Lurker.land - tag #art116kw

Groźni policjanci prężą muskuły przed panem, który wie wszystko o ich obowiązkach, a oni w głowie mają tylko pustkę

Zobacz: https://lurker.land/post/V_Zhss8dy
Data dodania: 1/26/2022, 12:21:53 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=jkXPlKgMwWU

"Pan ma orła w koronie na czapce, pan teraz reprezentuje rząd, a nie jakiegoś wieśniaka ze wsi."

Policjanci nie wiedzą jak się przedstawić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy.

Nie wiedzą dlaczego wystawiają mandat i jaka jest podstawa prawna.

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 192
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

§ 2. [Podjęcie czynności przez funkcjonariusza policji]
1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1, 3, 6 i 7, podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną podjęcia tej czynności.

Podtykają mu jakiś nieustawowy kwit do podpisania.

Pytając o miejsce zamieszkania (miejscowość) domagają się dokładnego adresu.

Rozdział II Kodeks cywilny
Miejsce zamieszkania
Art. 25. [Domicilium]
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Wydają polecenia porządkowe nie umiejąc podać podstawy prawnej, jako podstawę faktyczną podają "bo może pan uciec".

Art. 65a. KW
Niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej
Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Polecenia wydawane na podstawie przepisów prawa. Polecenia określonego zachowania muszą być wydane na podstawie prawa. Regulacje Kodeksu wykroczeń nie wskazują rangi aktów prawnych, na podstawie których mogą być wydawane polecenia określonego zachowania się, o których mowa w art. 65a k.w. Oznacza to, że w tym zakresie zastosowanie będą mogły znaleźć wszystkie akty prawne stanowiące źródła prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 ust. 1–2 Konstytucji RP). Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w poglądach judykatury (zob. wyrok SN z 26.03.2021 r., II KK 40/21, OSNK 2021/5, poz. 21 „Odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 65a k.w. ponosi jedynie ten, kto nie stosuje się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej poleceń określonego zachowania się, jeżeli polecenia takie znajdują rzeczywistą podstawę prawną”).

Policjanci nie biorący udziału w interwencji przyłączają się do interwencji twierdząc, że "asekurują" i nie chcą podać swojego imienia i nazwiska.

Czy można pełnić rolę "policjanta asekurującego" i jednocześnie nie brać udziału w interwencji?

Przetrzymują człowieka, który sam do nich podszedł z prośbą o nałożenie mandatu na siebie samego bo nie potrafią ustalić jego tożsamość.

Art. 14. Czynności Policji, Ustawa o Policji, Dz.U.2021.0.1882 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
par. 3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

Tożsamość ustalają przez prywatny telefon przesyłając dane osobowe podlegające ochronie niezabezpieczonymi kanałami bo nie posiadają terminala. Policjant ucieka z telefonem do kibla, żeby spokojnie pogadać i wraca twierdząc, że podawał dane przez radiostację. Czy policja ma radiostację w każdym kiblu czy tylko w Arkadii?

Z treści opinii prawnej przygotowanej na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów jasno wynika, że używanie prywatnych telefonów do celów służbowych jest wątpliwe pod względem legalności i naraża policjantów na odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku utraty takiego telefonu (np. dostęp osób nieupoważnionych do kontaktów, wiadomości zapisanych w telefonie).

Cyt: (…)jedną z podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy może być utrata materiału zawierającego informacje niejawne (vide: art. 132 ust. 3 pkt. 9 ustawy o Policji). Wykorzystywanie prywatnych urządzeń komórkowych może zatem doprowadzić do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego w razie utraty takiego urządzenia, skasowania danych czy ich wycieku. Zakres tych danych może zaś być bardzo szeroki, obejmujący tak numery kontaktów telefonicznych, treść wiadomości, czy choćby dane z geolokalizacji aparatu z nadajników GPS.

Odpowiedzialność tą może ponosić zaś funkcjonariusz, który takiego urządzenia używał.
W ramach akcji protestacyjnej Zarząd Główny NSZZ Policjantów rekomenduje wycofanie prywatnych telefonów z użytku służbowego i wszelkich instrukcji alarmowych oraz systemów powiadamiania.

Na pytania obywatela, który nie jest zatrzymany, ani aresztowany gdzie odszedł funkcjonariusz z jego danymi odpowiada mu tylko "proszę czekać na zakończenie interwencji".

Na prośbę o uwzględnienie naruszeń w notatce służbowej otrzymują odpowiedź "To my decydujemy".

"Czy jeśli ja założę maskę, odejdę dwa kroki i znowu ją zdejmę to czy ja popełniam wykroczenie? Czyli nie chcecie mi wystawić mandatu?"

Policjanci wiedzę o swoich obowiązkach prawdopodobnie czerpią głównie z popularnej w latach osiemdziesiątych serii filmów "Akademia Policyjna".

#polskapolicja #postawaobywatelska #prawo #interwencja #zatrzymanie #wykroczenie #art116kw #policja


Wg Kolei Mazowieckich musisz z własnej woli okazać zwolnienie z maseczki lub zostaniesz siłą wyrzucony z pociągu

Zobacz: https://lurker.land/post/_SFULIw9q
Data dodania: 12/24/2021, 11:31:52 PM
Autor: wiktor

Koleje Mazowieckie odpowiadają na wątpliwości pasażera.
Rodzą się nowe wątpliwości - czy rozumując w ten sposób, nie należy wymagać od każdego pasażera dobrowolnego pokazania zawartości bagażu? Jeśli ktoś przewozi zamknięty bagaż to prawdopodobnie przewozi przedmioty stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku.

Z poniższego pisma można wnioskować, że osoba bez maseczki jest domyślnie "uciążliwym podróżnym zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi".

Treść odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji publicznej:

,,Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
03-802 Warszawa ul. Lubelska 26
www.mazowieckie.com.pl
Zarząd Spółki tel. (+48 22) 47 38 716
fax (+48 22) 47 38 814
Warszawa, dnia 23 grudnia 2021 r.
MZ0.0153.43.1.2021

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 grudnia 2021 r. (data wpływu) w zakresie przekazania informacji dotyczącej osób uprawnionych do wymagania przedstawienia w pociągu zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z nakazu zasłaniania ust i nosa, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

1. Czy kierownicy pociągu, konduktorzy lub kontrolerzy mogą wymagać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania nosa i ust?

W świetle przepisu § 25 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) kierownicy pociągów, konduktorzy i kontrolerzy nie mają prawa żądać od podróżnego okazania zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Uprawnienia do kontroli w tym zakresie w pociągach Spółki KM posiadają funkcjonariusze Policji i Straży Ochrony Kolei.

2. Jeżeli występują uprawnienia w ww. zakresie, proszę o przekazanie podstawy prawnej takiego
uprawnienia.

Kierownik pociągu/konduktor/kontroler ma prawo i obowiązek wyegzekwowania od podróżujących pociągiem lub autobusem komunikacji zastępczej przestrzegania ustanowionych przepisów porządkowych, w tym obowiązku zakrywania ust i nosa. W związku z tym to na podróżnym, który odbywa podróż pociągiem lub autobusem komunikacji zastępczej bez prawidłowo założonej maseczki spoczywa obowiązek udokumentowania posiadania takiego uprawnienia poprzez okazanie - bez dodatkowego wezwania, kierownikowi pociągu, konduktorowi lub kontrolerowi zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa.

3. Czy uzasadnione jest każdorazowe zatrzymanie pociągu w celu wezwania Policji, Straży Granicznej
lub Straży Ochrony Kolei do pasażera okazującego zaświadczenie lekarskie lub inny dokument zwalniający z obowiązku zasłaniania ust i nosa?

Zatrzymanie pociągu w celu wezwania ww. organów ochrony porządku publicznego następuje w przypadku nieokazania dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zgodnie z art. 15 ust. 1. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 8, dalej jako Prawo przewozowe) podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie, a na podstawie art. 15 ust. 2 Prawa przewozowego osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego. W przypadku nieposiadania przez podróżnego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa lub nieokazania go obsłudze pociągu, kierownik pociągu/konduktor/kontroler działając na podstawie ww. przepisów Prawa § 3 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM) wzywa podróżnego do zastosowania się do obowiązujących przepisów porządkowych, a w przypadku odmowy ma prawo do zażądania opuszczenia przez podróżnego pociągu lub powiadamia właściwe służby o potrzebie przeprowadzenia interwencji do uciążliwego podróżnego. Organ porządkowy podejmuje stosowne czynności w oparciu o przepisy Kodeksu wykroczeń.

-/- Prezes Zarządu Robert Stępień
-/- Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Cezary Lewandowski

#maseczki #kolejemazowieckie #bezprawie #art116kw #kodekswykroczen #innydokument #maseczkizm


Zobacz: https://lurker.land/post/YdHjkIUNm
Data dodania: 12/22/2021, 1:30:12 AM
Autor: wiktor

Prośba o pomoc w zrozumieniu przepisu, na który teraz powołuje się Policja:

Art. 116. KW
Nieprzestrzeganie nakazów i zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej lub osoby sprawującej nad nimi pieczę
§ 1.
Kto, wiedząc o tym, że:
1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,
2) styka się z chorym na chorobę określoną w pkt 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
3) jest nosicielem choroby określonej w pkt 1 lub podejrzanym o nosicielstwo
- nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 1a.
Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2.
Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 i 1a zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków albo decyzji.

I teraz pytanie czym jest choroba zakaźna?

W tym roku pod pozycją 2069 w Dzienniku Ustaw ogłoszono tekst jednolity ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Art. 3. 1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i chorób zakaźnych, [b]których wykaz jest określony w załączniku[/b] do ustawy, oraz biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących [b]te[/b] zakażenia i choroby.

WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH
1) (uchylony)
2) bąblowica i wągrzyca;
3) biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2;
4) błonica;
5) borelioza z Lyme;
6) bruceloza;
6a) Chikungunya;
7) chlamydiozy i inne zakażenia nierzeżączkowe układu moczopłciowego;
:sunglasses: cholera;
9) choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste;
9a) choroba wirusowa Ebola (EVD);
10) czerwonka bakteryjna;
11) dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi;
12) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy;
13) dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi;
14) dżuma;
15) giardioza;
16) gorączka Q;
17) gruźlica i inne mikobakteriozy;
18) grypa (w tym grypa ptaków u ludzi);
19) inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis;
20) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;
21) inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes;
22) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae;
23) jersinioza;
24) kampylobakterioza;
25) kiła;
26) kryptosporydioza;
27) krztusiec;
28) legioneloza;
29) leptospirozy;
30) listerioza;
31) nagminne zapalenie przyusznic (świnka);
32) nosacizna;
33) odra;
34) ornitozy;
35) ospa prawdziwa
36) ospa wietrzna;
37) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo;
38) płonica;
39) pryszczyca;
40) różyczka i zespół różyczki wrodzonej;
41) rzeżączka;
42) salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C oraz zakażenia przez
nie wywołane;
43) tężec;
44) toksoplazmoza wrodzona;
45) tularemia;
46) wąglik;
47) wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka;
48) wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby;
49) (uchylony)
50) włośnica;
51) wścieklizna;
52) zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;
53) zakażenia szpitalne oraz zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi opornymi na antybiotyki kluczowe dla
leczenia;
54) zakażenia wirusem zachodniego Nilu;
55) zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS);
55a) zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;
56) zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm);
57) zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC);
58) zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej o etiologii infekcyjnej
lub nieustalonej;
59) zimnica (malaria).

Pod pozycją 60 spodziewałbym się covid-19, ale go nie znajduję. To jest aktualny tekst ustawy, gdzie jest zatem covid-19?! Ma jakąś inną nazwę?

I jeszcze to:

9) epidemia – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących;

Czy nie jest tak, że rok temu było więcej zakażeń w zimie niż jest teraz? Czy to oznacza, że nie ma epidemii?

Czy z punktu widzenia prawa (nie tylko w rozumieniu potocznym) można uznać covid-19 za chorobę zakaźną, skoro nie ma jej w ustawowym wykazie?

Czy można stosować przepisy ustawy i kodeksu wykroczeń do covid-19?

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000206901.pdf

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2021-2069-t-j,17507739.html

#prawo #ustawaepidemiczna #covid19 #art116kw #policja #maseczki #dziennikustaw #opinieprawne