Lurker.land - tag #1maja

Za komuny było lepiej?

Zobacz: https://lurker.land/post/uAK5gYzwB
Data dodania: 5/8/2022, 8:25:08 AM
Autor: szawel

https://www.youtube.com/watch?v=x1Arh3rlKdU #ciekawostki #informacje #polityka #ludzie #polska #prl #1maja


18 lat w Unii – warto było?

Zobacz: https://lurker.land/post/yU-ijeF9E
Data dodania: 5/1/2022, 4:09:52 PM
Autor: przybywam_z_twittera

Ich retoryka była tym razem już nieco mniej parciana i choć nadal posługiwali się łańcuchami tautologii i pojęciami jak cepy, odrobili lekcję, jaką zadał im największy polski poeta XX wieku. Kuszono nas więc lepiej i piękniej, malowano perspektywę sytości i bezpieczeństwa, które miały stać się udziałem pokolenia dojrzałych Polaków i jego rodzących się właśnie dzieci. Dziś, po osiemnastu latach spędzonych w Unii, dzieci te dorosły i mają prawo, a nawet obowiązek postawić pytanie – czy Polacy w roku 2003 nie zostali oszukani? Czy nasz kraj więcej zyskuje czy traci na swej przynależności do Unii Europejskiej?

https://pch24.pl/piotr-doerre-18-lat-w-unii-warto-bylo/

#polska #ue #felieton #1maja #uniaeuropejska #eurokolchoz


Zobacz: https://lurker.land/post/oI48L6mrF
Data dodania: 5/1/2022, 12:21:48 PM
Autor: widget

Rysunek z czasów #zostanwdomu
#1maja #świętopracy #majówka #święto #maj #satyra #rysuneksatyryczny


1 MAJA – ŚWIĘTO POWSTANIA ZAKONU ILUMINATÓW I JEGO SPEKTAKULARNY UPADEK.

Zobacz: https://lurker.land/post/n0wSDAvmq
Data dodania: 5/3/2021, 1:44:25 PM
Autor: lcoyote

#1maja #zakon #iluminaci
https://globalna.info/2021/05/03/1-maja-swieto-powstania-zakonu-iluminatow-i-jego-spektakularny-upadek/


Zobacz: https://lurker.land/post/3VtYBldL8
Data dodania: 5/1/2020, 7:40:23 PM
Autor: emrys_vledig

Wisława Szymborska – "Ten Dzień"


Jesz­cze dzwo­nek, ostry dzwo­nek w uszach brzmi.

Kto u pro­gu? Z jaką wie­ścią, i tak wcze­śnie?

Nie chcę wie­dzieć. Może cią­gle je­stem we śnie.

Nie po­dej­dę, nie otwo­rzę drzwi.

Czy to ra­nek na okna­mi, mroź­na skra

tak ośle­pia, że do­ko­ła pa­trzę łza­mi?

Czy to ze­gar tak za­dud­nił se­kun­da­mi.

Czy to moje wła­sne ser­ce wer­bel gra?

Póki nikt z was nie wy­po­wie pierw­szych słów,

brak pew­no­ści jest na­dzie­ją, to­wa­rzy­sze…

Mil­czę. Wie­dzą, że to cze­go nie chcę sły­szeć -

mu­szę czy­tać z po­chy­lo­nych głów.

Jaki roz­kaz prze­ka­zu­je nam

na sztan­da­rach re­wo­lu­cji pro­fil czwar­ty?

– Pod sztan­da­rem re­wo­lu­cji wzmac­niać war­ty!

Wzmoc­nić war­ty u wszyst­kich bram!

Oto Par­tia – ludz­ko­ści wzrok.

Oto Par­tia: siła lu­dów i su­mie­nie.

Nic nie pój­dzie z jego ży­cia w za­po­mnie­nie.

Jego Par­tia roz­gar­nia mrok.

Nie­wzru­szo­ny dru­kar­ski znak

drże­nia ręki mej pi­szą­cej nie prze­ka­że,

nie wy­krzy­wi go ból, łza nie zma­że.

A to słusz­nie. A to na­wet le­piej tak.


#bekazlewactwa #1maja #takaprawda