Lurker.land - tag #funduszkompensacyjny

Druk 1449 - zachorowanie na covid19 pozbawia odszkodowania za NOPy?

Zobacz: https://lurker.land/post/EJmF4mTsa
Data dodania: 8/12/2021, 8:28:20 AM
Autor: wiktor

5. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli hospitalizacja była spowodowana zakażeniem SARS-CoV-2

Dłuższa kwarantanna (da więcej "aktywnych przypadków")

Możliwość przedłużania kwarantanny, powyżej terminu 21 dni, który wynika z art. 34 ust. 2, do 30 dni w przypadku poddania osoby odbywającej kwarantannę badaniom
laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia jest podyktowana
doświadczeniami związanymi ze zwalczaniem epidemii COVID-19 w Polsce.

Chcesz zgłosić NOP to zapłać:

5. Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego podlega opłacie w
wysokości 200 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Funduszu.
6. Opłata, o której mowa w ust. 5, podlega zwrotowi w przypadku przyznania
świadczenia kompensacyjnego.

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/755E350D264127B0C12587260031AA36/%24File/1449.pdf

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1449

#niepożądaneodczyny #szczepieniacovid19 #funduszkompensacyjny #nop #obowiązekszczepień #przymusszczepień #kwarantanna