Lurker.land - tag #biblia

Zobacz: https://lurker.land/post/tzITgZlRl
Data dodania: 7/4/2022, 7:57:12 PM
Autor: szachy5d

#wybranecytatyzBiblii

I niech ktoś zakwestionuje natchnienie Słowa Bożego... Nie masz bardziej prawdziwych i zawsze aktualnych opisów człowieka, jego kondycji itd. niż te w Biblii.

1 Mylnie więc rozumując, mówili sobie:
«Nasze życie jest krótkie i smutne.
Nie ma lekarstwa na śmierć człowieka, i nie wiadomo, by ktoś wrócił z Otchłani.
2 Urodziliśmy się niespodzianie
i potem będziemy, jakby nas nigdy nie było.
Dech w nozdrzach naszych jak dym, myśl - jak iskierka z uderzeń serca naszego:
3 gdy ona zgaśnie, ciało obróci się w popiół, a duch się rozpłynie jak niestałe powietrze.
4 Imię nasze z czasem pójdzie w niepamięć i nikt nie wspomni naszych poczynań.
Przeminie życie nasze jak ślady po obłoku i rozwieje się jak mgła,
ścigana promieniami słońca
i żarem jego przybita.
5 Czas nasz jak cień przemija,
śmierć nasza nie zna odwrotu:
pieczęć przyłożono, i nikt nie powraca.
6 Dalej więc! Korzystajmy z tego, co dobre, używajmy świata skwapliwie jak w młodości!
7 Upajajmy się winem wybornym i wonnościami i niech nam nie umkną wiosenne kwiaty,
8 uwijmy sobie wieniec z róż, zanim zwiędną.
9 Nikogo z nas braknąć nie może w swawoli.
Wszędzie zostawmy ślady uciechy, bo to nasz dział, nasze dziedzictwo!
10 Udręczmy sprawiedliwego biedaka, nie oszczędźmy wdowy
ani sędziwej siwizny starca nie uczcijmy.
11 Nasza siła będzie nam prawem sprawiedliwości, bo to, co słabe, gani się jako nieprzydatne.
12 Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny:
sprzeciwia się naszemu działaniu,
zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych [zasad] karności.
13 Głosi, że zna Boga,
zwie siebie dzieckiem Pańskim.
14 Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry,
15 bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne.
16 Uznał nas za coś fałszywego
i stroni od dróg naszych jak od nieczystości.
Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem.
17 Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie.
18 Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników.
19 Dotknijmy go obelgą i katuszą,
by poznać jego łagodność
i doświadczyć jego cierpliwości.
20 Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony».
21 Tak pomyśleli - i pobłądzili,
bo własna złość ich zaślepiła.
22 Nie pojęli tajemnic Bożych,
nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dla dusz czystych.
23 Bo do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności.
24 A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.

(Ks. Mądrości 2)

#religia #chrzescijanstwo #wiara #pismoswiete
#biblia #cytaty #SłowoBoże


Zobacz: https://lurker.land/post/OOPLtYuxQ
Data dodania: 7/4/2022, 2:32:46 AM
Autor: szachy5d

#wybranecytatyzBiblii
Wybrane cytaty z Biblii, tutaj akurat cytaty o lenistwie z Księgi Przysłów (jest ich więcej, nawet w tej samej Księdze):

Leniwy pragnie i czeka na próżno,
pragnienie pilnego jest zaspokojone.

(Prz 13: 4)

Droga leniwych jak żywopłot z cierni,
ścieżka prawych jest wyrównana.

(Prz 15: 19)

Lenistwo pogrąża w śpiączkę,
głód cierpi człowiek leniwy.

(Prz 19: 15)

Nie pracuje leniwy w jesieni,
we żniwa szuka [plonu], lecz nie znajdzie.

(Prz 20: 4)

Leniwy ma się za mądrzejszego
niż siedmiu mówiących rozumnie.

(Prz 26: 16)

Do mrówki się udaj, leniwcze,
patrz na jej drogi, bądź mądry.
Nie znajdziesz u niej zwierzchnika
ni stróża żadnego, ni pana -
a w lecie gromadzi swą żywność
i zbiera swój pokarm we żniwa.
Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć?
I kiedyż ze snu powstaniesz?
Trochę snu, trochę drzemki,
trochę złożenia rąk, aby zasnąć -
a przyjdzie na ciebie nędza jak rozbójnik
i niedostatek jak ktoś bezczelny.

(Prz 6: 6-11)

#biblia #Biblia #SłowoBoże #pismoswiete #PismoŚwięte #cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/6qwgo-Ijz
Data dodania: 7/3/2022, 9:54:31 PM
Autor: borok

Ga 6

Bracia:
Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie!

Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/2Qugh9ZUU
Data dodania: 7/3/2022, 9:45:20 PM
Autor: borok

Ps 66

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Refren.

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa».
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Refren.

Morze na suchy ląd zamienił, *
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy! *
Jego potęga włada na wieki.

Refren.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †
którzy boicie się Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

Refren.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/h5YsHO3Cg
Data dodania: 7/3/2022, 8:23:49 PM
Autor: borok

Iz 66

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście.

Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów – jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy».

Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Wypełnione proroctwa: dowody na nieomylność Biblii - Dr Hugh Ross

Zobacz: https://lurker.land/post/-o2kgtQmX
Data dodania: 6/29/2022, 10:45:27 PM
Autor: wiktor

Hugh Ross
Prezes i założyciel

Reasons to Believe powstało z mojej pasji do badania, rozwijania i głoszenia nowych, przekonujących powodów, by wierzyć w Jezusa Chrystusa jako Stwórcę, Pana i Zbawiciela, oraz do używania tych nowych powodów, by pomóc ludziom zaufać Mu. Pragnę wyposażyć chrześcijan w narzędzia, które pozwolą im angażować się w rozmowy z myślącymi naukowo niechrześcijanami, a nie wycofywać się czy atakować. Z pomocą moich kolegów z RTB pracuję nad stworzeniem biblijnego modelu stworzenia, który byłby testowalny i przewidywalny.

Szczególną przyjemność sprawia mi integrowanie treści Biblii - wszystkich 66 ksiąg - z odkryciami przedstawianymi w wielu czasopismach naukowych. Proces ten prowadzi do nowego spojrzenia i zastosowania. Słowa z 1 Listu Piotra 3:15-16 wyrażają moje podstawowe wartości i cel mojej posługi: "Bądźcie zawsze gotowi dać odpowiedź każdemu, kto was zapyta o powód nadziei, jaką macie. Czyńcie to jednak z łagodnością i szacunkiem, zachowując czyste sumienie".

Tłumaczył Piotr Nieżurawski & Jan Szołtysek

Biblia jako jedyna spośród kiedykolwiek napisanych ksiąg dokładnie i szczegółowo przepowiada specyficzne wydarzenia na wiele lat lub na wiele wieków przed ich nastąpieniem. W Biblii znaleźć można około 2500 proroctw, z których około 2000 już się spełniło ? bezbłędnie i co do joty. (Pozostałych 500 proroctw dotyczy przyszłości i możemy być świadkami ich spełnienia w miarę upływu czasu). Ponieważ prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia się każdej z tych przepowiedni wynosi średnio mniej niż jeden do dziesięciu (przy bardzo konserwatywnym oszacowaniu) i ponieważ większość z nich jest wzajemnie niezależnych, prawdopodobieństwo ich równoczesnego przypadkowego spełnienia jest mniejsze niż jeden do 102000 (czyli 1 z następującymi 2000 zerami)!

Jednak nie tylko Bóg używa przepowiadania przyszłych wydarzeń aby przyciągnąć uwagę ludzi. Szatan robi to samo. Poprzez jasnowidzów (takich jak Jeanne Dixon czy Edgar Cayce), media, spirytualistów i innych dowiadujemy się o wybitnych przepowiedniach, z których jednak niewiele spełnia się z dokładnością większą niż 60 procent, a żadne nie jest absolutnie dokładne. Ponadto komunikaty od Szatana nie dorównują w szczegółowości proroctwom biblijnym, jak również nie nawołują do moralnego nawrócenia.

Test na proroka zanotowany został przez Mojżesza w V Ks. Moj. czyli w Księdze Podwójnego Prawa 18:21-22. W wymienionym ustępie autor zapewnia (podobnie zresztą jak i w innych miejscach w Biblii) że prorocy boży, w odróżnieniu od rzeczników Szatana, są w stu procentach dokładni w swoich przepowiedniach.

Ponieważ omówienie wszystkich proroctw biblijnych na łamach niniejszego dokumentu nie byłoby możliwe ze względu jego ograniczoną objętość, poniżej podajemy kilka przepowiedni, które ukazują niezwykły stopień szczegółowości, szeroki zakres obejmowanej rzeczywistości, oraz nadprzyrodzoność przepowiedzianych wydarzeń. Zachęcamy czytelników do zbadania innych zdarzeń, jak również do dokładnego przestudiowania ich wiarygodności historycznej.

W jakiś czas przed rokiem 500 przed Chrystusem prorok Daniel obwieścił, że długo oczekiwany Mesjasz* Izraela rozpocznie działalność publiczną w 483 lata po ogłoszeniu dekretu o odbudowie Jerozolimy (Daniel 9:25-26). Ponadto przewidział on, że Mesjasz zostanie 'zgładzony', uśmiercony, oraz że wydarzenie to będzie miało miejsce przed powtórnym zniszczeniem Jerozolimy. Istnieje bogaty materiał dowodowy wskazujący na to, że owe proroctwa zostały dokładnie wypełnione w życiu (i ukrzyżowaniu) Jezusa Chrystusa. Dekret dotyczący odbudowy Jerozolimy został wydany przez króla Persji Artakserksesa na ręce kapłana hebrajskiego Ezry w roku 458 przed Chrystusem. 483 lata później Jezus Chrystus rozpoczął nauczać publicznie w Galilei. (Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że z powodu zmian w kalendarzu rozpoczęcie działalności Chrystusa większość historyków datuje na rok 26 n.e. Ponadto interwał czasowy od 1 roku p.n.e do 1 roku n.e. wynosi 1 rok.) Ukrzyżowanie Jezusa nastąpiło zaledwie w kilka lat później, a po kolejnych czterech dekadach, w roku 70 n.e. Jerozolima została zburzona.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia pierwszych przepowiedni wynosi mniej więcej 1 do 105.)* *
Mniej więcej w roku 700 p.n.e. prorok Micheasz podał nazwę wioski Betlejem jako miejsce urodzenia Mesjasza izraelskiego (Micheasz 5:1,2). Wypełnienie tego proroctwa w postaci narodzin Chrystusa jest jednym z najbardziej znanych i najpowszechniej celebrowanych faktów historycznych.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 105.)
W V wieku p.n.e. prorok o imieniu Zachariasz oznajmił, że Mesjasz zostanie zdradzony za cenę niewolnika 'trzydzieści sztuk srebra', zgodnie z prawem żydowskim ? jak również, że pieniądze te zostaną użyte do kupna pola cmentarnego dla biednych ludzi spoza Jerozolimy (Zachariasz 11:12-13). Zarówno Biblia jak i świeccy historycy podają, że Judasz Iskariot otrzymał trzydzieści srebrników za zdradzenie Jezusa. Wymienione źródła wskazują również na to, że pieniądze te zostały użyte do nabycia 'pola garncarza', na cmentarz dla cudzoziemców (Mateusz 27:3,10).
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1011.)
Około 400 lat zanim wynaleziono ukrzyżowanie, Król Dawid i prorok Zachariasz opisali śmierć Mesjasza w słowach, które w wierny sposób przedstawiają ten rodzaj egzekucji. Następnie, obaj autorzy twierdzą, że ciało zostanie przekłute a kości nie zostaną złamane, w przeciwieństwie do tego czego normalnie dokonywano po ukrzyżowaniu (Psalm 22 i 34:20; Zachariasz 12:10). Zarówno historycy jak i autorzy Nowego Testamentu potwierdzają wypełnienie tych przepowiedni: Jezus z Nazaretu umarł na rzymskim krzyżu, a jego niezwykle szybka śmierć wyeliminowała konieczność normalnego łamania kości. Włócznia została wbita w jego bok aby sprawdzić, czy zmarł.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1013.)
Prorok Izajasz przepowiedział, że król-zdobywca imieniem Cyrus zniszczy zdawałoby się niezdobyty Babilon, oraz że podporządkuje sobie Egipt wraz z większą częścią znanego podówczas świata. Ten sam człowiek, stwierdza Izajasz, pozwoli żydowskim wygnańcom powrócić wolno do ich kraju bez potrzeby zapłaty okupu (Izajasz 44:28; 45:1 i 45;13). Izajasz zapisał to proroctwo na 150 lat przed urodzeniem Cyrusa i na 180 lat zanim Cyrus dokonał wymienionych czynów (a Cyrus rzeczywiście dokonał ich wszystkich), oraz na 80 lat zanim Żydzi zostali wzięci do niewoli.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1013.)
Potężny Babilon o powierzchni 196 mil kwadratowych (500 km2) był otoczony nie tylko fosą ale również podwójnymi murami obronnymi o wysokości 330 stóp (100 m) i grubości 90 stóp (27 m). Miasto bezsprzecznie uważano za miejsce nie do zdobycia, a jednak dwóch biblijnych proroków ogłosiło jego zagładę. Prorocy ci twierdzili również, że ruiny tego miasta będą unikane przez podróżnych, że miasto nie będzie już więcej zamieszkałe, oraz że jego kamienie nie zostaną nawet powtórnie użyte do budowy (Izajasz 13:17, 22 oraz Jeremiasz 51:26, 43). Ich opis jest zgodny z dobrze udokumentowaną historią tej słynnej twierdzy.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 109.)
Dokładna lokalizacja i kolejność budowy dziewięciu przedmieść Jerozolimy zostały przewidziane przez Jeremiasza około 2600 lat temu. Nawiązując do tego projektu budowlanego Jeremiasz mówił o ?czasach ostatecznych?, to znaczy o okresie powtórnego odrodzenia Izraela jako narodu na ziemiach Palestyny (Jeremiasz 31:38, 40). Odrodzenie to stało się faktem w roku 1948, a budowa owych dziewięciu przedmieść odbyła się dokładnie w miejscach i w kolejności przewidzianych przez proroka.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1018.)
Prorok Mojżesz przewidział (wraz z pewnymi dodatkami dokonanymi przez Jeremiasza i Jezusa), że starożytny naród żydowski zostanie dwukrotnie podbity i że za każdym razem zostanie uprowadzony do niewoli, za pierwszym razem przez Babilończyków (na okres 70 lat), a następnie przez czwarte królestwo światowe (którym, jak wiemy, był Rzym). Drugi zdobywca, jak podaje Mojżesz, miał zabrać złapanych Żydów statkami do Egiptu, sprzedając ich lub rozdając ich za darmo jako niewolników we wszystkich częściach świata. Obydwie przepowiednie zostały spełnione co do joty; pierwsza w 607 p.n.e. a druga w 70 n.e. Ów namiestnik Boga orzekł również, że Żydzi pozostaną rozproszeni po całym świecie przez wiele pokoleń, lecz nie zasymilują się z ludami innych narodów, oraz że pewnego dnia Żydzi powrócą do ziemi palestyńskiej aby powtórnie odbudować swoje państwo. (V Moj. ? Księga Powtórzonego Prawa 29; Izajasz 11:11-3; Ozeasz 3:4-5; Łukasz 21:23-24).
Powyższe prorocze wypowiedzi związane są z 3500-letnim okresem historii i doczekały się całkowitego wypełnione na naszych oczach (w ciągu naszego życia).
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1020.)
Jeremiasz przewidział, że żyzna i bogata w wodę ziemia Edomu (dzisiaj część Jordanii) stanie się opuszczonym i nieurodzajnym pustkowiem (Jeremiasz 49:15-20; Ezechiel 25:12-14). Jego opis dokładnie przedstawia historię tego ponurego regionu.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 105.)
Jozue prorokował, że Jerycho zostanie odbudowane za sprawą jednego człowieka. Powiedział on również, że najstarszy syn owego człowieka umrze podczas rozpoczęcia budowy a najmłodszy jego syn w umrze w chwili jej ukończenia (Jozue 6:26). Około pięciu wieków później jego przepowiednia wypełniła się poprzez życie i dzieje rodziny Chiela z Betelu (I Księga Królóewska 16:33-34).
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 107.)
Dzień cudownego odejścia Eliasza z Ziemi został przewidziany dokładnie i jednogłośnie, według naocznych świadków przez grupę pięćdziesięciu proroków (II Księga Królewska 2:3-11).
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 109.)
Jachaziel prorokował, że król Jehoszafat i grupka mężczyzn zwyciężą olbrzymią, dobrze wyposażoną i wytrenowaną armię bez walki. Zgodnie z przepowiednią, król Jehoszafat ze swoimi żołnierzami był świadkiem jak jego nieprzyjaciele zostali w nadprzyrodzony sposób zgładzeni co do jednego żołnierza.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 108.)
Jeden z nienazwanych proroków Boga (prawdopodobnie Szemiah) powiedział, że przyszły król Judy o imieniu Josiah, zbierze kości wszystkich kapłanów okultyzmu króla Izraela Jeroboama ('kapłanów wysokich miejsc') i spali je na ołtarzu Jeroboarma (I Księga Królów 13:2 i II Księga Królów 23:15-18). Wydarzenie to miało miejsce mniej więcej 300 lat po tym jak zostało przepowiedziane.
(Prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia = 1 do 1013.)

Ponieważ powyższych trzynaście przepowiedni dotyczy w większości oddzielnych i niezależnych wydarzeń prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia ich wszystkich wynosi około 1 do 10138 (suma wszystkich wykładników dziesiętnych w powyższych oszacowaniach wynosi 138). Dla przykładu liczbę tę można porównać z prawdopodobieństwem, że druga zasada termodynamiki ulegnie lokalnemu odwróceniu (na przykład, że silnik spalinowy ulegnie ochłodzeniu w suwie spalania, lub też że energia cieplna popłynie od ciała chłodniejszego to cieplejszego). Prawdopodobieństwo takiego wydarzenia wynosi około 1 do 1080. Ujmując to prościej na podstawie jedynie trzynastu wymienionych wyżej proroctw zapis biblijny można uznać za wielokrotnie bardziej niezawodny niż druga zasada termodynamiki. Zachęcamy czytelników do wykonania własnych racjonalnych oszacowań prawdopodobieństwa spełnienia powyższych przepowiedni. Niezależnie od sposobu podejścia otrzymane wartości prawdopodobieństwa ich spełnienia bez wątpienia okażą się absurdalnie niskie.

Biorąc pod uwagę, że Biblia jest tak niezawodnym dokumentem, istnieją wszelkie powody do tego aby oczekiwać, że pozostałych 500 przepowiedni dotyczących 'czasów ostatecznych' wypełni się co do joty (patrz Znamiona końca ? Signs of the End, Skazani na cierpienie ? Tribulation Dooms, Obietnica porwania ? Rapture Promise) . Czy można sobie pozwolić sobie na zignorowanie owych nadchodzących wydarzeń, a tym bardziej na stracenie bezgranicznych korzyści zaoferowanych każdemu kto podda się woli autora Biblii, Jezusa Chrystusa? (Z listą tych dobrodziejstw można zaznajomić się w artykule p.t. Łaska ? Grace). Czy racjonalnie myśląca osoba zlekceważyłaby ostrzeżenie Boga przed sądem dla tych którzy świadomie odrzucą prawdę o Jezusie Chrystusie i Biblii, lub którzy odrzucą roszczeń Jezusa w stosunku do ich życia?

Dzisiaj decyzja o zbawieniu jest możliwa. W obecnych czasach Bóg jest ludziom przychylny. Nie pozwól aby ta ważna chwila w Twoim życiu minęła bez wyciągnięcia wniosków.

http://www.zbawienie.com/proroctwa.htm

https://reasons.org/team/hugh-ross

#hughross #biblia #chrzescijanstwo #proroctwa #proroctwo #kreacjonizm #pismoswiete


Zobacz: https://lurker.land/post/baS8eeNCK
Data dodania: 6/26/2022, 7:10:03 PM
Autor: borok

Łk 9

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»

Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #Ewangelia


Zobacz: https://lurker.land/post/i3y_XQATF
Data dodania: 6/26/2022, 6:45:03 PM
Autor: borok

Ga 5

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/-ucB3l2gb
Data dodania: 6/26/2022, 5:50:02 PM
Autor: borok

Ps 16

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Refren.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.

Refren.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/I9x-mr3Zk
Data dodania: 6/26/2022, 5:28:49 PM
Autor: borok

1 krl 19

Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie».

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.

Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą».

On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?»

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/bd44_Ekf-
Data dodania: 6/19/2022, 5:02:33 PM
Autor: borok

Łk 9

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #Ewangelia


Zobacz: https://lurker.land/post/rAbiu0AAZ
Data dodania: 6/19/2022, 2:44:18 PM
Autor: borok

Ga 3

Bracia:
Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/gEVZsTxLi
Data dodania: 6/19/2022, 11:43:58 AM
Autor: borok

Ps 63

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Refren.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren.

Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/t4oEsuY8t
Data dodania: 6/19/2022, 7:46:55 AM
Autor: borok

Za 12

Tak mówi Pan:
«Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.

W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.

W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycie grzechu i zmazy».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Czy Kościół zakazywał czytania Biblii?

Zobacz: https://lurker.land/post/rBAPdCvGF
Data dodania: 6/13/2022, 2:38:19 PM
Autor: jarema1987

https://www.youtube.com/watch?v=mBS63Q0Qky0
#kościół #katecheza #biblia


Zobacz: https://lurker.land/post/fIyIPvcCu
Data dodania: 6/12/2022, 10:49:42 PM
Autor: borok

J 16

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #Ewangelia


Zobacz: https://lurker.land/post/HKFM90Wwi
Data dodania: 6/12/2022, 10:48:54 PM
Autor: borok

Rz 5

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/wEh3DSWxZ
Data dodania: 6/12/2022, 10:47:26 PM
Autor: borok

Ps 8

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Refren.

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Co Jezus miał na myśli mówiąc o konieczności narodzenia się na nowo?

Zobacz: https://lurker.land/post/_KDnNCSBj
Data dodania: 6/7/2022, 1:37:15 PM
Autor: omenksgw

https://www.youtube.com/watch?v=q_nN_D2odbE #wiara #religia #Biblia


Zobacz: https://lurker.land/post/GRnAE0qAJ
Data dodania: 6/1/2022, 7:07:20 PM
Autor: szachista

Taka jest wola Boga :

"Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy." (1 List św. Jana 2:11)

Potępiając osoby innej orientacji sami na siebie wydajemy wyrok, bo my również czynimy nieprawość i nie jesteśmy bez winy! W czymże jesteś od nich lepszy, człowiecze? Tym że miałeś farta urodzić się taki, a nie inny?

Jesteś ślepcem i sam idziesz tam, gdzie ślesz tych, których się brzydzisz!!!
Zrozum to…

Sam nie jestem zdania, żeby zachęcać do tego, co czynią ludzie odmiennej orientacji, jednak NIE MAM KURWA PRAWA żeby ich nienawidzić i czynić im zło!
Nie tak uczy Jezus! To nie my będziemy ich sądzić, lecz sprawiedliwy Pan. To On osądzi ich i nas według tego cośmy uczynili. Nie jest jego wolą byśmy nienawidzili innych i wydawali na nich wyrok według naszego prawa, naszego mniemania. Nie mamy takiego prawa, tym bardziej będąc samemu nieczystym.

Atakując pedałów zabieracie im możliwość zbawienia, które jest z łaski poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. A żaden z nich nie zmieni się dzięki wam, tym którzy ich nienawidzą i ślą do diabła…

Nie znacie Boga, bo gdybyście go znali, wiedzielibyście że nie waszą sprawą jest sądzić pedałów i nienawidząc ich, jak i innych ludzi, którzy są od was inni.

#lgbt #biblia #przemyslenia


Zobacz: https://lurker.land/post/_TWGo29_6
Data dodania: 6/1/2022, 6:39:42 PM
Autor: szachista

"Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy." (1 List św. Jana 2:11)

Dziś widziałem kobietę trzymającą torebkę w tęczowe barwy, reprezentujące osoby lgbt. Zawsze byłem zagorzałym przeciwnikiem takich osób, pałałem do nich nie tyle nienawiścią, co niechęcią, choć nienawiść też się zdarzała. Byli mi wrogiem, walczyłem więc z nimi raniąc ich za to kim są. Czułem się lepszy niż oni, czułem nad nimi wyższość tylko dlatego, że urodziłem się takiej a nie innej orientacji. Ot, zwykły rzut kostą, losowość, sprawiła że w moim mniemaniu byłem lepszy…

Jednak dziś było inaczej. Nie wiem czy to Jezus mnie pouczył, czy padłem ofiarą wszechobecnej lewackiej propagandy, ale mój punkt widzenia na kwestię osób lgbt się zmienił…

Myślę, że Jezus z całą pewnością nie dyskryminowałby takich osób, podszedłby do nich z miłością, jaką od nikogo wcześniej nie doznały. Pouczyłby, że jest to niewłaściwe, jednak to miłość przemawiałaby przez niego, nie nienawiść.

Nie sadźcie, że namawiam do zachowań wbrew naturze, ale też nie chcę by ktoś walczył z takimi osobami. Zło należy zwyciężać dobrem - czyli miłością!

Co tskiego ci ludzie czynią przeciw wam, że palacie do nich nienawiścią? Czy tak ma zachowywać się ktoś mieniący się Synem Najwyższego? Czy Jezus postąpiłby tak? Nie!

Tak więc każdy prawdziwy sługa Jedynego Pana nie może dyskryminować osób innej orientacji, i nie myślcie że mówię to że względu na własne rozważania, lecz przez względu na ewangelię:

"Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy." (1 List św. Jana 2:11)

Osoby lgbt mogą być z Panem! Nie zamykajcie im drzwi ze względu na to, jacy się urodzili, gdyż nie tego chce Pan!
Kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem!!! Jesteśmy zbawieni przez wiarę, łaskę, a nie przez naszą orientację seksualną, nie przez uczynki.

Morał z dzisiejszego dnia jest prosty - miłość do każdego, a w szczególności do nieprzyjaciela jest jedyną drogą, gdyż tak mówi Pan.

Chwała Królowi i Mesjaszowi - Jezusowi Chrystusowi teraz i zawsze, bo Duch Ojciec dał mu wszystko, a my jesteśmy pod nim, w niego wczepieni i przez niego podlewani i oczyszczani, abyśmy byli światłością świata, bez zarzutu!
=======================

Dziś zrozumiałem, że jeśli będę podchodzić do każdego nawet wrogo do mnie nastawionego człowieka z miłością /dobrem, to otrzymam dokładnie to samo. Jak będę dla innych dobry, to i oni będą tacy dla mnie, choć wiadomo nie wszyscy. Przykład jednak muszę dać i uważać żeby mi ręki ktoś nie odjebał.
No bo przecież jak się do kogoś przypruje, to on odpowie też agresją i stworzy się konflikt, który można pogłębić złem lub zniwelować dobrem. Ale do tego trzeba cierpliwości pokory i dystansu, jednym słowem mieć wyjebanie w kogoś pociski i zalać go kurwa dobrem na tyle, że wytraci się z równowagi. Pamiętam że miałem taką sytuację i to ja byłem tym złym. Chciałem się ponapierdalać, ale tym zamiast dać się sprowokować ugasił moje zapędy.

To oczywiście tylko teoria wymagająca potwierdzenia, ale wydaje mi się że idzie w taki sposób ugrać o wiele wiele więcej niż odpowiadając na starcie niskimi wibracjami/emocjami często bez powodu. Bo po chuj mam się wkurwiać przez kogoś za coś kompletnie nieistotnego i przelewać dalej te wkurwienie. Lepiej jak naprawię stan kogoś "zepsutego" i jeśli się uda, zmienię jego sposób zachowania. Tylko tak można pokonać zło, które jest w nas, wpierw zabijając je w sobie i później w innych. Jak będzie więcej takich osób jak ja, to poleci jak domino, jak kulka śnieg rzucona z góry…

#Jezus #lgbt #biblia #polska #katolik #przemyslenia #lewactwo ##biblijnechrzescijanstwo


Zobacz: https://lurker.land/post/UcG0uOpNh
Data dodania: 5/24/2022, 9:34:49 PM
Autor: szachista

"I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:" (Apokalipsa św. Jana 18:4)

#kosciolkatolicki #kalisz #pedofilia #wielkanierzadnica #heheszki #polityka #polska #biblia


Bóg wolałby, żebyśmy jedli kebaby zamiast schabowych

Zobacz: https://lurker.land/post/7JnH0lDEh
Data dodania: 5/24/2022, 11:47:17 AM
Autor: wiktor

Niektórzy uważają, że przepisy żywieniowe zawarte w Piśmie Świętym to starożytna tradycja, która nie jest praktyczna i nie ma żadnej wartości dla nas, żyjących w XXI wieku.

A gdyby istniał naukowo wymierny dowód na to, że podział na zwierzęta "czyste" i "nieczyste", jest wiarygodny pod względem zdrowotnym?

W 1953 roku na Uniwersytecie Johna Hopkinsa opublikowana została praca badawcza doktora Davida Machta.

Dr David Macht, farmakolog, opublikował ponad 900 prac naukowych i trzy książki, a także pracował na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. W 1982 r. na jego cześć ustanowiono nagrodę "David Macht Research Award", która do dziś jest przyznawana studentom medycyny.

AN EXPERIMENTAL PHARMACOLOGICAL APPRECIATION OF LEVITICUS XI AND DEUTERONOMY XIV

W swoich badaniach wyraźnie powiązał poziom toksyczności różnych rodzajów mięsa z Bożymi instrukcjami dla Jego ludu, co wolno, a czego nie wolno jeść (Księga Kapłańska 11 i Księga Powtórzonego Prawa 14). Jego badania zostały opublikowane w "Bulletin of the History of Medicine" Sep/Oct Issue w 1953 roku i nosiły tytuł "An Experimental Pharmacological Appreciation of Leviticus XI and Deuteronomy XIV".

W tabelach z poziomami toksyczności, każda liczba poniżej 75% jest uważana za toksyczną, zgodnie z wyjaśnieniami dr Machta.

Spośród wszystkich zwierząt i klasyfikacji zwierząt podanych w Kpł 11 i Pwt 14, dr Macht eksperymentował na zwierzętach czworonożnych, ptakach i rybach. Pierwszy zestaw eksperymentów przeprowadził na zwierzętach wymienionych z nazwy w Piśmie Świętym i odkrył, że mięso wołu, cielęcia, owcy, kozy, jelenia praktycznie nie jest toksyczne dla naszych ciał, podczas gdy mięso świni, zająca, kozła i wielbłąda zawiera dużo toksyn.

Następnie przetestował kategorię ptaków i odkrył, że mięso kurczaka, kaczki, gęsi, indyka, gołębia i przepiórki nie było toksyczne, natomiast mięso ptaków drapieżnych, takich jak sowa, jastrząb i sokół było toksyczne.

W trzeciej kategorii również uzyskano podobne wyniki, uznając ryby bez łusek i płetw, takie jak rekin, sum, płaszczka, węgorz, za toksyczne, natomiast ryby z łuskami i płetwami - za nietoksyczne.

Ogólnie rzecz biorąc, eksperymenty dr Machta dostarczyły solidnych naukowych dowodów na to, że mięso uznane za nieczyste rzeczywiście zanieczyszcza nasze ciała szkodliwymi toksynami. Toksyny te z czasem odkładają się w naszym organizmie i prowadzą do różnego rodzaju chorób.

Musimy pamiętać, że wszystko, co zwierzę zje, stanie się częścią jego ciała i w końcu stanie się zagrożeniem dla nas, jeśli w końcu zjemy to zwierzę. Większość zwierząt zaliczanych do kategorii "Nieczyste", jeśli nie wszystkie, służy właśnie do oczyszczania naszego środowiska z zanieczyszczeń i śmieci. Dlaczego mielibyśmy chcieć, aby te zanieczyszczenia stały się częścią naszego ciała?

Klasyfikacja czystego jedzenia według Kpł 11 i Pwt 14

MIĘSO CZERWONE

Zwierzę musi mieć kopyto, a kopyto musi być przedzielone; musi przeżuwać własną paszę. Kopyto parzystokopytne to kopyto podzielone lub rozdwojone. Zwierzęta, które przeżuwają swoją paszę, nazywamy przeżuwaczami, których żołądek składa się z czterech komór. Proces zachodzący w tych czterech żołądkach pozwala przeżuwaczom eliminować bakterie, toksyny, pasożyty i inne elementy, które mogą stać się częścią mięsa i trafić do organizmu człowieka podczas spożywania posiłku.

- Bydło - owca - koza - jeleń - gazela - sarna - antylopa

RYBY

Ryba musi mieć płetwy i łuski, zarówno w morzach, jak i w rzekach
(słodko- i słonowodnych).

Łuski pomagają rybom odpierać toksyny znajdujące się w wodzie. Ryby te są bardzo wybredne, odrzucają martwy pokarm, zanieczyszczone lub w inny sposób skażone miejsca, w których mogą żerować.
- dorsz - flądra - plamiak - halibut - okoń - mintaj - lucjan czerwony - labraks
- Pstrąg tęczowy - Tuńczyk - Bass - Bluefish - Mullet - Gardłosz atlantycki - Śledź
- Makrela - Pompano - Łosoś - Sardynka - itd.

PTAKI

Ptactwo domowe nie może być ptactwem żywiącym się mięsem. Jeśli ptak zjada szczury, węże lub inne zwierzęta, które są nieczyste, będzie spożywał trucizny i toksyny zawarte w mięsie zwierzęcia, które zjada.

- Kurczak - gęś - indyk - kaczka - gołąb - gołąb - kuropatwa - przepiórka - itd.

Klasyfikacja pokarmów nieczystych według Kpł 11 i Pwt 14

MIĘSO CZERWONE:

Jeśli nie ma kopyta; jeśli kopyto nie jest rozdzielone; jeśli nie przeżuwa własnej paszy.
- wielbłądy - borsuki skalne - króliki - świnie - konie - itp.

RYBY

Jeśli ryby nie mają płetw i łusek (kostne gruczoły nie są uważane za łuski).
- Miecznik - Jesiotr - Rekin - Lumpfish - Płastuga europejska - Sum
- Skalpiny - Żabnica - itd.

OWOCE MORZA

Wszystkie skorupiaki i mięczaki. Skorupiaki mają wyjątkową zdolność do oczyszczania wody z bakterii chorobotwórczych, takich jak te znajdujące się w surowych ściekach. Małże i ostrygi mogą przefiltrować do pięćdziesięciu galonów wody morskiej dziennie. Stworzenia te oczyszczają morza z odpadów, ale odpady stają się częścią ich ciała.
- Kraby - homary - krewetki - raki - małże - omułki - ostrygi - przegrzebki - itd.

PADLINOŻERCY

Wszystko, co zjada martwe mięso, np. ptaki drapieżne, są uważane za nieczyste.
- Orzeł - Sęp - Myszołów - Latawiec - Sokół - Kruk - Struś - Sowa - Sęp - Haron
- bocian - nietoperz - itd.

PEŁZACZ

Każde zwierzę, które pełza.
- Kret - Mysz - Jaszczurka - Gekon - Gad - Kameleon - itd.

https://www.jstor.org/stable/44443798

#biblia #dieta #starytestament #judaizm #koszernejedzenie #jedzenie #pismoswiete #davidmacht


Jezus powiedział Nikodemowi, że musi narodzić się na nowo. Co miał na myśli?

Zobacz: https://lurker.land/post/cz0PIooME
Data dodania: 5/7/2022, 12:43:07 PM
Autor: omenksgw

#Biblia #Jezus #teologia #chrzescijanstwo #protestantyzm https://www.youtube.com/watch?v=q_nN_D2odbE


Zobacz: https://lurker.land/post/heQ5Xbi0-
Data dodania: 5/6/2022, 12:45:47 PM
Autor: emrys_vledig

#heheszki #biblia #takasytuacja