Lurker.land - tag #bezprawie

Wkrótce rząd będzie zamrażał majątki firmom i obywatelom - arbitralnie, na mocy domniemania winy i bez nakazu sądu, pod pretekstem zwalczania Rosji. Pracują też nad dopisaniem do Konstytucji zgody na konfiskatę majątków bez prawa do odszkodowania.

Zobacz: https://lurker.land/post/iOpXFBiEe
Data dodania: 4/8/2022, 9:19:58 AM
Autor: wolnemedia

Sejm przy braku choćby jednego głosu sprzeciwu uchwalił ustawę pozwalającą na zamrażanie – arbitralną decyzją ministra na podstawie domniemania winy – funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów (także obywateli Polski), co do których istnieje choćby prawdopodobieństwo wspierania agresji Rosji na Ukrainę. Posłowie PiS wnieśli też projekt zmiany „Konstytucji”, umożliwiający konfiskatę majątku bez odszkodowania, jeśli będzie „można domniemywać”, że „może być wykorzystany” w jakiejkolwiek części do finansowania lub „wspierania w innej formie” napaści zbrojnej bezpośrednio zagrażającej bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzi to duże pole do nadużyć władzy, zwalczania opozycjonistów antyrządowych, niezależnych mediów nie wspierających propagandy rządowej i doprowadzania do bankructwa firm polskich obywateli handlujących np. z Rosją. To prawo jest niebezpieczne o zbędne, ponieważ istniejące przepisy Kk pozwalają już na zabezpieczanie majątków i ich konfiskatę, ale wymagają udowodnienia winy. No, ale rząd chce zamrażać majątki i konfiskować je bez udowodnienia winy, na mocy arbitralnej decyzji ministra, który będzie równocześnie oskarżycielem, sędzią i komornikiem. Prawo to przypomina zamrażanie kont w Kanadzie osobom organizującym lub wspierającym Konwój Wolności.
https://wolnemedia.net/minister-bedzie-zamrazac-majatki-firmom-i-obywatelom/
#polityka #konfiskatapieniędzy #bezprawie #pis


A czy ty też pomagasz zniewalać? Czy wiesz, że poddając się bezprawiu grzeszysz?

Zobacz: https://lurker.land/post/2oQFgDwQE
Data dodania: 12/30/2021, 1:00:22 PM
Autor: wiktor

Ks. Prałat Kneblewski w prostych słowach tłumaczy dlaczego nie powinniśmy robić rzeczy, w które nie wierzymy, ale które robimy dla "świętego spokoju".

https://www.youtube.com/watch?v=jpxY2ukrFPc

#pralatkneblewski #tubacordis #sacrecoeur #bezprawie #moralnosc #konformizm #pandemia


Wg Kolei Mazowieckich musisz z własnej woli okazać zwolnienie z maseczki lub zostaniesz siłą wyrzucony z pociągu

Zobacz: https://lurker.land/post/_SFULIw9q
Data dodania: 12/24/2021, 11:31:52 PM
Autor: wiktor

Koleje Mazowieckie odpowiadają na wątpliwości pasażera.
Rodzą się nowe wątpliwości - czy rozumując w ten sposób, nie należy wymagać od każdego pasażera dobrowolnego pokazania zawartości bagażu? Jeśli ktoś przewozi zamknięty bagaż to prawdopodobnie przewozi przedmioty stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku.

Z poniższego pisma można wnioskować, że osoba bez maseczki jest domyślnie "uciążliwym podróżnym zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi".

Treść odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji publicznej:

,,Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
03-802 Warszawa ul. Lubelska 26
www.mazowieckie.com.pl
Zarząd Spółki tel. (+48 22) 47 38 716
fax (+48 22) 47 38 814
Warszawa, dnia 23 grudnia 2021 r.
MZ0.0153.43.1.2021

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 grudnia 2021 r. (data wpływu) w zakresie przekazania informacji dotyczącej osób uprawnionych do wymagania przedstawienia w pociągu zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z nakazu zasłaniania ust i nosa, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

1. Czy kierownicy pociągu, konduktorzy lub kontrolerzy mogą wymagać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania nosa i ust?

W świetle przepisu § 25 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) kierownicy pociągów, konduktorzy i kontrolerzy nie mają prawa żądać od podróżnego okazania zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Uprawnienia do kontroli w tym zakresie w pociągach Spółki KM posiadają funkcjonariusze Policji i Straży Ochrony Kolei.

2. Jeżeli występują uprawnienia w ww. zakresie, proszę o przekazanie podstawy prawnej takiego
uprawnienia.

Kierownik pociągu/konduktor/kontroler ma prawo i obowiązek wyegzekwowania od podróżujących pociągiem lub autobusem komunikacji zastępczej przestrzegania ustanowionych przepisów porządkowych, w tym obowiązku zakrywania ust i nosa. W związku z tym to na podróżnym, który odbywa podróż pociągiem lub autobusem komunikacji zastępczej bez prawidłowo założonej maseczki spoczywa obowiązek udokumentowania posiadania takiego uprawnienia poprzez okazanie - bez dodatkowego wezwania, kierownikowi pociągu, konduktorowi lub kontrolerowi zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa.

3. Czy uzasadnione jest każdorazowe zatrzymanie pociągu w celu wezwania Policji, Straży Granicznej
lub Straży Ochrony Kolei do pasażera okazującego zaświadczenie lekarskie lub inny dokument zwalniający z obowiązku zasłaniania ust i nosa?

Zatrzymanie pociągu w celu wezwania ww. organów ochrony porządku publicznego następuje w przypadku nieokazania dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zgodnie z art. 15 ust. 1. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 8, dalej jako Prawo przewozowe) podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie, a na podstawie art. 15 ust. 2 Prawa przewozowego osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego. W przypadku nieposiadania przez podróżnego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa lub nieokazania go obsłudze pociągu, kierownik pociągu/konduktor/kontroler działając na podstawie ww. przepisów Prawa § 3 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM) wzywa podróżnego do zastosowania się do obowiązujących przepisów porządkowych, a w przypadku odmowy ma prawo do zażądania opuszczenia przez podróżnego pociągu lub powiadamia właściwe służby o potrzebie przeprowadzenia interwencji do uciążliwego podróżnego. Organ porządkowy podejmuje stosowne czynności w oparciu o przepisy Kodeksu wykroczeń.

-/- Prezes Zarządu Robert Stępień
-/- Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Cezary Lewandowski

#maseczki #kolejemazowieckie #bezprawie #art116kw #kodekswykroczen #innydokument #maseczkizm


Radca prawny Anna Kubala pobita przez policjanta? "Krzyczałam o pomoc. Nikt nie pomógł"

Zobacz: https://lurker.land/post/wV5bADb5j
Data dodania: 12/24/2021, 11:08:51 PM
Autor: xxxxx

https://www.youtube.com/watch?v=hplMuuLUk5Q&ab_channel=TARNOGORSKI

#PiSlicja #bezprawie #skandal #pobicie


Radca prawny Anna Kubala pobita przez policje na komisariacie.

Zobacz: https://lurker.land/post/1MCiYUIK4
Data dodania: 12/23/2021, 10:08:55 PM
Autor: tompo75

Oj to czuje ze zacznie sie robic goraco, bo kiepsko trafili, bo na prawnika.
Cos czuje ze w takim przypadku z obawy przed konsekwencjami i rozglosem, policjanci moga szybciutko poniesc kare.

https://tarnogorski.info/radca-prawny-anna-kubala-pobita-przez-policjanta-krzyczalam-o-pomoc-nikt-nie-pomogl/

https://www.youtube.com/watch?v=hplMuuLUk5Q

#milicja #policja #przemoc #bezprawie #zomo


Straż miejska nie ma prawa legitymować z powodu braku maseczki - orzeczenie sądu

Zobacz: https://lurker.land/post/lvXz9y3ED
Data dodania: 12/20/2021, 12:49:28 PM
Autor: wiktor

Jest obecnie wysyp artykułów straszących tym, że straż miejska daje mandaty za brak maseczki. Są i takie gdzie pokazuje się powalanych na ziemię ludzi, rażonych paralizatorem. Nie ma jeszcze scen rozrywania końmi, ale do tego pewnie też dojdziemy.

A okazuje się, że straż miejska nie ma nawet prawa legitymować za brak maseczki, nie mówiąc o wystawianiu grzywien czy mandatów.

Straż miejska może podejmować interwencje tylko w przypadku wykroczeń znajdujących się w katalogu ogłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych:

https://arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-wykroczen-za-ktore-straznicy-strazy-gminnych-sa-uprawnieni-do-nakladania-grzywien-w-drodze-mandatu-karnego/k443/

Ostatnia nowelizacja z 2020 roku dorzuciła do katalogu "hulajnogi elektryczne", do dziś nie pojawiło się tam nic związanego z maseczkami czy sanitaryzmem.

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że samodzielna kontrola przestrzegania
obowiązków sankcjonowanych przez przepisy art. 116 § 1 k.w. i art. 116 § 1a k.w. nie mieści
się w zakresie celów i zadań straży gminnych określonych w art. 1 ust. 1, art. 10 i art. 11 ust.
1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Co prawda stosownie do
art. 27 pkt 4 przywołanej ustawy, do obowiązków strażnika gminnego należy podejmowanie
interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w razie naruszenia
dóbr osobistych ludzi, ale nie oznacza to generalnej kompetencji tej służby w tym zakresie,
przekładającej się na prawa do prowadzenia samodzielnie czynności wyjaśniających i
składania wniosków o ukaranie.
Wskazać należy, że spokój i porządek publiczny nie jest ubocznym przedmiotem ochrony
przepisów art. 116 § 1 k.w. i art. 116 § 1a k.w.

https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/II$0020W$0020341$002f21/151015100001006_II_W_000341_2021_Uz_2021-03-02_001

Nie mamy obowiązku legitymować się strażnikowi miejskiemu bez powodu:

Sąd Najwyższy w wyroku z 28.10.2011 r., III KK 291/11, Prok. i Pr.-wkł. 2012/2, poz. 7, wypowiedział się trafnie, że jeżeli funkcjonariusz organu państwowego lub upoważnionej do legitymowania instytucji żąda podania wskazanych w przepisie danych osobowych w sytuacji, gdy nie ma do tego podstawy prawnej, obywatel może odmówić podania danych osobowych bez konsekwencji prawnych.

#strazmiejska #maseczkizm #prawo #maszprawo #konstytucja #sanitaryzm #bezprawie


SKANDAL! Prezydium Sejmu odebrało Konfederacji czas na wystąpienia w dyskusji nad budżetem! (Zamach na demokrację, za przyzwoleniem lewicy). [Wideo + Artykuł].

Zobacz: https://lurker.land/post/YS7VjTqjD
Data dodania: 12/17/2021, 11:21:49 AM
Autor: nightshock

Wideo


Artykuł - Skandal w Sejmie. Braun nie może głosować, cała Konfederacja zakneblowana. „To była najważniejsza ustawa w roku” [VIDEO]

#Skandal #Konfederacja #Polityka #Sejm #Dyskryminacja #Bezprawie


Zobacz: https://lurker.land/post/NYHRLT92l
Data dodania: 12/7/2021, 8:28:25 PM
Autor: lcoyote

#covid #plandemia #francja #bezprawie #policja #agresja
Wczoraj sam na własnej skórze przekonałem się, że francuska policja celowo nie widzi:
1. Wymuszania przez kierowców pierwszeństwa na przejściach oznakowanych. A obok są kamery. Kierowcy potrafią sporo ludzi przejechać. Zawsze jakaś depopulacja
2. Nie widzą bójek (kamery obok) i znieczulica na całego. Policaje widzą i odjeżdżają -też celowa zamatocha - a może pozabijają się. Szprycowanie, opryski chemiczne, trutki w wodzie i żywności, fale mikrofalowe, przejechania, samobójstwa, pobicia ze skutkami różnymi w centrum małego miasteczka i w piały dzień. Muszę teraz chodzić nie tylko z maską w kieszeni, odblaskową rękawicą ale i ciężarek na dobrym metrowym zamocowaniu - by odstaraszyć ewentualnych chętnych do bójki takim młyńcem. Do czego jeszcze dojdzie? w USA już coraz więcej strzelanin. No ale najwidoczniej czymś tam zasłużyłem/przechlapałem sobie lub coś tam jeszcze, że mam być tego światkiem i uczestnikiem. Kûrŵä


Impreza na sali rozpraw w sądzie. Torty, ciasteczka, popijawa, gitara. Policja nie interweniuje.

Zobacz: https://lurker.land/post/k-cf6K3QT
Data dodania: 11/19/2021, 4:21:18 PM
Autor: puech

https://youtu.be/watch?v=rC7Ip5zO2R8
#lockdown #sądy #polska #korupcja #bezprawie


Zobacz: https://lurker.land/post/yNvmRfTGT
Data dodania: 10/8/2021, 10:03:46 AM
Autor: kwarcpl

TSUE i tak wie lepiej…

#uniaeuropejska #prawo #bezprawie


Zobacz: https://lurker.land/post/fph0MxVl9
Data dodania: 10/7/2021, 9:31:16 PM
Autor: kwarcpl

Przepraszam, ale czy właśnie TSUE orzekło, że prawo unijne jest ważniejsze od prawa krajowego, bo tak orzekają? Nie ma to jak walczyć z brakiem praworządności brakiem praworządności.

#uniaeuropejska #tsue #prawo #bezprawie


Zobacz: https://lurker.land/post/83CAoloHV
Data dodania: 7/12/2021, 5:07:18 PM
Autor: pajonk_strachu

To jest jedna wielka granda!
Jak szybko przeskanował loobystów na sali... jebany szabasgoj!
Jak nazywa się ten cygański koral prowadzący? Zapomniałem.

Minister Paweł Jabłoński na TWITTERZE: Wskazaliśmy też, że z uwagi na ostatnie wypowiedzi części izraelskich polityków, dyplomatów i mediów, dostrzegamy poważne ryzyko, iż wizyta może zostać wykorzystana do próby wpłynięcia na proces legislacyjny i wywierania presji na suwerenną polską władzę ustawodawczą….i że w związku z tym sugerujemy, by w spotkaniu mógł wziąć udział także przedstawiciel MSZ. Na tę sugestię Senat nie odpowiedział, a spotkanie odbyło się bez udziału MSZ.

https://streamable.com/3zx8ye
#senat #Polska #roszczeniazydowskie #stop477 #żyd #bezprawie #polityka


Znów klasyczna zagrywka PiS pod publiczkę. Partia ma bezwzględnie zniszczyć nepotyzm. Szkoda, że i tak nic się nie zmieni

Zobacz: https://lurker.land/post/3Sgiuq0mc
Data dodania: 7/4/2021, 4:20:47 AM
Autor: marekobala

https://nczas.com/2021/07/03/znow-klasyczna-zagrywka-pis-pod-publiczke-partia-ma-bezwzglednie-zniszczyc-nepotyzm-szkoda-ze-i-tak-nic-sie-nie-zmieni/
#nepotyzm #klamstwo #pis #bezprawie


Wszyscy są równi wobec prawa, ale Rydzyk równiejszy

Zobacz: https://lurker.land/post/Ii0VOv7qZ
Data dodania: 6/18/2021, 3:58:25 PM
Autor: lcoyote

#polityka #rydzyk #torun #prawo #bezprawie
https://wolnemedia.net/wszyscy-sa-rowni-wobec-prawa-ale-rydzyk-rowniejszy/


Zaświadczenie lekarskie od dentysty – czy uczeń z ZSEG ma prawo nie nosić maski w szkole? Czy będzie wsparcie poselskie?

Zobacz: https://lurker.land/post/VnQZRDUbF
Data dodania: 6/18/2021, 3:29:13 PM
Autor: lcoyote

#covid #maski #polityka #pandemiaglupoty #cieszyn #bezprawie
http://www.wymagajmy.pl/zaswiadczenie-lekarskie-od-dentysty-czy-uczen-z-zseg-ma-prawo-nie-nosic-maski-w-szkole/


Umorzenie 116kw za prowadzenie biznesu

Zobacz: https://lurker.land/post/85vm5GyFw
Data dodania: 6/18/2021, 3:18:23 PM
Autor: lcoyote

#polityka #wyrok #pis #polska #bezprawie
http://www.wymagajmy.pl/umorzenie-116kw-za-prowadzenie-biznesu/


Najstarszy więzień Guantanamo najprawdopodobniej zostanie zwolniony po 16 latach z aresztu

Zobacz: https://lurker.land/post/HdrcUEZwv
Data dodania: 5/19/2021, 12:02:02 AM
Autor: immortal_emperor

73-letni Pakistańczyk Paracha Saifullah nigdy nie usłyszał oskarżenia o popełnieniu przestępstwa.

https://wiadomosci.poinformowani.pl/artykul/34162-najstarszy-wiezien-guantanamo-najprawdopodobniej-zostanie-zwolniony-z-aresztu

#terroryzm #usa #bezprawie


Maski nielegalne. Postanowienie sądu wraz z uzasadnieniem.

Zobacz: https://lurker.land/post/vdoS6ESsV
Data dodania: 4/19/2021, 5:36:34 PM
Autor: gpspox

https://kochanezdrowie.blogspot.com/2021/04/maski-nielegalne-pierwsze-postanowienie.html #lockdown #bezprawie #stopcovid #maseczki #zasłanianieustinosa #zakazy #obostrzenia #covid


Policjanci bez masek przyłapani na gorącym uczynku tuz po wystawianiu mandatu za ich brak ! Hipokryzja level hard

Zobacz: https://lurker.land/post/Hgh3Hq471
Data dodania: 4/16/2021, 12:10:42 PM
Autor: gpspox

http://wygaszamypis.pl/policjanci-bez-masek-przylapani-na-goracym-uczynku-tuz-po-wystawianiu-mandatu-za-ich-brak/ #policja #maseczki #mandat #hipokryci #bezprawie


Szumowski 16 kwietnia 2020: "Maseczki będziemy nosić tak długo, aż będzie szczepionka"

Zobacz: https://lurker.land/post/VxU1aySO5
Data dodania: 4/15/2021, 9:45:22 AM
Autor: wiktor

https://streamable.com/hyt386

Jakie tym razem wytłumaczenie ma rząd dla swoich kłamstw?

#maseczkizm #lockdown #szumowski #morawiecki #bezprawie #grzegorzpłaczek #tosiesamokomentuje #maseczki


Pub PiwPaw został okradziony. Konfiskata mienia jak za czasów PRL

Zobacz: https://lurker.land/post/XIn-UAztV
Data dodania: 3/5/2021, 11:24:14 AM
Autor: xmar

Wczoraj wieczorem warszawski pub PiwPaw znany z przeciwstawieniu się rządowym restrykcjom został w niewyjaśniony sposób okradziony przez policję, sanepid oraz skarbówkę. Służby polskiego rządu zarekwirowały towar w postaci beczek piwa oraz innych napojów wysokoprocentowych. Zrozpaczony właściciel oskarża polskie władze o bezprawne zamykanie gospodarki.

https://medianarodowe.com/2021/03/05/pub-piwpaw-zostal-okradziony-konfiskata-mienia-jak-za-czasow-prl/

#polska #polityka #milicja #bezprawie #zamordyzm


Od dziś wchodzi w życie kilka zmian w covidowym rozporządzeniu. Tu artykuł kancelarii LEGA ARTIS o nich.

Zobacz: https://lurker.land/post/qtrvnQHCQ
Data dodania: 2/23/2021, 6:04:07 PM
Autor: yfu

https://www.facebook.com/482258542233546/posts/1163613770764683

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000033601.pdf

#legaartis #kancelariaprawna #prawo #bezprawie #plandemia #pandemia #praktycznyspisek #czaspatriotow


Politycy PiS nie złamali obostrzeń, bo te są niekonstytucyjne. Mentzen: Stan XD trwa i trwa mać...

Zobacz: https://lurker.land/post/wheV29Zsb
Data dodania: 2/19/2021, 12:40:27 PM
Autor: yfu

https://nczas.com/2021/02/19/politycy-pis-nie-zlamali-obostrzen-bo-te-sa-niekonstytucyjne-mentzen-stan-xd-trwa-i-trwa-mac/

#pis #pandemia #prawo #bezprawie #ustawy #konstytucja #praktycznyspisek #czaspatriotow


Komisja Europejska zwalnia Niemcy z odpowiedzialności za złamanie zasad wspólnego zakupu szczepionek

Zobacz: https://lurker.land/post/gm0blIUie
Data dodania: 1/11/2021, 7:46:25 PM
Autor: tenji

https://twitter.com/JSaryuszWolski/status/1348673396532506626

Źródło
https://www.politico.eu/article/germanys-coronavirus-vaccine-side-deal-at-odds-with-legally-binding-eu-pact/

#niemcy #uniaeuropejska #ue #bezprawie #komisjaeuropejska


Zobacz: https://lurker.land/post/_pbPRyqXA
Data dodania: 11/29/2020, 8:11:48 PM
Autor: wykopanywykopowicz

Lurki co myślicie o zniesieniu immunitetów (p)osłów i sędziów?
Po cholere te immunitety? Żeby mogli bezkarnie 120 km/h przez miasto jechać? Żeby mogli kraść 50 zł z lady? Żeby mogli blokować ruch w mieście? Wszyscy równi wobec prawa?

#polityka #swietekrowy #bezprawie #bandyci