Lurker.land - tag #alarmybombowe

Ciekawa zmiana w Kodeksie Karnym w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Zobacz: https://lurker.land/post/2o7l1YMHQ
Data dodania: 1/21/2022, 10:45:55 AM
Autor: wiktor

Zmiany wprowadza USTAWA z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości1) Dz.U. 2021 poz. 2447

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2447

Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345) w art. 224a dotychczasową
treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zawiadamia o więcej niż jednym zdarzeniu,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”.

Art. 224a Kodeksu Karnego brzmi teraz:

Art. 224a. Fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu
§ 1. Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zawiadamia o więcej niż jednym zdarzeniu,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Tekst jednolity KK jeszcze się nie ukazał.

Czy to prawo stosuje się tylko do "alarmów bombowych" jak twierdzi Dziennik Gazeta Prawna? https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8331403,zwiekszenie-kar-kaskadowe-alarmy-bombowe-prawo-karne-sankcja.html

A co by było, gdyby ktoś zawiadamiał dzień w dzień przez dwa lata o zagrożeniu, które nie istnieje, albo jego skala jest dużo mniejsza niż przedstawiana w mediach czy na konferencjach prasowych?

Np. w UK stwierdzono, że podawanie nieprawdy w TV trzeba ukarać: https://lurker.land/post/6CptT1WBg

#pandemia #prawo #kodekskarny #covid10 #alarm #alarmybombowe #falszywyalarm