? Jeśli ktoś przewozi zamknięty bagaż to prawdopodobnie przewozi przedmioty stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku.

Z poniższego pisma można wnioskować, że osoba bez maseczki jest domyślnie "uciążliwym podróżnym zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi".

Treść odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji publicznej:

,,Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
03-802 Warszawa ul. Lubelska 26
www.mazowieckie.com.pl
Zarząd Spółki tel. (+48 22) 47 38 716
fax (+48 22) 47 38 814
Warszawa, dnia 23 grudnia 2021 r.
MZ0.0153.43.1.2021

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 grudnia 2021 r. (data wpływu) w zakresie przekazania informacji dotyczącej osób uprawnionych do wymagania przedstawienia w pociągu zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z nakazu zasłaniania ust i nosa, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

1. Czy kierownicy pociągu, konduktorzy lub kontrolerzy mogą wymagać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania nosa i ust?

W świetle przepisu § 25 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) kierownicy pociągów, konduktorzy i kontrolerzy nie mają prawa żądać od podróżnego okazania zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Uprawnienia do kontroli w tym zakresie w pociągach Spółki KM posiadają funkcjonariusze Policji i Straży Ochrony Kolei.

2. Jeżeli występują uprawnienia w ww. zakresie, proszę o przekazanie podstawy prawnej takiego
uprawnienia.

Kierownik pociągu/konduktor/kontroler ma prawo i obowiązek wyegzekwowania od podróżujących pociągiem lub autobusem komunikacji zastępczej przestrzegania ustanowionych przepisów porządkowych, w tym obowiązku zakrywania ust i nosa. W związku z tym to na podróżnym, który odbywa podróż pociągiem lub autobusem komunikacji zastępczej bez prawidłowo założonej maseczki spoczywa obowiązek udokumentowania posiadania takiego uprawnienia poprzez okazanie - bez dodatkowego wezwania, kierownikowi pociągu, konduktorowi lub kontrolerowi zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa.

3. Czy uzasadnione jest każdorazowe zatrzymanie pociągu w celu wezwania Policji, Straży Granicznej
lub Straży Ochrony Kolei do pasażera okazującego zaświadczenie lekarskie lub inny dokument zwalniający z obowiązku zasłaniania ust i nosa?

Zatrzymanie pociągu w celu wezwania ww. organów ochrony porządku publicznego następuje w przypadku nieokazania dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zgodnie z art. 15 ust. 1. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 8, dalej jako Prawo przewozowe) podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie, a na podstawie art. 15 ust. 2 Prawa przewozowego osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego. W przypadku nieposiadania przez podróżnego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa lub nieokazania go obsłudze pociągu, kierownik pociągu/konduktor/kontroler działając na podstawie ww. przepisów Prawa § 3 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM) wzywa podróżnego do zastosowania się do obowiązujących przepisów porządkowych, a w przypadku odmowy ma prawo do zażądania opuszczenia przez podróżnego pociągu lub powiadamia właściwe służby o potrzebie przeprowadzenia interwencji do uciążliwego podróżnego. Organ porządkowy podejmuje stosowne czynności w oparciu o przepisy Kodeksu wykroczeń.

-/- Prezes Zarządu Robert Stępień
-/- Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Cezary Lewandowski

#maseczki #kolejemazowieckie #bezprawie #art116kw #kodekswykroczen #innydokument #maseczkizm


Zobacz: https://lurker.land/post/d17co45Tr
Data dodania: 12/16/2021, 7:31:55 AM
Autor: wiktor

Niewola

W państwie totalitarnym
Wolność
Nie będzie nam odebrana
Nagle
Z dnia na dzień
Z wtorku na środę
Będą nam jej skąpić powoli
Zabierać po kawałku
(Czasem nawet oddawać
Ale zawsze mniej, niż zabrano)
Codziennie po trochę
W ilościach niezauważalnych
Aż pewnego dnia
Po kilku lub kilkunastu latach
Zbudzimy się w niewoli

Ale nie będziemy o tym wiedzieli
Będziemy przekonani
Że tak być powinno
Bo tak było zawsze.

Dziś rano w pociągu:
- Poproszę bilety do kontroli. Proszę założyć maseczkę.
- Jestem zwolniony.
- Posiada pan zaświadczenie?
- Tak.
- To proszę okazać.
- Ale według prawa to zaświadczenie okazuję policji lub straży granicznej.
- Jeśli pan chce mogę wezwać policję, pociąg będzie miał opóźnienie, spóźnią się inni pasażerowie, a pan zapłaci 600 zł kary
- To proszę wezwać policję
- Jest pan tego pewien? Jeśli nie ma pan zaświadczenia to będzie pan musiał wysiąść na najbliższej stacji
- Dlaczego? Przecież mam ważny bilet.
- Nie przestrzega pan regulaminu, wsiadając do pociągu zgadza się pan na jego przestrzeganie. To ma pan to zaświadczenie czy pan wysiada?
- Mam.
- To proszę pokazać, przecież nie ma tam żadnych poufnych informacji poza pana imieniem i nazwiskiem.
Wyjąłem "inny dokument" stwierdzający "trudności w zakrywaniu ust i nosa", spojrzała i poszła sobie.

Ludzie w około trwają w śnie na jawie. Wszyscy w maskach, nie wiem kto by mnie wsparł, a kto życzy mi śmierci.

Pierwsze co zrobiłem to wszedłem na stronę przewoźnika i dodałem zakładkę z regulaminem do archive.org. W pobranym regulaminie nie znalazłem żadnej informacji wskazującej na wymóg zasłaniania ust i nosa.

#maseczkizm #totalitaryzm #covid19 #obostrzenia #nielegalnenakazy #innydokument #zasłanianieustinosa