Lurker.land - tag #chrzescijanstwo

Zobacz: https://lurker.land/post/tzITgZlRl
Data dodania: 7/4/2022, 7:57:12 PM
Autor: szachy5d

#wybranecytatyzBiblii

I niech ktoś zakwestionuje natchnienie Słowa Bożego... Nie masz bardziej prawdziwych i zawsze aktualnych opisów człowieka, jego kondycji itd. niż te w Biblii.

1 Mylnie więc rozumując, mówili sobie:
«Nasze życie jest krótkie i smutne.
Nie ma lekarstwa na śmierć człowieka, i nie wiadomo, by ktoś wrócił z Otchłani.
2 Urodziliśmy się niespodzianie
i potem będziemy, jakby nas nigdy nie było.
Dech w nozdrzach naszych jak dym, myśl - jak iskierka z uderzeń serca naszego:
3 gdy ona zgaśnie, ciało obróci się w popiół, a duch się rozpłynie jak niestałe powietrze.
4 Imię nasze z czasem pójdzie w niepamięć i nikt nie wspomni naszych poczynań.
Przeminie życie nasze jak ślady po obłoku i rozwieje się jak mgła,
ścigana promieniami słońca
i żarem jego przybita.
5 Czas nasz jak cień przemija,
śmierć nasza nie zna odwrotu:
pieczęć przyłożono, i nikt nie powraca.
6 Dalej więc! Korzystajmy z tego, co dobre, używajmy świata skwapliwie jak w młodości!
7 Upajajmy się winem wybornym i wonnościami i niech nam nie umkną wiosenne kwiaty,
8 uwijmy sobie wieniec z róż, zanim zwiędną.
9 Nikogo z nas braknąć nie może w swawoli.
Wszędzie zostawmy ślady uciechy, bo to nasz dział, nasze dziedzictwo!
10 Udręczmy sprawiedliwego biedaka, nie oszczędźmy wdowy
ani sędziwej siwizny starca nie uczcijmy.
11 Nasza siła będzie nam prawem sprawiedliwości, bo to, co słabe, gani się jako nieprzydatne.
12 Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny:
sprzeciwia się naszemu działaniu,
zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych [zasad] karności.
13 Głosi, że zna Boga,
zwie siebie dzieckiem Pańskim.
14 Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry,
15 bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne.
16 Uznał nas za coś fałszywego
i stroni od dróg naszych jak od nieczystości.
Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem.
17 Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie.
18 Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników.
19 Dotknijmy go obelgą i katuszą,
by poznać jego łagodność
i doświadczyć jego cierpliwości.
20 Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony».
21 Tak pomyśleli - i pobłądzili,
bo własna złość ich zaślepiła.
22 Nie pojęli tajemnic Bożych,
nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dla dusz czystych.
23 Bo do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności.
24 A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.

(Ks. Mądrości 2)

#religia #chrzescijanstwo #wiara #pismoswiete
#biblia #cytaty #SłowoBoże


Zobacz: https://lurker.land/post/ytXbVZqqK
Data dodania: 7/3/2022, 2:16:56 PM
Autor: szachy5d

#religia #chrzescijanstwo #katolicyzm #kosciolkatolicki #slowonadzis #ewangelia #czytania

Czytania, psalm i ewangelia z dzisiaj:

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 66, 10. 12-14c

Radość ery mesjańskiej

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście.
Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów - jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy».
Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b)

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

1 Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
2 opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
3 Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Refren.

4 Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa».
5 Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, * zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Refren.

6 Morze na suchy ląd zamienił, *
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy! *
7 Jego potęga włada na wieki.

Refren.

16 Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †
którzy boicie się Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
20 Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 6, 14-18

Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.
Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie!
Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.
Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Kol 3, 15a. 16a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy;
słowo Chrystusa niech w was mieszka
w całym swym bogactwie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
DŁUŻSZA Łk 10, 1-12. 17-20

KRÓTSZA Łk 10, 1-9

Pokój królestwa Bożego

☩ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».

Koniec krótszej perykopy.

«Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu».
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają».
Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».


Do Kościoła chodzi 37% Polaków... Słabnie nasze zaangażowanie...

Zobacz: https://lurker.land/post/SavmMqZvC
Data dodania: 6/30/2022, 8:36:15 AM
Autor: borok

https://kosciol.wiara.pl/doc/7669157.CBOS-37-Polakow-chodzi-do-kosciola-co-niedziele

#ciekawostki #polska #informacje #religia #wiara #chrzescijanstwo


Wypełnione proroctwa: dowody na nieomylność Biblii - Dr Hugh Ross

Zobacz: https://lurker.land/post/-o2kgtQmX
Data dodania: 6/29/2022, 10:45:27 PM
Autor: wiktor

Hugh Ross
Prezes i założyciel

Reasons to Believe powstało z mojej pasji do badania, rozwijania i głoszenia nowych, przekonujących powodów, by wierzyć w Jezusa Chrystusa jako Stwórcę, Pana i Zbawiciela, oraz do używania tych nowych powodów, by pomóc ludziom zaufać Mu. Pragnę wyposażyć chrześcijan w narzędzia, które pozwolą im angażować się w rozmowy z myślącymi naukowo niechrześcijanami, a nie wycofywać się czy atakować. Z pomocą moich kolegów z RTB pracuję nad stworzeniem biblijnego modelu stworzenia, który byłby testowalny i przewidywalny.

Szczególną przyjemność sprawia mi integrowanie treści Biblii - wszystkich 66 ksiąg - z odkryciami przedstawianymi w wielu czasopismach naukowych. Proces ten prowadzi do nowego spojrzenia i zastosowania. Słowa z 1 Listu Piotra 3:15-16 wyrażają moje podstawowe wartości i cel mojej posługi: "Bądźcie zawsze gotowi dać odpowiedź każdemu, kto was zapyta o powód nadziei, jaką macie. Czyńcie to jednak z łagodnością i szacunkiem, zachowując czyste sumienie".

Tłumaczył Piotr Nieżurawski & Jan Szołtysek

Biblia jako jedyna spośród kiedykolwiek napisanych ksiąg dokładnie i szczegółowo przepowiada specyficzne wydarzenia na wiele lat lub na wiele wieków przed ich nastąpieniem. W Biblii znaleźć można około 2500 proroctw, z których około 2000 już się spełniło ? bezbłędnie i co do joty. (Pozostałych 500 proroctw dotyczy przyszłości i możemy być świadkami ich spełnienia w miarę upływu czasu). Ponieważ prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia się każdej z tych przepowiedni wynosi średnio mniej niż jeden do dziesięciu (przy bardzo konserwatywnym oszacowaniu) i ponieważ większość z nich jest wzajemnie niezależnych, prawdopodobieństwo ich równoczesnego przypadkowego spełnienia jest mniejsze niż jeden do 102000 (czyli 1 z następującymi 2000 zerami)!

Jednak nie tylko Bóg używa przepowiadania przyszłych wydarzeń aby przyciągnąć uwagę ludzi. Szatan robi to samo. Poprzez jasnowidzów (takich jak Jeanne Dixon czy Edgar Cayce), media, spirytualistów i innych dowiadujemy się o wybitnych przepowiedniach, z których jednak niewiele spełnia się z dokładnością większą niż 60 procent, a żadne nie jest absolutnie dokładne. Ponadto komunikaty od Szatana nie dorównują w szczegółowości proroctwom biblijnym, jak również nie nawołują do moralnego nawrócenia.

Test na proroka zanotowany został przez Mojżesza w V Ks. Moj. czyli w Księdze Podwójnego Prawa 18:21-22. W wymienionym ustępie autor zapewnia (podobnie zresztą jak i w innych miejscach w Biblii) że prorocy boży, w odróżnieniu od rzeczników Szatana, są w stu procentach dokładni w swoich przepowiedniach.

Ponieważ omówienie wszystkich proroctw biblijnych na łamach niniejszego dokumentu nie byłoby możliwe ze względu jego ograniczoną objętość, poniżej podajemy kilka przepowiedni, które ukazują niezwykły stopień szczegółowości, szeroki zakres obejmowanej rzeczywistości, oraz nadprzyrodzoność przepowiedzianych wydarzeń. Zachęcamy czytelników do zbadania innych zdarzeń, jak również do dokładnego przestudiowania ich wiarygodności historycznej.

W jakiś czas przed rokiem 500 przed Chrystusem prorok Daniel obwieścił, że długo oczekiwany Mesjasz* Izraela rozpocznie działalność publiczną w 483 lata po ogłoszeniu dekretu o odbudowie Jerozolimy (Daniel 9:25-26). Ponadto przewidział on, że Mesjasz zostanie 'zgładzony', uśmiercony, oraz że wydarzenie to będzie miało miejsce przed powtórnym zniszczeniem Jerozolimy. Istnieje bogaty materiał dowodowy wskazujący na to, że owe proroctwa zostały dokładnie wypełnione w życiu (i ukrzyżowaniu) Jezusa Chrystusa. Dekret dotyczący odbudowy Jerozolimy został wydany przez króla Persji Artakserksesa na ręce kapłana hebrajskiego Ezry w roku 458 przed Chrystusem. 483 lata później Jezus Chrystus rozpoczął nauczać publicznie w Galilei. (Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że z powodu zmian w kalendarzu rozpoczęcie działalności Chrystusa większość historyków datuje na rok 26 n.e. Ponadto interwał czasowy od 1 roku p.n.e do 1 roku n.e. wynosi 1 rok.) Ukrzyżowanie Jezusa nastąpiło zaledwie w kilka lat później, a po kolejnych czterech dekadach, w roku 70 n.e. Jerozolima została zburzona.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia pierwszych przepowiedni wynosi mniej więcej 1 do 105.)* *
Mniej więcej w roku 700 p.n.e. prorok Micheasz podał nazwę wioski Betlejem jako miejsce urodzenia Mesjasza izraelskiego (Micheasz 5:1,2). Wypełnienie tego proroctwa w postaci narodzin Chrystusa jest jednym z najbardziej znanych i najpowszechniej celebrowanych faktów historycznych.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 105.)
W V wieku p.n.e. prorok o imieniu Zachariasz oznajmił, że Mesjasz zostanie zdradzony za cenę niewolnika 'trzydzieści sztuk srebra', zgodnie z prawem żydowskim ? jak również, że pieniądze te zostaną użyte do kupna pola cmentarnego dla biednych ludzi spoza Jerozolimy (Zachariasz 11:12-13). Zarówno Biblia jak i świeccy historycy podają, że Judasz Iskariot otrzymał trzydzieści srebrników za zdradzenie Jezusa. Wymienione źródła wskazują również na to, że pieniądze te zostały użyte do nabycia 'pola garncarza', na cmentarz dla cudzoziemców (Mateusz 27:3,10).
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1011.)
Około 400 lat zanim wynaleziono ukrzyżowanie, Król Dawid i prorok Zachariasz opisali śmierć Mesjasza w słowach, które w wierny sposób przedstawiają ten rodzaj egzekucji. Następnie, obaj autorzy twierdzą, że ciało zostanie przekłute a kości nie zostaną złamane, w przeciwieństwie do tego czego normalnie dokonywano po ukrzyżowaniu (Psalm 22 i 34:20; Zachariasz 12:10). Zarówno historycy jak i autorzy Nowego Testamentu potwierdzają wypełnienie tych przepowiedni: Jezus z Nazaretu umarł na rzymskim krzyżu, a jego niezwykle szybka śmierć wyeliminowała konieczność normalnego łamania kości. Włócznia została wbita w jego bok aby sprawdzić, czy zmarł.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1013.)
Prorok Izajasz przepowiedział, że król-zdobywca imieniem Cyrus zniszczy zdawałoby się niezdobyty Babilon, oraz że podporządkuje sobie Egipt wraz z większą częścią znanego podówczas świata. Ten sam człowiek, stwierdza Izajasz, pozwoli żydowskim wygnańcom powrócić wolno do ich kraju bez potrzeby zapłaty okupu (Izajasz 44:28; 45:1 i 45;13). Izajasz zapisał to proroctwo na 150 lat przed urodzeniem Cyrusa i na 180 lat zanim Cyrus dokonał wymienionych czynów (a Cyrus rzeczywiście dokonał ich wszystkich), oraz na 80 lat zanim Żydzi zostali wzięci do niewoli.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1013.)
Potężny Babilon o powierzchni 196 mil kwadratowych (500 km2) był otoczony nie tylko fosą ale również podwójnymi murami obronnymi o wysokości 330 stóp (100 m) i grubości 90 stóp (27 m). Miasto bezsprzecznie uważano za miejsce nie do zdobycia, a jednak dwóch biblijnych proroków ogłosiło jego zagładę. Prorocy ci twierdzili również, że ruiny tego miasta będą unikane przez podróżnych, że miasto nie będzie już więcej zamieszkałe, oraz że jego kamienie nie zostaną nawet powtórnie użyte do budowy (Izajasz 13:17, 22 oraz Jeremiasz 51:26, 43). Ich opis jest zgodny z dobrze udokumentowaną historią tej słynnej twierdzy.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 109.)
Dokładna lokalizacja i kolejność budowy dziewięciu przedmieść Jerozolimy zostały przewidziane przez Jeremiasza około 2600 lat temu. Nawiązując do tego projektu budowlanego Jeremiasz mówił o ?czasach ostatecznych?, to znaczy o okresie powtórnego odrodzenia Izraela jako narodu na ziemiach Palestyny (Jeremiasz 31:38, 40). Odrodzenie to stało się faktem w roku 1948, a budowa owych dziewięciu przedmieść odbyła się dokładnie w miejscach i w kolejności przewidzianych przez proroka.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1018.)
Prorok Mojżesz przewidział (wraz z pewnymi dodatkami dokonanymi przez Jeremiasza i Jezusa), że starożytny naród żydowski zostanie dwukrotnie podbity i że za każdym razem zostanie uprowadzony do niewoli, za pierwszym razem przez Babilończyków (na okres 70 lat), a następnie przez czwarte królestwo światowe (którym, jak wiemy, był Rzym). Drugi zdobywca, jak podaje Mojżesz, miał zabrać złapanych Żydów statkami do Egiptu, sprzedając ich lub rozdając ich za darmo jako niewolników we wszystkich częściach świata. Obydwie przepowiednie zostały spełnione co do joty; pierwsza w 607 p.n.e. a druga w 70 n.e. Ów namiestnik Boga orzekł również, że Żydzi pozostaną rozproszeni po całym świecie przez wiele pokoleń, lecz nie zasymilują się z ludami innych narodów, oraz że pewnego dnia Żydzi powrócą do ziemi palestyńskiej aby powtórnie odbudować swoje państwo. (V Moj. ? Księga Powtórzonego Prawa 29; Izajasz 11:11-3; Ozeasz 3:4-5; Łukasz 21:23-24).
Powyższe prorocze wypowiedzi związane są z 3500-letnim okresem historii i doczekały się całkowitego wypełnione na naszych oczach (w ciągu naszego życia).
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1020.)
Jeremiasz przewidział, że żyzna i bogata w wodę ziemia Edomu (dzisiaj część Jordanii) stanie się opuszczonym i nieurodzajnym pustkowiem (Jeremiasz 49:15-20; Ezechiel 25:12-14). Jego opis dokładnie przedstawia historię tego ponurego regionu.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 105.)
Jozue prorokował, że Jerycho zostanie odbudowane za sprawą jednego człowieka. Powiedział on również, że najstarszy syn owego człowieka umrze podczas rozpoczęcia budowy a najmłodszy jego syn w umrze w chwili jej ukończenia (Jozue 6:26). Około pięciu wieków później jego przepowiednia wypełniła się poprzez życie i dzieje rodziny Chiela z Betelu (I Księga Królóewska 16:33-34).
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 107.)
Dzień cudownego odejścia Eliasza z Ziemi został przewidziany dokładnie i jednogłośnie, według naocznych świadków przez grupę pięćdziesięciu proroków (II Księga Królewska 2:3-11).
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 109.)
Jachaziel prorokował, że król Jehoszafat i grupka mężczyzn zwyciężą olbrzymią, dobrze wyposażoną i wytrenowaną armię bez walki. Zgodnie z przepowiednią, król Jehoszafat ze swoimi żołnierzami był świadkiem jak jego nieprzyjaciele zostali w nadprzyrodzony sposób zgładzeni co do jednego żołnierza.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 108.)
Jeden z nienazwanych proroków Boga (prawdopodobnie Szemiah) powiedział, że przyszły król Judy o imieniu Josiah, zbierze kości wszystkich kapłanów okultyzmu króla Izraela Jeroboama ('kapłanów wysokich miejsc') i spali je na ołtarzu Jeroboarma (I Księga Królów 13:2 i II Księga Królów 23:15-18). Wydarzenie to miało miejsce mniej więcej 300 lat po tym jak zostało przepowiedziane.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1013.)

Ponieważ powyższych trzynaście przepowiedni dotyczy w większości oddzielnych i niezależnych wydarzeń prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia ich wszystkich wynosi około 1 do 10138 (suma wszystkich wykładników dziesiętnych w powyższych oszacowaniach wynosi 138). Dla przykładu liczbę tę można porównać z prawdopodobieństwem, że druga zasada termodynamiki ulegnie lokalnemu odwróceniu (na przykład, że silnik spalinowy ulegnie ochłodzeniu w suwie spalania, lub też że energia cieplna popłynie od ciała chłodniejszego to cieplejszego). Prawdopodobieństwo takiego wydarzenia wynosi około 1 do 1080. Ujmując to prościej na podstawie jedynie trzynastu wymienionych wyżej proroctw zapis biblijny można uznać za wielokrotnie bardziej niezawodny niż druga zasada termodynamiki. Zachęcamy czytelników do wykonania własnych racjonalnych oszacowań prawdopodobieństwa spełnienia powyższych przepowiedni. Niezależnie od sposobu podejścia otrzymane wartości prawdopodobieństwa ich spełnienia bez wątpienia okażą się absurdalnie niskie.

Biorąc pod uwagę, że Biblia jest tak niezawodnym dokumentem, istnieją wszelkie powody do tego aby oczekiwać, że pozostałych 500 przepowiedni dotyczących 'czasów ostatecznych' wypełni się co do joty (patrz Znamiona końca ? Signs of the End, Skazani na cierpienie ? Tribulation Dooms, Obietnica porwania ? Rapture Promise) . Czy można sobie pozwolić sobie na zignorowanie owych nadchodzących wydarzeń, a tym bardziej na stracenie bezgranicznych korzyści zaoferowanych każdemu kto podda się woli autora Biblii, Jezusa Chrystusa? (Z listą tych dobrodziejstw można zaznajomić się w artykule p.t. Łaska ? Grace). Czy racjonalnie myśląca osoba zlekceważyłaby ostrzeżenie Boga przed sądem dla tych którzy świadomie odrzucą prawdę o Jezusie Chrystusie i Biblii, lub którzy odrzucą roszczeń Jezusa w stosunku do ich życia?

Dzisiaj decyzja o zbawieniu jest możliwa. W obecnych czasach Bóg jest ludziom przychylny. Nie pozwól aby ta ważna chwila w Twoim życiu minęła bez wyciągnięcia wniosków.

http://www.zbawienie.com/proroctwa.htm

https://reasons.org/team/hugh-ross

#hughross #biblia #chrzescijanstwo #proroctwa #proroctwo #kreacjonizm #pismoswiete


Sudańska policja aresztowała chrześcijan, bo muzułmańskie dzieci polubiły ich piosenki

Zobacz: https://lurker.land/post/EAXWC28_-
Data dodania: 6/28/2022, 12:50:28 PM
Autor: omenksgw

https://obywatelenieba.pl/2022/06/28/sudanska-policja-aresztowala-chrzescijan/ #Afryka #Sudan #islam #chrzescijanstwo #wiara


Zobacz: https://lurker.land/post/q1NBAsX4-
Data dodania: 6/19/2022, 7:51:28 AM
Autor: borok

Bóg jest miłością, a człowiek stworzony na Jego obraz i podobieństwo powołany jest by kochać. Ta miłość ma przynosić owoce. Ma być miłością płodną – mówił abp Marek Jędraszewski podczas peregrynacji ikony Świętej Rodziny w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Płaszowie. Zachęcał, by nie ulec ideologiom gender i LGBT oraz, by chronić przed nimi dzieci.

Bp. Jędraszewski

#wiara #chrzescijanstwo #lgbterror


Zobacz: https://lurker.land/post/n0U4ZfEKj
Data dodania: 6/19/2022, 7:49:30 AM
Autor: borok

„Przychodzą na myśl zdrady: na przykład zdrady niektórych współczesnych polityków, którzy, choć publicznie określają się jako katolicy, popierają ideę, by małżeństwo nazywać czymś innym niż nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety” – powiedział biskup Wasserbauer.

Praski biskup

#wiara #chrzescijanstwo #lgbterror


Zobacz: https://lurker.land/post/vEMnAznc-
Data dodania: 6/7/2022, 8:46:46 AM
Autor: pszczelarz

Włączyłem sobie radio Maryja i wysłuchałem krótkiego słowa, które dosłownie było konkretną odpowiedzią na moje konkretne modlitwy z rana o_O jakby ktoś mi w myślach czytał

Chwała Jezusowi! Miłego dnia Lurki.

#radiomaryja #chrzescijanstwo #modlitwa


Prawosławni przeciw współpracy z kobietami pastorami

Zobacz: https://lurker.land/post/cadMis0XR
Data dodania: 5/26/2022, 10:31:50 AM
Autor: omenksgw

https://obywatelenieba.pl/2022/05/26/prawoslawni-przeciw-wspolpracy/ #prawoslawie #protestantyzm #chrzescijanstwo #religia #wiara


Zobacz: https://lurker.land/post/tMF202k4N
Data dodania: 5/26/2022, 9:40:53 AM
Autor: kwarcpl

#lewactwo #lewackalogika #parlamenteuropejski #uniaeuropejska #nigeria #chrzescijanstwo


Bzdury o protestantyzmie wypowiadane przez ultrakatolików

Zobacz: https://lurker.land/post/XqZQ1wCOf
Data dodania: 5/16/2022, 8:07:28 AM
Autor: omenksgw

https://www.youtube.com/watch?v=7Yb4Nhg8sF8 #religia #protestantyzm #katolicyzm #braun #krajski #chrzescijanstwo


Jezus powiedział Nikodemowi, że musi narodzić się na nowo. Co miał na myśli?

Zobacz: https://lurker.land/post/cz0PIooME
Data dodania: 5/7/2022, 12:43:07 PM
Autor: omenksgw

#Biblia #Jezus #teologia #chrzescijanstwo #protestantyzm https://www.youtube.com/watch?v=q_nN_D2odbE


Chrześcijaństwo, żydowska farsa dla ciemnego ludu

Zobacz: https://lurker.land/post/VrYB5o5Zy
Data dodania: 5/4/2022, 10:34:44 AM
Autor: filigranowygucio

https://aryusslav.livejournal.com/4343.html& #ciekawostki #religia #chrzescijanstwo


Zobacz: https://lurker.land/post/jcp7jPU2_
Data dodania: 4/19/2022, 4:57:26 PM
Autor: emrys_vledig

#szkieletor #mem #chrzescijanstwo #grzech


Kościół św. Judy Tadeusza - Czyżyny Kraków - Ołtarz główny

Zobacz: https://lurker.land/post/7dHNUvj17
Data dodania: 4/19/2022, 8:43:53 AM
Autor: arci

#krakow #religia #chrzescijanstwo #katolicyzm #wiara #kosciolkatolicki #historia #autorskie

https://youtu.be/EpGUXeXUItk


Zobacz: https://lurker.land/post/lwSkjCkyk
Data dodania: 4/17/2022, 2:50:11 PM
Autor: bananaplugs

A to ja też

#swieta #wielkanoc #chrzescijanstwo


O roli Żydów w skazaniu Pana Jezusa i o fałszowaniu historii po II wojnie światowej

Zobacz: https://lurker.land/post/9c9AXaSM8
Data dodania: 4/16/2022, 11:44:42 AM
Autor: radowan

Całkiem fajny tekst - bo krótki, ale treściwy.

"Cała tradycja żydowska aż do XIX wieku nigdy nie negowała tego faktu. Co więcej, jeśli sięgniemy do tradycji zapisanej w Talmudzie, to nie tylko że nie negowała faktu uczestnictwa środowisk żydowskich w zabiciu Pana Jezusa, ale jeszcze się tym chwaliła" (Paweł Lisicki)

Środowiskom żydowskim udało się po II wojnie światowej wymóc na Kościele Katolickim zmiany. Żydom chodziło o skłonienie Kościoła do trzech rzeczy:
1) odrzucenia faktu o współsprawstwie Żydów w zamordowaniu Pana Jezusa;
2) potępieniu "antysemityzmu";
3) odejściu od nawracania żydów.

Generalnie polecam książkę Pawła Lisickiego "Krew na naszych rękach" (redaktor naczelny "Do rzeczy"). Tam w sposób dokładny omówiono proces wypaczania nauki Kościoła Katolickiego po II wojnie światowej pod dyktando Żydów.

https://pch24.pl/kto-zabil-jezusa-pawel-lisicki-o-roli-zydow-w-skazaniu-zbawiciela-i-o-falszowaniu-historii/

#zydzi #chrzescijanstwo


Kościół Narodzenia Pańskiego i Św. Bartłomieja Apostoła - Mogiła Kraków - ołtarz główny Najstarszy kościół drewniany w Polsce Ołtarz główny z obrazem św. Bartłomieja, namalowanym przez ks. Józefa Kaczmarczyka w latach 20. XX wieku, uzupełnia malowidło iluzjonistyczne z 1770

Zobacz: https://lurker.land/post/aNqRRi7Bx
Data dodania: 4/16/2022, 8:34:36 AM
Autor: arci

#historia #krakow #chrzescijanstwo #katolicyzm #religia #wiara #autorskie #ciekawostkihistoryczne

https://youtu.be/c49O3pCCqSk


Kiedy wydaje ci się że nie da się zawalić sprawy bardziej Franciszek nie zawodzi.

Zobacz: https://lurker.land/post/syTCWGHFg
Data dodania: 4/15/2022, 11:50:37 PM
Autor: genesis2303

https://www.srgblog.com/pope-compares-journalists-accusing-him-of-supporting-putin-to-sexual-fetishism-for-excrement/

#polityka #religia #chrzescijanstwo #swieta #antypapiez #fiksacjeanalnelewicy


Kapliczka murowana - św Jan Nepomucen - Mogiła Kraków Pierwsza połowa XIX wieku

Zobacz: https://lurker.land/post/Ed4NZseuu
Data dodania: 4/15/2022, 8:18:54 AM
Autor: arci

#historia #wiara #religia #chrzescijanstwo #katolicyzm #kosciolkatolicki #autorskie #polska

https://youtu.be/J_i2Fp-cezE


Egipt: Chrześcijanie stanowią 15% mniejszość w oceanie islamu

Zobacz: https://lurker.land/post/QaxTXTPHk
Data dodania: 4/13/2022, 9:47:22 PM
Autor: ferrrnando

Wieki prześladowań i męczeństwa wytworzyły piękny zwyczaj. Rodzice podskórnie tatuują małemu dziecku krzyżyk na ręce, aby w chwili zagrożenia, na przykład ataku islamistów z maczetami / karabinami, nie mogło wyprzeć się wiary i mogło być zbawione.
Średnio raz w roku islamiści wpadają z bronią maszynową do któregoś z kościołów koptyjskich podczas niedzielnej mszy. Czasem odstępują od egzekucji człowieka, który wyzna wiarę w Mahometa.
Na zdjęciu pan Biszoj, rezydent polskiego biura Coral Travel, Egipcjanin biegle posługujący się 5 językami, w tym polskim. Wnętrze kościoła w El Quseir.
#lurkolens #chrzescijanstwo #egipt #islam @Borok


Rzeź pod Nikopolis. Krwiożerczy sułtan kazał ściąć tysiące chrześcijańskich jeńców

Zobacz: https://lurker.land/post/i8FKS_g0V
Data dodania: 4/9/2022, 7:06:55 PM
Autor: lcoyote

#historia #sumtan #chrzescijanstwo #sredniowiecze #krzyzowcy
https://wielkahistoria.pl/rzez-pod-nikopolis-krwiozerczy-sultan-kazal-sciac-tysiace-chrzescijanskich-jencow/


Zamek Królewski Wawel Pomnik Jana Pawła II

Zobacz: https://lurker.land/post/8RJKnpnK5
Data dodania: 4/9/2022, 8:41:27 AM
Autor: arci

#religia #wiara #katolicyzm #chrzescijanstwo #kosciolkatolicki #ciekawostki #papiez #autorskie

https://youtu.be/J_i6jOdPpwI


Zobacz: https://lurker.land/post/Hjq4OHRdp
Data dodania: 4/7/2022, 10:46:01 PM
Autor: szachy5d

#obraz #malarstwo #religia #chrzescijanstwo

"Chrystus na pustyni" Iwana Kramskojego (1872 r.)


Zobacz: https://lurker.land/post/M0UmImvnW
Data dodania: 3/31/2022, 3:14:42 PM
Autor: jfe

Hozjusz z Kordoby był paladynem Kościoła i duszą Synodu w Nicei, oraz zawziętym wojownikiem w walce z żydostwem. Wyróżnił się na Synodzie w Elwirze, który pod nazwą Synodu Lliberian odbył się w latach 300-303, wywierając istotny wpływ na przyjęcie kanonów mających rozdzielenie chrześcijan i Żydów. Ponieważ w tamtym czasie szkodliwe bratanie się duchowieństwa katolickiego z Żydami było na porządku dziennym, Synod Lliberian drastycznymi środkami starał się przeciwdziałać temu niepokojącemu zjawisku:

Kanon L 950: "Jeśli ksiądz lub jeden z wiernych zasiada do stołu z Żydami, to w celu poprawy zostaje wykluczony z komunii (wspólnoty)
Kanon XLIX (49): "Okazało się dobre, by dokładnie upominać nauczycieli, że nie powinni otrzymanych od Boga darów poddawać błogosławieństwu Żydów, żeby nasza dystrybucja błogosławieństwa nie stała się słaba lub bezwartościowa. Jeśli ktoś jest na tyle zarozumiały, aby to robić po zakazie, powinien być wykluczony z Kościoła".
Kanon XVI (16): "Zakazuje się, między innymi, Żydom, i podobnym im heretykom, zawierania związków małżeńskich z katoliczkami. Żeby nie było wspólnoty (komunii) między wierzącymi i niewierzącymi".

Fragment książki "Spisek przeciwko kościołowi"
#jfe #żydostwo #chrzescijanstwo