Posejdon - pogromca fal

Zobacz: https://lurker.land/post/88986MvON
Data dodania: 2/25/2021, 4:33:47 PM
Autor: poeta

Posejdon zna­ny z mi­to­lo­gii kla­sycz­nej przede wszyst­kim jako wład­ca mórz, na­le­żał do dwu­nast­ki bo­gów olim­pij­skich. Jego do­me­ną były gwał­tow­ne fale, po­wo­dzie, sztor­my, trzę­sie­nia zie­mi i dzi­kie ko­nie (epi­te­ty: Mor­ski (Πελάγιος), "Oto­czo­ny ro­ślin­no­ścią mor­ską" (Φύκιος), „O ciem­nych wło­sach” (jak mor­ska toń, Κυανοχαίτης), Koń­ski (ἲππειος).

https://poezja.org/wz/a/Posejdon/

#starozytnosc #grecja #historia


Komentarze:

Brak komentarzy