Lurker.land - tag #biblia

Zobacz: https://lurker.land/post/ThFzhRV79
Data dodania: 1/29/2023, 2:50:03 PM
Autor: borok

1 Mt 5

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #Ewangelia


Zobacz: https://lurker.land/post/bV-UFvl2-
Data dodania: 1/29/2023, 11:50:02 AM
Autor: borok

1 Kor 1

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napisane, «w Panu się chlubił ten, kto się chlubi».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/ghdq_7Mwi
Data dodania: 1/29/2023, 9:50:03 AM
Autor: borok

Ps 146

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
albo: Alleluja.

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Refren.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Refren.

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/zasFHfpVo
Data dodania: 1/29/2023, 6:04:39 AM
Autor: borok

So 2

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Czy chrześcijanin może być socjalistą?

Zobacz: https://lurker.land/post/yajT2sYPX
Data dodania: 1/24/2023, 6:09:13 PM
Autor: omenksgw

https://www.youtube.com/watch?v=uoG5awi1t4c #Biblia #socjalizm #kapitalizm #lewica #prawica


Objawienia fatimskie oczami zielonoświątkowca. Konfrontacja objawień ze Słowem Bożym

Zobacz: https://lurker.land/post/1-LakAhQz
Data dodania: 1/24/2023, 11:25:19 AM
Autor: omenksgw

https://www.youtube.com/watch?v=SFdHGnxsW3g #fatima #katolicyzm #Biblia #protestantyzm #wiara #religia


Zobacz: https://lurker.land/post/4kvsZR44u
Data dodania: 1/22/2023, 2:20:02 PM
Autor: borok

Mt 4

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Koniec krótszej perykopy

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #Ewangelia


Zobacz: https://lurker.land/post/uIXOuoYwg
Data dodania: 1/22/2023, 10:50:03 AM
Autor: borok

1 Kor 1

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/mszUHJj7l
Data dodania: 1/22/2023, 8:50:03 AM
Autor: borok

Ps 27

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren.

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, †
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
po wszystkie dni mego życia,
abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Refren.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/GFsVs692D
Data dodania: 1/22/2023, 4:47:04 AM
Autor: borok

Iz 8

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/0dKAKX6nZ
Data dodania: 1/20/2023, 12:44:06 AM
Autor: szachista

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie.

- szatan pod postacią Jezusa do siostry Faustyny

"Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą." (Iz 44:9)

Czcić obraz czy nie czcić, okryć się hańbą albo zginąć?.. Co lepsze, hańba czy śmierć? Oto jest pytanie

- Bracie! lepiej uwierzyć Jezusowi niż zhańbionej zakonnicy i posłuchać Boga, który dopitnie sam powiedział, że żadne uczynki nie sprawiają że jest się zbawionym, bo zbawienie to dar z łaski poprzez wiarę, aby się nikt nie chlubił. Tak mówi Bóg i taka jest prawda. Nie ma innej prawdy, a kto głosi inną ewangelię jest przeklęty.

#katolicyzm #biblia


Zobacz: https://lurker.land/post/PLfBW5MKj
Data dodania: 1/18/2023, 5:59:18 PM
Autor: szachista

"Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją."

(Iz 44:9-11) #katolicyzm #biblia


Zobacz: https://lurker.land/post/czxUuJQY0
Data dodania: 1/18/2023, 5:20:58 PM
Autor: szachy5d

#katolicyzm #biblia #zydzi #judaizm #teologia #kościół #nawrocenie #dzienjudaizmuwkosciele

Spóźniłem się o jeden dzień, niemniej gdyby ktoś tkwił w błędnym przekonaniu, przypominam (wybrane - można by bowiem zacytować o wiele więcej):

My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym - my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele.

(Flp 3,3)

Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.

(Rz 2: 28-29)

Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.

(J 5,23)

Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.

(1 J 2,23)

Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich»

(J 8,24)

Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie [przymierze]

(Hbr 8: 7)

Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; […]

(Hbr 8: 13)

Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem». Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów.«Nawróćcie się –
powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha
Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz».

(Dz 2,36-39)

A jeśli jesteście Chrystusowi, to jesteście potomkami Abrahama (Ga 4,29). Jeśli więc z powodu wiary w Chrystusa jesteśmy uważani za dzieci Abrahama, to Żydzi z powodu swojej wiarołomności przestali być jego potomkami.

(Św. Grzegorz Wielki, Homilia XX, IV niedziela Adwentu w Bazylice św. Jana Chrzciciela)

Nasamprzód bowiem przez śmierć Odkupiciela przestał istnieć Stary Zakon, a na jego miejscu Nowy Zakon powstaje. Wtedy to Krwią Chrystusową poświęcony został dla całego świata Zakon Chrystusowy ze swoimi tajemnicami, ustawami,
obrzędami i ustanowieniami. Podczas gdy Boski Zbawiciel głosił słowo Boże w ciasnych granicach jednego kraju – posłany był bowiem tylko do owiec Izraela, które były zginęły – (Mt 15, 24) – wtedy żyły obok siebie Stary Zakon i Ewangelia, lecz na drzewie krzyża swego Pan Jezus zniósł Stary Zakon przykazań i przepisów (Ef 2, 15), przybił do krzyża cyrograf Starego Zakonu (Kolos 2, 14), ustanawiając we Krwi swojej, przelanej za cały rodzaj ludzki,
Nowy Zakon (Mt 26, 28).“Wtedy to, powiada św. Leon Wielki, głosząc naukę o krzyżu, wtedy to “stała się ta oczywista zmiana Starego Zakonu na Ewangelię, Synagogi na Kościół, wielu ofiar na jedną Ofiarę, aby wraz ze śmiercią Pana owa mistyczna zasłona, która broniła przystępu do głębi świątyni i tajemnic najświętszych, rozdarła się od góry do dołu pod działaniem jakiejś gwałtownej,
błyskawicznej siły”.
Na krzyżu zatem umarł Stary Zakon (i miał się zaraz po pogrzebie swoim stać śmiercionośnym), aby ustąpił miejsca Nowemu Zakonowi, dla którego Chrystus Pan wybrał w Apostołach odpowiednie swoje sługi (2 Kor 3, 6).

(Pius XII, Encyklika Mystici Corporis Christi)


Zobacz: https://lurker.land/post/vQknSeNg_
Data dodania: 1/18/2023, 2:30:46 PM
Autor: szachista

"Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani [b]wzywający zmarłych[/b]; Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą." (V Mojż 18:10-12)

"Ktokolwiek bowiem jest złączony ze wszystkimi żyjącymi, ma nadzieję, gdyż lepszy jest żywy pies niż zdechły lew. Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale [b]umarli o niczym nie wiedzą[/b] i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu." (Kaz 9:4-5)

Ktoś, kto zmarł nie słyszy tego, który jeszcze żyje. Możesz postawić zmarłemu pomnik, okrywając się przy tym hańbą i modlić się do niego, ale twoje trudy w dotarciu do Boga za pośrednictwem trupa są daremne i obrzydliwe! On cię nie słyszy i nie wie że ktoś ze świata żywych do niego mówi.
Jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem, a ludźmi jest Jezus! Nikt kurwa inny! Zrozum to drogi katoliku i nie wzywaj już umarłych, gdyż jest to obrzydliwość, nic ponad to.
#biblia #katolicyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/Ao1hYKELX
Data dodania: 1/16/2023, 7:32:04 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/shorts/F4bOicv4rjE Były klecha dobrze gada, my nie przekonamy was, wy nie przekonacie nas. Gramy przecież do wspólnej bramki. #biblia #chrzescijanstwo


Zobacz: https://lurker.land/post/ceCKppsFb
Data dodania: 1/15/2023, 7:20:03 PM
Autor: borok

J 1

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #Ewangelia


Zobacz: https://lurker.land/post/Yrciz51qX
Data dodania: 1/15/2023, 5:50:02 PM
Autor: borok

Ps 40

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana, *
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Refren.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Refren.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/IliiqYJLE
Data dodania: 1/15/2023, 5:27:31 PM
Autor: borok

1 Kor 1

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/TTVnbf_JN
Data dodania: 1/15/2023, 5:24:30 PM
Autor: borok

Iz 49

Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię».

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/m5hhjhAL3
Data dodania: 1/14/2023, 5:04:20 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=FdA6mzI5xmk
Akcja 3:14 #biblia #nauka


Zobacz: https://lurker.land/post/Lp2p24aXs
Data dodania: 1/14/2023, 4:06:48 PM
Autor: szachista

" Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony , czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania; Nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy; Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku; Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o kościół Boży? " (1Tm 3:2-5) #biblia #kosciolkatolicki


Zobacz: https://lurker.land/post/T3-_roQPG
Data dodania: 1/11/2023, 8:14:49 PM
Autor: szachista

"A gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: Wstań, ja też jestem człowiekiem."

Dz 10:25-26 #biblia #pokora #katolicyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/7Ps8jsv5f
Data dodania: 1/11/2023, 8:01:45 PM
Autor: szachista

Na swej warcie będę stać, stanę na baszcie i będę się wpatrywać, aby zobaczyć, co Bóg będzie mówił i co mam odpowiedzieć, gdy zostanę upomniany. Wtedy PAN mi odpowiedział: Zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać. To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie; a choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, nie spóźni się.

Oto dusza tego, który się wywyższa, nie jest w nim prawa. Ale sprawiedliwy będzie żył ze swojej wiary. Owszem, ponieważ upija się, jest on hardym człowiekiem i nie pozostaje w swoim domu; pomnaża swoją żądzę jak piekło i jak śmierć nie może się nasycić, choć zgromadził u siebie wszystkie narody i zebrał u siebie wszystkich ludzi. Czy ci wszyscy nie ułożą o nim przypowieści i szyderczego przysłowia, mówiąc: Biada temu, który gromadzi nie swoje rzeczy (jak długo?) i obciąża się gęstym błotem! Czy nie powstaną nagle ci, którzy będą cię kąsać, i nie obudzą się ci, którzy będą cię szarpać? A staniesz się dla nich łupem. Ponieważ złupiłeś wiele narodów, złupią cię też wszystkie pozostałe narody z powodu krwi ludzkiej i przemocy dokonanej w ziemi, miastu i wszystkim jego mieszkańcom. Biada temu, który chciwie pragnie niegodziwego zysku dla swego domu, aby wystawił wysoko swoje gniazdo i tak uszedł mocy zła! Postanowiłeś wytracić wiele narodów na hańbę swemu domowi, a grzeszyłeś przeciwko własnej duszy. Kamień bowiem będzie wołać z muru i sęk z drewna da o tym świadectwo. Biada temu, który krwią buduje miasto i utwierdza miasto nieprawością! Czyż to nie pochodzi od PANA zastępów, że ludy będą się trudzić przy ogniu, a narody będą się męczyć daremnie? Ziemia bowiem będzie napełniona poznaniem chwały PANA, jak wody napełniają morze. Biada temu, który poi swego bliźniego, przystawiając mu swe naczynie, aż go upoi, by patrzeć na jego nagość! Nasyciłeś się hańbą zamiast sławą; upij się sam i będziesz obnażony. Kielich prawicy PANA zwróci się przeciw tobie i sromotne wymioty pokryją twoją sławę. Okryje cię bowiem bezprawie Libanu i spustoszenie bestii, które ich straszyły, z powodu krwi ludzkiej i przemocy dokonanej w ziemi miastu i wszystkim jego mieszkańcom.

Cóż pomoże rzeźbiony posąg, który wykonał jego rzemieślnik, albo odlany obraz i nauczyciel kłamstwa, aby rzemieślnik pokładał w nim ufność, czyniąc nieme bożki? Biada temu, który mówi do drewna: Przebudź się, a do niemego kamienia: Obudź się! Czyż on może nauczać? Spójrz na niego, jest powleczony złotem i srebrem, ale nie ma w nim żadnego ducha. PAN jest w swoim świętym przybytku. Niech cała ziemia zamilknie przed nim.
Habakuka 2:1‭-‬20 UBG
#biblia


Zobacz: https://lurker.land/post/WkUyDuehp
Data dodania: 1/10/2023, 4:59:22 PM
Autor: szachista

"I mówił do nich wiele w przypowieściach. I powiedział: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły przy drodze, przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie nie miały wiele ziemi. Zaraz wzeszły, bo ziemia nie była głęboka. Lecz gdy wzeszło słońce, zostały spalone, a ponieważ nie miały korzenia, uschły. Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły je. Inne zaś padły na dobrą ziemię i wydały plon, jedne stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. " (Mt 13:3-9) #biblia


Zobacz: https://lurker.land/post/PvoKqGAm0
Data dodania: 1/8/2023, 3:50:02 PM
Autor: borok

Mt 3

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #Ewangelia