Lurker.land - tag #cmd

CMD - Cztery komendy, które warto znać!

Zobacz: https://lurker.land/post/gQlKLasBr
Data dodania: 12/29/2019, 9:52:18 AM
Autor: ziemianin

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #aktualnosci #cmd #komputery #laptopy #wierszpolecen

Aby korzystać z linii komend, nie trzeba być informatykiem – wystarczy wiedzieć, co w nią wpisać. W poniższym tekście prezentujemy cztery polecenia, które będą użyteczne dla każdego użytkownika systemu Windows.

CMD – Cztery komendy, które warto znać!

Jak wywołać linię komend?

Aby dostać się do linii komend, należy nacisnąć równocześnie klawisz Windows i R. W okienku wpisz cmd i wciśnij ENTER.

ipconfig – sprawdź połączenie internetowe

Polecenie ipconfig służący do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych. Dzięki niemu zobaczysz informacje o takich rzeczach jak adres IPv4, Ipv6, domyślna bramka, itp. Jest to jednak wersja skrócona – pełne dane zobaczysz po wpisaniu ipconfig /all. Jeśli masz problemy z połączeniem, możesz spróbować wpisać ipconfig /flushdns. Polecenie to czyści bufor programu rozpoznającego nazwy DNS. Pozostałe komendy dostępne pod ipconfig zobaczysz, wpisując w linii komend ipconfig /?

ping – jak szybki jest transfer pakietów?

Z pewnością czasem zdarzyło Ci się irytować, gdy strona internetowa nie chciała załadować lub ładowała niepoprawnie. Zachodzi wówczas pytanie – czy to wina przeglądarki, komputera, czy witryny? Sprawdzeniu tego może posłużyć komenda ping. Pozwala ona na przetestowanie połączenia pomiędzy hostami oraz zmierzenie liczby zgubionych pakietów i opóźnień w ich transmisji (lagów). Wpisz do linii komend ping www.google.com. Zobaczysz informacje, które pokażą Ci czas podróży pakietów (w milisekundach) oraz jak wiele traconych jest po drodze. Najlepszy wynik to oczywiście zero.

sfc – sprawdź swoje pliki!

sfc to skrót od słów System File Checker. Jest to komenda, po wprowadzeniu której skanowane są wszystkie pliki systemowe w celu wykrycia uszkodzonych, a gdy takie zostaną wykryte – nastąpi próba ich automatycznej naprawy. Aby rozpocząć tą operację, należy wprowadzić polecenie sfc /scannow. Po jej zakończeniu można zobaczyć komunikaty:

Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie znalazła naruszeń integralności – oznacza, że w systemie nie znaleziono żadnych uszkodzonych plików

Funkcja Ochrony Zasobów systemu Windows nie może wykonać żądanej operacji – wykonaj skanowanie w trybie awaryjnym.

Ochrona zasobów systemu Windows odnalazła uszkodzone pliki i pomyślnie naprawiła je. Szczegóły znajdują się w pliku CBS. Dziennik % WinDir %\Logs\CBS\CBS.log – w systemie znajdowały się uszkodzone pliki, jednak udało się przywrócić ich funkcjonalność

Ochrona zasobów systemu Windows odnalazła uszkodzone pliki, ale nie może naprawić niektórych z nich. Szczegóły znajdują się w pliku CBS. Dziennik % WinDir %\Logs\CBS\CBS.log – w systemie znajdują się uszkodzone pliki, których nie można naprawić automatycznie.

powercfg – sprawdź zasilanie

Komenda powercfg przydatna jest przede wszystkim dla posiadaczy laptopów. Pozwala sprawdzić zużycie energii. Do jej zastosowania wymagane jest zalogowanie na koncie administratora. Wpisanie powercfg /energy sprawi, że przez 60 sekund badane będzie wykorzystanie energii przez urządzenie, a następnie wygenerowany raport, dostępny w pokazanym na koniec operacji folderze. Użycie komendy powercfg /energy jest podobne, jednak pojawiają się tam dwie dodatkowe pozycje – jedna pokazuje nominalną pojemność baterii urządzenia, a druga – ile może jej w praktyce przyjąć. W miarę wykorzystywania baterie tracą swoją pojemność, wiec pozwoli to sprawdzić, czy czas już na nabycie nowej.


Pełna, alfabetyczna (mam nadzieję) lista komend w CMD, wraz z krótkim opisem:

[quote] A

Append – Pozwala programom otwierać pliki danych w określonych katalogach tak jak w bieżącym katalogu.

Arp – Wyświetla lub modyfikuje tabelę translacji adresów IP do adresów fizycznych używanych przez protokół rozróżniania adresów (ARP).

Assoc – Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.

Asr_fmt – Automatyczne odzyskiwanie systemu.

Asr_ldm – manager dysków logiczny

AT – Polecenia i programy usługi planowania poleceń AT do uruchomienia na komputerze o określonej godzinie i dacie. Usługa Harmonogram musi być uruchomiona, aby używać poleceń AT.

Atmadm – Statystyki Menedżera wywołań ATM systemu Windows.

Attrib – Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.

Auditusr – ustawia zasady inspekcji dla poszczególnych użytkowników.

B Bootcfg – Konfigurowanie, ustawień pliku BOOT.INI

Break – Przerwanie w systemie DOS. Brak efektu w windowsie XP.

C Cacls -Słyzu do modyfikacji, listy kontroli dostępu plików.

Calc – Kalkulator. (WIN)

Call – Wywołuje jeden program wsadowy z innego.

Cd – Change Directory Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.

Charmap – Tablica znaków.(WIN)

Chcp – Sprawdza/ustawia numer aktywnej strony kodowej.

Chdir – Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.

Chkdks – Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.

Chkntfs – Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku podczas rozruchu.

Cipher – Wyświetla lub zmienia szyfrowanie katalogów [plików] w partycjach NTFS.

Cleanmgr – Oczyszczanie dysku. (WIN)

Cliconfg – Narzędzie sieciowe klienta servera SQL. (WIN) // ISS

Clipbrd – Podgląd wieloschowka. Cls – Czyści ekran.

Cmd – Uruchamia nowa konsole.

Cmstp – Instalator Profilu Managera połączeń.

Color – Ustawienia koloru konsoli. Command – Windosowki dos.

Comp – Porównuje zawartość dwóch plików bądź zestawu plików.

Compact – Wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej zmianę na partycjach NTFS.

Control – Panel Sterowania (WIN)

Convert – Konwertuje wolumin z FAT na NTFS.

Convlog – Microsoftowski – Konwerter dzienników internetowych.

Copy – Kopiuje plik.

CScript – Host skryptów systemu Windows.

D Date – Ustawienie bądź wyświetlenie daty.

Dcomcnfg – Microsoft Managment Console (WIN)

Debug – program testujący i edytujący narzędzia.

Defrag – Defragmentacja dysku. Del – Usuwa pliki.

Diantz – Aplikacja do kompresowania.

Dir – Wyświetla listę katalogów i plików znajdujących się w danym folderze

Diskcomp – Porównuje zawartość dwóch dyskietek.

Dickcopy – Kopiuje dyskietkę, na druga dyskietkę.

DiskPart – Program do zarządzania dyskami, partycjami.

Doskey – Edytuje wiersze polecenia, ponownie wywołuje polecenia systemu Windows XP i tworzy makra.

Driverquery – Wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń.

Dxdiag – Diagnostyka DirectX. E Edlin – Wierszowy edytor tekstu.

Echo – Wyświetla komunikaty lub włącza i wyłącza wyświetlanie poleceń.

Endlocal – Sprawia, że zmiany środowiska w pliku wsadowym nie będą lokalne.

Erase – Usuwa pliki lub foldery.

Eventcreate – Tworzenie niestandardowego identyfikatora i komunikatu w okreslonym dzienniku zdarzeń.

Admin+ Eventtriggers – Konfigurowanie i wyświetlenie “wyzwalaczy zdarzeń” na systemie lokalnym i zdalnym.

Admin+ Exit – Zamyka cmd.exe lub skrypt wsadowy.

Expand – Dekompresuje jeden lub więcej plików.

F Fc – Porównuje parę lub zestaw plików i prezentuje różnice między nimi.

Find – Szuka ciągu znaków w pliku lub plikach.

Findstr – Szuka ciągu znaków w plikach.

For – Wykonuje dane polecenie dla wszystkich plików/zmiennych ze zibioru plikow, programie wsadowym.

Format – Formatuje dysk.

Fsutil – zawansowane działania na systemach plików. (wiele podpoleceń)

FTP – przesyłanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiony server ftp.

Ftype – Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia typy plików używanych w skojarzeniach.

G Getmac – Wyświetlenie adresu/ów MAC.

Admin+ Goto – Kieruje program cmd.exe do oznaczonego etykietą wiersza w programie wsadowym.

Graphics – Program umożliwiający druk grafik.

Gpresult – Wyświetlenie zestawu zasad RSoP dla danego użytkownika oraz systemu.

GPUdate – Odświeżanie zasad grupy systemu operacyjnego Wndows.

Graftabl – Umożliwia wyświetlenie rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym systemu Wondows.

H Help – Podaje informacje o danym poleceniu to samo co “polecenie” /?.

Hostname – Pokazuje nazwę hosta. I IF – polecenie wykonujące przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych.

Iisreset – Zarządzanie usługami internetowymi (restart,start,stop).

IIS+ Ipconfig – Pokazuje informacje o numerach IP (ipconfig /all).

Ipxroute – Program do sterowania routingiem źródłowym i IPX.

K Kb16 – Konfigurator klawiatury aby spełniała wymagania konkretnego języka.

L Label – Edycja etykiety woluminu dysku.

Lodctr – Aktualizuje nazwy liczników Monitora wydajności i teksty objaśniające dla liczników rozszerzalnych.

Logman – Zarządzanie usługą dziennika zdarzeń i alertów, tworzenie dziennika sesji.

Lpq – Wyświetla stan zdalnej kolejki LPD. (drukarki).

Lpr – Wysyła zadanie drukowania do drukarki sieciowej. M Mkdir – Tworzenie katalogu.

Mmc – Microsoft Mamagment OCnsole (Win).

Mode – Konfiguracja urządzeń systemowych.

More – Prezentuje dane po jednej stronie/ekranie naraz.

Mountvol – Robi, usuwa lub wyświetla listę punktów instalacji partycji.

Move – Przenosi pliki i zmienia nazwy plików i katalogów.

Msiexec – Instalator windows.

N Nbtstat – Wyświetlenie statystyk protokołu oraz bieżących połączeń TCP/IP używając NBT (NetBIOS przez TCP/IP).

Net – Polecenia usług sieciowych.

Netsh – Lokalne lub zdalne wyświetlenie bądź konfiguracja sieci, działającej na komputerze.

Netstat – statystyka protokołu oraz połączenia TCP/IP.

Notepad – Uruchominie notatnika windows.

Nslookup – Wyświetlenie informacji do diagnozowania infrastruktury systemu DNS.

Ntsd – jest to pomoc dla programistów. Nie powinno się tego używać bez odpowieniej wiedzy.

O Openfile – Wyświetlenie lub rozłączenie plików i folderów otwartych w systemie.

admin+

P Path – Ustawianie bądź wyświetlanie ścieżki dla plików wykonywalnych.

Pathping – Wyświetlenie stopnia utraty pakietów na określonym routerze lub łaczu. Pomocne przy wyszukiwaniu wadliwych łączy w sieci.

Pause – Zawiesza działanie pliku wsadowego, raportując to komunikatem.

Pentnt – Wykrywanie błędu dzielenia zmiennoprzecinkowego.

Perfmon – Monitoring wydajności komputera (WIN).

Ping – Sprawdzanie łączności ze zdalnym serverem.

Popd – Zmienia bieżący katalog na katalog znajdujący się w poleceniu PUSHD.

Powercfg – Wyświetla informacje oraz pozwala na konfigurowanie zasilanie systemu. Admin+ Print – Drukowanie pliku tekstowego.

Prompt – Zmienia tekst zgłoszenia (monit) programu cmd.exe.

PushD – Zachowuję nazwę bieżącego katalogu używaną przez polecenie POPD przed zmianą danego katalogu na określony katalog.

R Rasdial – Automatyzacja procesu połączenia usługi Klient Microsoft.

Wyswietla aktualne połączenia.

Rcp – Kopiowanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiona usługa RCP.

Recover – Narzędzie do odzyskiwania informacji z uszkodzonego dysku.

Reg – Umożliwia działanie na rejestrze systemu windows.

Regsvr32 – Rejestrator plików .dll w postaci składników poleceń do rejestru.

Relog – Służy do stworzenia nowych dzienników wydajności z istniejących już dzienników, zmieniając częstotliwość próbkowania i format zapisu dziennika.

Rem – Komentarz w plikach wsadowych.

Rename – Zmiana nazwy pliku.

Replace – Zamienia pliki o tych samych nazwach z jednego katalogu do drugiego.

Reset session – Polecenie służące do zresetowania (usunięcia) sesji na serwerze terminali.

Rexec – Usługa umożliwiająca na wykonanie polecenia w systemie innym niż z rodziny Windows, posiadający usługę Rexex (demon).

Rmdir – Usuwa katalog.

Route – Wyświetlanie oraz modyfikacja wpisów w lokalnej tabeli routingu protokołu IP.

Rsh – Usługa umożliwiająca wykonanie polecenia na zdalnych komputerach.

Rsm – Usługa zarządzająca zasobami nośników za pomocą Magazynu wymiennego.

Runas – Możliwość uruchomienia określonych programów i narzędzi z uprawnieniami innymi niż uprawnienia związane z bieżącym logowaniem.

S Sc – Zarządzanie usługami.

Schtasks – Zarządzanie zaplanowanymi zadaniami, lokalnie i zdalnie.

Admin+

Secedit – Konfiguracja oraz analiza zabezpieczeń systemu poprzez porównanie konfiguracji bieżącej z szablonem.

Set – Ustawianie oraz wyświetlanie zmiennych środowiskowych w cmd.exe.

Setlocal – Zmienna pozostaje tylko w pliku wsadowym i nie ma bezpośredniego wpływu na zmienne środowiskowe.

Sfc – Kontroler plików systemu Windows. Shadow – Służy do monitorowania innej sesji usług terminalowych. Shift – Zmienia pozycję parametrów wsadowych w plikach wsadowych.

Shutdown – Polecenie zarządzające wyłączeniem/restartem komputera, lokalnego zdalnego.

Sort – Polecenie sortujące dane wyjściowe (zawartość plików) i zapisuje wynik w innym pliku bądź wyświetla na ekranie.

Start – Uruchamia oddzielne okno aby uruchomić dany program, plik.

Subst – Służy do kojarzenia ścieżki z literą dysku.

Sysocmgr – Instalator ograniczonego zestawu składników opcjonalnych.

Systeminfo – Podstawowe informacje o konfiguracji systemu. admin+

T Taskkill – Służy do zamykania jednego lub więcej procesów.

Tasklist – Wyświetlenie wszystkich procesów.

Taskmgr – Ctr+Alt+Del :>

TcmSetup – Ustawienie bądź wyłączenie klienta TAPI.

Telnet – program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnym, na którym jest uruchomiony server telnet.

tlntadmn – parametry oraz ustawienia lokalnego servera telnet.

tftp – Przesyłanie i odbieranie plików za pomocą TFTP.

Time – Pokazuje i ustawia czas.

Title – Ustawia tytuł dla cmd.exe.

Tracerpt – Służy do przetwarzania dzienników śledzenia zdarzeń.

Tracert – Tace route – prześledzenie drogi pakietów z naszego komputera do servera na TCP/IP

Tracert6 – Trace route na IPv6.

Tree – Graficzne przedstawienie struktury folderów.

Tscon – Służy do połączenia sesji użytkownika z sesją terminalową.

Tsdiscon – Polecenia rozłączające sesję terminala.

Tskill – Zamyka proces na lokalnym bądź zdalnym komputerze. admin+

Tsshutdn – Polecenia zamykające server w kontrolowany sposób.

Type – Wyświetla zawartość jednego bądź kilku plików tekstowych.

Typeperf – Jest to program pokazujący dane na temat wydajności, może jest też zapisc w logu.

U Unlodctr – Służy do usuwania nazwy licznika wydajności i tekst wyjaśnienia związanego z usługą lub sterownikiem urządzenia z rejestru systemowego.

Userinit – Otwarcie “Moje Dokumenty” dla zalogowanego usera.

Utilman – Manager narzędzi. (lupa i takie tam badziewia)

V Ver – Wersja systemu.

Verifier – weryfikator sterowników.

Vol – Wyświetlanie etykiety partycji/woluminu.

Vssadmin – Kopiowanie partycji w tle. admin+

W W32 – Program do diagnostyki usługi “Zegar systemu Windows”.

Winchat – Chat systemu windows, działający na lanie.

Winhlp32 – Aplikacja otwierająca pliki pomocy.

Winmine – saper (WIN).

Winmsd – Informacje o systemie Windows. (WIN)

Winver – Wersja systemu. (WIN)

WMIC – “Windows Management Instrumentation Command-line” zarządzanie instrumentacjami windows.

Write – Otwarcie wordpada.

Wscript – Host skryptów systemu windows.

Wuauclt:- Update Systemu windows.

X Xcopy – Służy do kopiowania drzew katalogów i plików. [/quote]


Zobacz: https://lurker.land/post/iXnLZtFuO
Data dodania: 6/4/2019, 1:57:17 PM
Autor: ziemianin

#muzyka #cmd

Muzyka z wiersza poleceń.

Witaj w cmd.to! cmd.to to internetowy system operacyjny oparty na interfejsie wiersza poleceń.

https://cmd.to/fm


Windows Terminal nowa aplikacja wiersza poleceń inspirowana Linuksem na Win10

Zobacz: https://lurker.land/post/LIp85VWaA
Data dodania: 5/7/2019, 1:54:10 PM
Autor: ziemianin

#windows #programowanie #Windows10 #cmd #TerminalWindows #PowerShell #WSL #open-source #github

Windows 10 wkrótce doczeka się Windows Terminal, czyli unowocześnionej wersji narzędzia, która zawierać będzie funkcjonalność PowerShell i wiersza poleceń.

Chociaż polecenia można już uruchamiać z różnych środowisk przy użyciu wiersza polecenia, nowy terminal Windows będzie zawierał kartę wsparcia wraz z motywem i innymi dostosowaniami dla entuzjastów i programistów.